Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5330z ostatnich 7 dni
20344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup komponentów potrzebnych do budowy kart pomiarowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup komponentów potrzebnych do budowy kart pomiarowych

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Creotech Instruments S.A
ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa
powiat: Warszawa
biuro@creotech.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z realizacją Projektu nr MAZOWSZE/0121/19 pn. ,,POLON (POLski mOduł Napędowy)", w ramach
konkursu ,,Ścieżka dla Mazowsza", współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
Creotech Instruments S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia.
I.
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup komponentów potrzebnych do budowy kart pomiarowych do
szafy EGSE w ramach projektu.
1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1
do Zapytania ofertowego.

CPV: 31711100-4

Dokument nr: 13/POLON/2023

Otwarcie ofert: 4. Ocena ofert zostanie dokonana w biurze Zamawiającego dnia 18-09-2023 r.
5. Wyniki dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony
internetowej Zamawiającego www.creotech.pl.

Składanie ofert:
III. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego przy Ul. Osmańskiej 14, 02-823 Warszawa lub
przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@creotech.pl
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15-09-2023 r. W przypadku wysyłania oferty
za pośrednictwem poczty tradycyjnej kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do biura
Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 29-09-2023
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może w uzasadnionych przypadkach zmienić termin
realizacji zamówienia, o ile nie koliduje to z harmonogramem realizacji Projektu.

Wymagania:
3. Kryteria wyboru:
A. Kryterium - Cena (maksymalna liczba punktów = 100) - najwyższą ilość punktów otrzyma oferta
zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna o odpowiednio zgodnie ze wzorem:
LC = CMIN / CO * 100 pkt
gdzie:
LC - liczba punktów otrzymanych za kryterium ceny
CO - cena netto oferty
CMIN - najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
II. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. Posiadają wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia.
2. Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie są powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta osobowo lub kapitałowo.
IV. Sposób przygotowania ofert:
1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego lub załączyć formularz ofertowy do przedłożonej oferty.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim lub języku angielskim i podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
4. Oferta musi zawierać cenę ofertową w walucie polski złoty (PLN) lub euro (EUR) lub dolar
amerykański (USD) za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w
zapytaniu i być przedstawiona jako brutto (z VAT), cenę netto (bez VAT) oraz należny podatek
VAT.
5. Oferta musi posiadać datę sporządzenia, adres Oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP.
6. Oferta musi być ważna przez okres 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Do oferty należy załączyć Oświadczenie potwierdzające dysponowanie potencjałem technicznym
niezbędnym do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3). Oświadczenie musi być podpisane przez
osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
8. Do oferty należy załączyć oświadczenie potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową
Oferenta zapewniającą wykonanie zamówienia (Załącznik nr 4). Oświadczenie musi zawierać
informacje dotyczące Oferenta w zakresie, że:
- nie jest zagrożony upadłością, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem należności wobec Skarbu Państwa.
Oświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
9. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy
Oferentem a Zamawiającym (Załącznik nr 5). Oświadczenie musi być podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
10. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.
V. Zastrzeżenia:
1.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria
wyboru określone w zapytaniu ofertowym.
2.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
3.Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy
bez podania przyczyn.
4.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany
lub wycofanie oferty odbywają się w taki sam sposób jak składanie oferty (par. III, pkt. 1).
5.
Oferty niespełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym, nie
będą rozpatrywane.
6.
Zamawiający może wezwać składającego do uzupełnienia oferty w przypadku stwierdzenia braków
formalnych nie wpływających na treść merytoryczną oferty.
7.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
8.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9.
Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco niska
cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.
10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym możliwe
jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu
uzyskał kolejną najwyższa liczbę punktów.

Kontakt:
6. Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Tomasz Mróz, mail:
tomasz.mroz@creotech.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.