Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1068z dziś
6435z ostatnich 7 dni
23085z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa placu zabaw

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa placu zabaw

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów
powiat: ostrowiecki
tel./fax. /15/ 8612018 w. 23
inwestycje3@cmielow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Ćmielów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. /15/ 86120
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia oferty na: Budowa placu zabaw w m. Wiktoryn, gmina Ćmielów

1. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych posiadających certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami na plac zabaw w miejscowości Wiktoryn.
Roboty związane z dostawą i montażem urządzeń zabawowych placu zabaw:
- wykonanie dołów pod fundamenty
- wykonanie fundamentów betonowych pod montaż urządzeń
- montaż urządzeń zabawowych
- montaż urządzeń małej architektury
- roboty pomocnicze.
Urządzenia i elementy na placu zabaw należy lokować w miejscu wskazanym w projekcie placu zabaw.
Zamontowane urządzenia powinny spełniać poniższe wymagania:
- elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej kąpielowo, malowanej proszkowo
- elementy drewniane z drewna sosnowego malowane środkami ochronnymi (farby impregnacyjno- dekoracyjne) impregnowane ciśnieniowo
- ślizgi zjeżdżalni wykonane z plastiku odpornego na promieniowanie UV
- łańcuchy kalibrowane i cynkowane kąpielowo
- nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa sztucznego
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami zamawiającego. Ponadto roboty powinny być zgodne z wymaganiami producenta urządzeń.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie:
1) Budowa placu zabaw w miejscowości Wiktoryn
Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Wiktoryn na działce nr 163 obręb
Wiktoryn:
- zestaw zabawowy wielofunkcyjny z tunelem i zjeżdżalnią - 1 szt.
Zamówienie dotyczy urządzeń określonych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.
Szczegółowe wymiary, opis techniczny, montaż urządzeń określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.
Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana oraz powinna posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania (atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły badań itp.)
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, normami i przepisami prawa.
Do oferty należy dołączyć uzupełniony kosztorys ofertowy.

CPV: 45112723-9, 37535200-9

Dokument nr: ZP.271.18.2023

Składanie ofert:
5. Oferty należy złożyć:
a) w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat - I
piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem - Budowa placu zabaw w
m. Wiktoryn, gmina Ćmielów lub
b) pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl
6. Oferty należy składać w terminie do: 15.09.2023 r., do godz. 12:00.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do: 10.11.2023 r.
Lokalizacja poszczególnych elementów placu zabaw zostanie uzgodniona po podpisaniuumowy na etapie wykonywania robót.

Wymagania:
3. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:
Cena ryczałtowa jaką rozlicza się Inwestor z Wykonawca powinna uwzględniać wszystkie roboty określone w przedmiarze robót oraz te roboty które nie są ujęte w dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. koszty zabezpieczenia placu budowy, koszty przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, badań,
sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i przygotowania dokumentacji odbiorowej; koszty doprowadzenia nawierzchni terenu po zakończeniu budowy do stanu pierwotnego; koszt wywozu i utylizacji odpadów powstałych w skutek prowadzenia robót, koszt tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz inne koszty niezbędne i konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Podstawą wyliczonej ceny ryczałtowej jest kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę jako załącznik do formularza ofertowego i sporządzony w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robót i dokumentację projektową. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena jednostkowa ofertowa będzie obowiązywała przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.
4. Kryterium oceny ofert: 100% cena
7. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Termin płatności: w terminie 14 dni od doręczenia faktur Zamawiającemu.
10. ,,O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)."
11. Inne informacje:
a) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
b) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
c) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
d) Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia
negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
lub unieważnienia postępowania.
e) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości
warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
f) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez
dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyny.
h) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
i) Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część zamówienia.
j) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości
warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
k) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania
lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
l) Współpraca oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących
trudnościach w realizacji przedmiotu umowy
m) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego
ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz
możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z
ofert.
n) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do
uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
o) Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert,
dokonywać oczywistych poprawek omyłek rachunkowych i/lub pisarskich.
12. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu: Paweł Cielecki - Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 1, tel./fax. /15/ 8612018 w. 23.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.