Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
652z dziś
5822z ostatnich 7 dni
22419z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Doposażenie przejść dla pieszych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Doposażenie przejść dla pieszych

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Tarnobrzeg
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
tel. (015) 822-65-70, fax (015) 822-25-04
techniczny@um.tarnobrzeg.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (015) 822-65-70
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

,,Doposażenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 oraz drogi powiatowej nr P3103 w Tarnobrzegu".
Rodzaj zamówienia: robota budowlana

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

I. Doposażenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 oraz drogi powiatowej nr P3103 w Tarnobrzegu w zakresie:
- wykonania doświetlonych aktywnych przejść dla pieszych:
a) w ciągu Al. Warszawskiej - droga powiatowa nr P3103 na skrzyżowaniu ulic: Al. Warszawska Parkowa, Spokojna w m. Tarnobrzeg (osiedle Zakrzów).
b) w ciągu Al. Warszawskiej - droga wojewódzka nr 723 na skrzyżowaniu ulic: Al. Warszawska - Dąbie, Sielecka w m. Tarnobrzeg (osiedle Sielec).
- słupy sygnalizacyjno-oświetleniowe zasilić należy z szaf SO2 i SO5, a kabel YKY3x4 zabezpieczyć łącznikiem nadprądowym S302 B10 dla L i N,
- kable należy układać w ziemi zgodnie z normą SEP
- połączenie między słupami wykonać metodą przewiertu pod drogą i kabel YKY 4x1,5 oraz kabel YKY 3x4 ułożyć w rurze osłonowej HDPE40
- słupy należy montować na fundamentach prefabrykowanych zgodnie z przedstawionym rysunkiem załączonym do postepowania, kolor słupów przyjąć nr RAL 7016,
- na słupach zamontować oprawy doświetlające przejście dla pieszych i podświetlany znak D6.
- czułość działania czujników ruchu systemu sygnalizacji dostosować do pieszych
i przejeżdżających pojazdów.
- całość prac zinwentaryzować geodezyjnie.

CPV: 45310000-3, 45231400-9, 45315300-1, 31214500-4

Dokument nr: TID-III.271.1.17.2023

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Mickiewicza 7 w dniu 15.09.2023 r. o godz. 10:30 w pok. nr 32.

Koperta zawierająca ofertę winna być opatrzona zwrotem: ,,Doposażenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 oraz drogi powiatowej nr P3103
w Tarnobrzegu". Nie otwierać przed dniem 15.09.2023 r. godz. 10.30.s

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Mickiewicza 7, Kancelaria Ogólna osobiście, pocztą w terminie do dnia 15.09.2023 r. do godz. 10:00.
Oferta winna być sporządzona na ,,Formularzu oferty cenowej" - załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany / pożądany termin realizacji robót budowlanych - od dnia podpisania umowy do: max. do 30.11.2023 r.

Wymagania:
Szczegółowy zakres do wykonania został przedstawiony w załączonych materiałach oraz przedmiarze robót.

UWAGA!

Zamówienie jest realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - ,,Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024".

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługa ta została wykonana z załączeniem dowodów określających, czy ta usługa została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy usługa została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty:
- co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu oświetlenia ulicznego/ doświetlenia przejść dla pieszych o wartości nie mniejszej niż: 65 000 zł brutto

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę
i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.tarnobrzeg.eobip.pl lub przekazana wykonawcom którzy przystąpili do udziału w postępowaniu, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia składania ofert.

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

10. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta Miasta, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
5. Dane osobowe będą ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy.).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Uwagi:
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Cena - 80 %

Gwarancja - 20% (20 pkt - 5 lat, 10 pkt - 3 lata, 0 pkt - poniżej 3 lat) W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w Formularzu Oferty okresu gwarancji i rękojmi, lub poda inny okres gwarancji niż wskazane w kryteriach oceny, to Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji tj. poniżej 3 lat i przyzna w tym kryterium po 0 pkt

Kontakt:
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, pok. nr 32, 29 lub telefonicznie pod numerem tel. 15 81 81 289 lub 15 81 81 260.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Michał Piekarczyk, Mariusz Żyła.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.