Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5174z ostatnich 7 dni
21771z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Szastarka
ul. Lubelska 17
23-225 Szastarka
powiat: kraśnicki
telefonu: (48) 15 8714130,
inwestycje@gminaszastarka.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Szastarka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: telefonu: (48) 15 87
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości
(Znak sprawy: ZP.271.2.27.2023)

o udzielenie zamówienia publicznego pn.
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."

Rozdział 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 35,04 kWp dla potrzeb budynku Urzędu Gminy w Szastarce, która jest realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
4.2. Zakres prac należy wykonać w oparciu o własny projekty wykonawczo-budowlane oraz projekty elektryczne przygotowane przez osoby do tego uprawnione (zlecone przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym).
4.3. Zakres zamówienia:
Etap 1: Dokumentacja techniczna:
W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca sporządzi projekty techniczno-budowlane dla każdej instalacji obejmujące:
1) Projekt wykonawczy (3 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej),
2) Harmonogram robót budowlanych i przedłożenie go do weryfikacji Zamawiającemu,
3) Uzgodnienie z Zakładem Energetycznym zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych i urządzeń pomiarowych.
Etap 2: Roboty budowlano-montażowe:
1) Wykonanie robót budowlanych: montażowych instalacyjnych i ogólnobudowlanych,
2) Dobór, dostawa i montaż całej infrastruktury technicznej towarzyszącej, tzn. falowników, paneli, liczników etc., tj.:
? modułów fotowoltaicznych o mocy min. 480 Wp każdy,
? konstrukcji wsporczych pod panele PV,
? kable i konektory,
? inwerterów,
? zabezpieczeń , takich jak: rozdzielnica DC * - rozłączniki bezpiecznikowe z wkładką GPV, ograniczniki przepięć typ 1+2
* W przypadku kiedy odległość pomiędzy falownikiem, a generatorem jest większa niż 10m należy zastosować dodatkową rozdzielnicę DC 1 pełniącą rolę podwojenia zabezpieczeń po stronie DC) o rozdzielnica AC* - rozłącznik izolacyjny, wyłącznik nadmiarowo-prądowy, ogranicznik przepięć typ 1+2
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
Zaproszenie do składania ofert Strona 4 z 19
*W przypadku kiedy odległość pomiędzy falownikiem, a miejscem przyłączenia instalacji jest większa niż 10m należy zastosować dodatkową rozdzielnicę AC 1 wyposażoną w rozłącznik izolacyjny oraz ogranicznik przepięć typ 1+2 pełniącą rolę podwojenia zabezpieczeń po stronie AC)
? Dla instalacji powyżej mocy 6,5 kWp system umożliwiający zdalne rozłączenie łańcuchów połączonych ze sobą modułów powodując spadek napięcia na przewodach wchodzących do budynków.*
* W przypadku instalacji w których falowniki montowane są na zewnątrz budynku, gdzie do budynku nie są wprowadzane przewody prądu stałego, nie ma konieczności stosowania systemu zdalnego rozłączania napięcia.
? system uziemiający instalację fotowoltaiczną,
3) Dobór i dostawa konstrukcji aluminiowych do montażu paneli,
4) Budowa połączeń kablowych pomiędzy panelami,
5) Instalacja ochrony odgromowej i przepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
6) Montaż na konstrukcji wsporczej elektrowni,
7) Przyłączenie elektrowni do wewnętrznych instalacji elektrycznych,
8) Dokonanie prób instalacji i wymaganych pomiarów wielkości elektrycznych,
9) Wykonanie projektu powykonawczego (3 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej),
10) Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przyłączenia odbiorcy do OSD,
11) Dokonanie rozruchu elektrowni,
12) Opracowanie instrukcji obsługi elektrowni i przeszkolenie personelu oraz użytkowników.
4.4. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: ,,PFU") - Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego oraz wzór umowy - Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
4.5. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w Formularzu ofertowym - Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia.

CPV: 09332000-5, 09331200-0, 45261215-4, 44112410-5, 45223800-4, 45223210-1, 45315100-9, 45315300-1, 45315600-4, 45315700-5

Dokument nr: ZP.271.2.27.2023

Składanie ofert:
Rozdział 10 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 9.11 należy złożyć:
a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego: inwestycje@gminaszastarka.pl Ofertę i inne dokumenty za pośrednictwem poczty email Zamawiającego należy złożyć w postaci skanu dokumentu zawierającego własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
lub
b) w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Szastarka
ul. Lubelska 17
23-225 Szastarka
10.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 15.09.2023 r. do godz. 11:00.
10.3 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godz. wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 10.1, a nie data jej wysłania.

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział 5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

Wymagania:
1.2. Miejsce oraz sposób upublicznienia Zapytania ofertowego:
https://ugszastarka.e-biuletyn.pl/index.php?id=181
1.3. Słownik.
Użyte w niniejszym Zapytaniu ofertowym (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:
1) ,,zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 4 niniejszego Zapytania ofertowego,
2) ,,postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze Zapytanie ofertowe,
3) ,,Zamawiający/Beneficjent" - Gmina Szastarka, ul. Lubelska 17, 23-225 Szastarka, powiat kraśnicki, woj. lubelskie, 4) ,,Wykonawca" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
1.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą treścią Zapytania ofertowego i złożyć ofertę zgodnie z jego wymaganiami.
Rozdział 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA
2.1. Tryb udzielenia zamówienia:
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j Dz. U. z 2023 r. poz. 1605). Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
2.2. Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 130 000 zł.
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
Rozdział 3 FINANSOWANIE
Środki z budżetu Gminy.
Rozdział 6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:
6.1.1. posiadają odpowiednie doświadczenie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną instalacje fotowoltaiczną o mocy co najmniej 25 kWP.
Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz zrealizowanych dostaw wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
Zaproszenie do składania ofert Strona 6 z 19
rzecz którego do były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.
6.2. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym (Beneficjentem) osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Beneficjentem) Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego.
W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 6.2 Zapytania ofertowego, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
6.3. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).
6.4. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 6.3 podlegają:
1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
Zaproszenie do składania ofert Strona 7 z 19
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .;
3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań odważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .
6.5. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 6.3 następuje na okres trwania ww. okoliczności.
6.6. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 6.4, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
6.7. Osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie pkt 6.3, które w okresie tego
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
Zaproszenie do składania ofert Strona 8 z 19
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy o braku podstawy wykluczenia wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 835 z późn. zm.) Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego.
6.8. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy:
1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
2) nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3) nie wykażą braku podstaw wykluczenia,
4) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia.
6.9. Zamawiający ma prawo zbadać podstawy wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu jedynie wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
Rozdział 7 DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
7.1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: a) Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty - wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego) - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.1 Zapytania ofertowego,
7.2. W celu braku podstaw wykluczenia Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego) - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2. Zapytania ofertowego.
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
Zaproszenie do składania ofert Strona 9 z 19
b) Oświadczenie o braku podstawy wykluczenia wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 835 z późn. zm.) - wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego) - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.3. Zapytania ofertowego. 7.3. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji. 7.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1 i 7.2 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Rozdział 8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu.
Rozdział 9 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
9.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 9.2. Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego. 9.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie. 9.4. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę. 9.5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 9.6. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty. 9.7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 9.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
Zaproszenie do składania ofert Strona 10 z 19
9.9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 9.10. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. 9.11. Oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego)
b) Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 7 Zapytania ofertowego.
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
9.12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w pkt. 9.11 można złożyć:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: inwestycje@gminaszastarka.pl Ofertę i inne dokumenty za pośrednictwem adresu email Zamawiającego należy złożyć w postaci skanu dokumentu zawierającego własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
lub
b) umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:
Gmina Szastarka
ul. Lubelska 17
23-225 Szastarka
OFERTA w postępowaniu na:
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
Część 1:
,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 35,04 kWp
dla potrzeb budynku Urzędu Gminy w Szastarce"
Znak sprawy: ZP.271.2.27.2023.
9.13. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały Wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy Zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to ofert złożona w postępowaniu).
9.14. Termin związania ofertą upływa w dniu 14.10.2023 r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9.15. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 9.16 Zamawiający przed upływem
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
Zaproszenie do składania ofert Strona 11 z 19
terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
9.16. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia.
9.17. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9.18. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 9.17 Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
Rozdział 11 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
11.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na realizację zamówienia. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto za wykonanie całego zamówienia. Cenę podaną w formularzu oferty Wykonawca wylicza w oparciu o Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
11.2. Cena ofertowa to cena ryczałtowa należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy. Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obciąża Wykonawcę.
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
Zaproszenie do składania ofert Strona 12 z 19
11.3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 11.2 Zapytania ofertowego obejmuje kompleksową realizację przedmiotu zamówienia określonego w Projekcie umowy, z materiałami/ urządzeniami, kosztami ubezpieczeń, wszelkimi kosztami związanymi z przekazaniem do użytkowania i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej.
11.4. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
11.5. W Formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.) za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
11.6. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy (Załącznik Nr 2 do Zapytanie ofertowego).
Rozdział 12 BADANIE OFERT
12.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
12.2. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
? niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Rozdział 14 OCENA OFERT, OGŁOSZENIA WYNIKÓW, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej: https://ugszastarka.e-biuletyn.pl/index.php?id=6
14.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzenia postepowania bez podawania przyczyny.
Rozdział 15 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
15.1. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego lub w inny zaakceptowany przez Zamawiającego sposób. O terminie i godzinie podpisania umowy, Wykonawca powiadomiony zostanie przed planowanym podpisaniem umowy.
15.2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
15.3. Przez odmowę zawarcia umowy Zamawiający rozumie przesłanie przez Wykonawcę pisma informującego o tym fakcie lub nie stawienie się w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy.
15.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedkłada: kosztorys w wersji uproszczonej wskazujące sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na zakres rzeczowy zamówienia wyszczególniony, z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorysy będą służyły jedynie do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystąpienia robót zamiennych. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysów ofertowych do oferty.
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
Zaproszenie do składania ofert Strona 16 z 19
Rozdział 16 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
16.2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 17 POSTANOWIENIA UMOWY
17.1. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, której istotne postanowienia zawarto we wzorze stanowiącym (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego). 17.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 17.1. 17.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na warunkach szczegółowo określonych w Projekcie umowy.
Rozdział 18 OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI ZAPYTANIA
18.1. Wykonawcy mają możliwość składania pytań w niniejszym postępowaniu. Treść zapytań i odpowiedzi zostanie umieszczona na stronie:
https://ugszastarka.e-biuletyn.pl/index.php?id=6
18.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zaproszenia do składania ofert, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zaproszenia do składania ofert zostanie opublikowana w miejscach publikacji zapytania.
18.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Zapytanie Ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację w miejscach publikacji zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
18.4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 18.3, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
18.5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 18.3 nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert.
18.6. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zaproszenia do składania ofert. Zmianę Zaproszenia do składania ofert zamawiający zamieści w miejscach publikacji zapytania.
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
Zaproszenie do składania ofert Strona 17 z 19
18.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Zaproszenia do składania ofert jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano Zapytania Ofertowe oraz zamieści taką informację w miejscach publikacji zapytania.
18.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zaproszenia do składania ofert a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
Rozdział 19 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU
19.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.). 19.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 19.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 19.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Gmina Szastarka
ul. Lubelska 17
23-225 Szastarka
Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gminaszastarka.pl
19.5. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: ZP.271.2.27.2023
19.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Małgorzata Kosikowska, tel. 15 640 42 05, e-mail: inwestycje@gminaszastarka.pl
19.7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

Uwagi:
Rozdział 13 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
13.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1
Cena (Pc)
80 %
80
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
Zaproszenie do składania ofert Strona 13 z 19
2
Gwarancja producenta modułu fotowoltaicznego (Gmf)
10 %
10
3
Gwarancja na roboty budowlane (Grb)
10 %
10
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
13.3. Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:
P N
PC = ------- x 80 pkt
P B
gdzie,
P C - ilość punktów za kryterium cena,
P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B - cena oferty badanej.
W kryterium ,,Cena", oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
13.4. Kryterium: Okres gwarancji na moduł fotowoltaiczny (GMF):
Ocena ofert w zakresie kryterium okres gwarancji zostanie dokonana wg następującej zasady:
a) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium techniczne: 10 punktów;
b) Do oceny w kryterium ,,okres gwarancji" będzie brana pod uwagę:
Okres gwarancji (Gmf)
Liczba pkt
Okres gwarancji 10 lat
0
Okres gwarancji 20 lat
5
Okres gwarancji 30 lat
10
Wykonawca zaoferuje okres gwarancji nie krótszy, niż wskazany termin minimalny (tj. nie krótszy niż 10 lat).
W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem gwarancji krótszym niż 10 lat, oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z zapytaniem.
W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże okresu gwarancji, Zamawiający w trakcie oceny przyjmie najkrótszy dopuszczalny okres, tj. 20 lat.
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
Zaproszenie do składania ofert Strona 14 z 19
W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem gwarancji dłuższym niż 30 lat, Wykonawca otrzyma najwyższą liczbę punktów przewidzianą w kryterium okresu gwarancji.
Zamawiający zastrzega, iż w umowie zostanie przyjęty taki okres gwarancji, jaki został wskazany w ofercie Wykonawcy.
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium (Gmf) oferty: 20 punktów
13.5. kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane (GRB):
Ocena ofert w zakresie kryterium okres gwarancji zostanie dokonana wg następującej zasady:
a) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium techniczne: 10 punktów;
13.6. b) Do oceny w kryterium ,,okres gwarancji" będzie brana pod uwagę:
Okres gwarancji G
Liczba pkt
Okres gwarancji 3 lata
0
Okres gwarancji 5 lat
5
Okres gwarancji 10 lat
10
Wykonawca zaoferuje okres gwarancji nie krótszy, niż wskazany termin minimalny (tj. nie krótszy niż 3 lata).
W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem gwarancji krótszym niż 3 lata, oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z zapytaniem.
W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże okresu gwarancji, Zamawiający w trakcie oceny przyjmie najkrótszy dopuszczalny okres, tj. 3 lata.
W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem gwarancji dłuższym niż 10 lat, Wykonawca otrzyma najwyższą liczbę punktów przewidzianą w kryterium okresu gwarancji.
Zamawiający zastrzega, iż w umowie zostanie przyjęty taki okres gwarancji, jaki został wskazany w ofercie Wykonawcy.
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium (Grb) oferty: 10 punktów.
13.7. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O = PC + Gmf+Grb
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
Zaproszenie do składania ofert Strona 15 z 19
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
Pc- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena",
(Gmf)- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Gwarancja producenta modułu fotowoltaicznego
(Grb)- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Gwarancja na roboty budowlane"
Rozdział 20 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
,,Poprawa infrastruktury budynku Urzędu Gminy w Szastarce poprzez dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji."
Zaproszenie do składania ofert Strona 18 z 19
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących służy realizacji procesu wyłonienia Wykonawcy na wskazane zadanie w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Termomodernizacja Budynku Kościoła w Wygnanowicach" w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Wykonawca posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi horyzontalnymi oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
7) Wykonawcy nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.