Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1068z dziś
6435z ostatnich 7 dni
23085z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa chodnika

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa chodnika

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Barczewie
Placu Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
powiat: olsztyński
tel. 89 514 84 39, 22 101 02 02 fax 89 514 85 62
zofia.kaczor@barczewo.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/816673
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Barczewo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 89 514 84 39, 2
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BI.271.127.2023.ZK ,,Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2023 rok"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 ,,Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2023 rok". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2
OPZ - BI.271.127.202 [...].pdf
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 816673, BI.271.127.2023.ZK

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/816673
Składania : 15-09-2023 09:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Znak sprawy: BI.271.127.2023.ZK
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
1. ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miejski w Barczewie, działający w imieniu i na rzecz Gminy Barczewo z siedzibą przy Placu Ratuszowym 1, 11 - 010 Barczewo, REGON: 510743574, NIP: 739-38-44-890
Telefon: (89) 514 84 39, Faks: (89) 514 85 62
Adres e - mail: zofia.kaczor@barczewo.pl
Strona internetowa: www.barczewo.bip.net.pl
Godziny urzędowania: Poniedziałek 800 - 1600 , Wtorek - Piątek 700 - 1500
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
,,Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2023 rok".
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu. Identyfikator działki ewidencyjnej 281401_5.0022.5/7.1_BUD.
2.2 Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu jest rozumiane jako wykonanie następujących czynności: budowa bezpiecznego zejścia poprzez utworzenie schodów oraz utwardzenie pozostałego terenu na działce nr 5/7 obręb Ramsowo o łącznej długości schodów 17 mb i 14 mb utwardzenia terenu, zgodnie ze sztuką budowalną, o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm w kolorze szarym na podbudowie z piasku o frakcji 0,4 stabilizowanego mechanicznie. Szerokość użytkową schodów 2,0 m, szerokość spocznika 45 cm. Schody i utwardzenie terenu dostosować do istniejących rzędnych terenu.
Przyległe tereny zielone przewidziano do humusowania i obsiania trawą.
14 mb utwardzonej powierzchni o szerokości 2,0 m ograniczone obustronne krawężnikami betonowymi 12 x 25 cm posadowionymi na ławie betonowej z betony C12/15, od końca budynku świetlicy do drogi gminnej nr 5/22 obręb Ramsowo.
Wykonanie powierzchniowego odwodnienia nawierzchni. Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo częściowo na tereny zielone przyległe do schodów.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach zbliżeń do istniejącej sieci należy wykonywać ręcznie.
Wykonanie schodów i utwardzenia terenu rozumiane jako wykonanie następujących czynności :
1. Wykonywanie na potrzeby Zamawiającego usług geodezyjnych wytyczenie w terenie i wykonanie pomiarów powykonawczych wybudowanych schodów i utwardzenia terenu.
2. Wykonanie pomiarów geodezyjnych
3. Korytowanie o średniej grubości 15 cm;
4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego;
5. Podbudowa z piasku o frakcji 0,4 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm;
6. Wykonanie nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej, szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 3 cm;
7. Obsadzenie krawężników betonowy 12x25cm
8. Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik z betonu C12/15;
9. Humusowanie terenu wokół schodów o grubości 10 cm z obsianiem trawą;
10. Wywiezienie urobku pozostałego po pracach i uprzątnięcie terenu.
Szczegółową lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym oraz Sołtysem z danego terenu gminy.
W ofercie należy podać cenę całkowitą - ryczałtową za wykonanie całości zadania czyli 17 mb schodów na i utwardzenia terenu na odcinku 14 mb - kwota powinna zawierać wszystkie niezbędne materiały do realizacji zamówienia.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 31.10.2023 r. w tym:
4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
1) Kryterium oceny ofert - cena 100 % (kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).
2) W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wezwania do złożenia oferty uzupełniającej. Cena w ofercie uzupełniającej nie może być wyższa niż w ofercie pierwotnej.
3) Oferty będą oceniane w następujący sposób:
Pc = (Cn : Cb) x 100
gdzie:
Pc - liczba punktów;
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb - cena brutto badanej oferty;
100 - waga kryterium cena (100%)
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:
1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
Na podstawie art. 1 pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835) wyklucza się:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
d) do Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu na podstawie rodz. VI pkt 3 ppkt 1-3 stosuje się art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 5) okres Wykluczenia rozpoczyna się zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. z dniem 1 maja 2022 r.
6. WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 3;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia (załączenia do oferty) oryginału dokumentu pełnomocnictwa lub jego kopii poświadczonej notarialnie.
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Za pomocą Platformy Zakupowej.
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Zakupową Gminy Barczewo, oferty złożone w inny sposób nie będą wzięte pod uwagę.
Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2023 r. godz. 900
9. ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający i Wykonawca związani są ofertą 30 dni od daty jej złożenia.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3) Zamawiający może udzielić odpowiedzi, wyjaśnień oraz modyfikacji w prowadzonym zapytaniu.
4) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
5) Oferty należy sporządzić w języku polskim.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
7) Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań, lub których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego zostaną odrzucone.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania przez Urząd Miejski w Barczewie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł. zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Barczewa nr 0050.1.2022 z dnia 03.01.2022 r.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel...................
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2023r.Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Warunki zawarte w projekcie umowy - Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki zawarte w projekcie umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Warunki udziału w postępowaniu - 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 3 (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 3 - Ośw [...].doc
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski w Barczewie
Placu Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.