Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1068z dziś
6435z ostatnich 7 dni
23085z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Węgrowie
ul. Przemysłowa 20
07-100 Węgrów
powiat: węgrowski
tel. 25 792 23 77
zamowienia@wegrow.sr.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Węgrów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 25 792 23 77
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY
zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, o wartości szacunkowej zamówienia
nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605),
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
w Sądzie Rejonowym w Węgrowie na:
Usługa polegająca na wykonaniu pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej
i odgromowej w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie
przy Ul. Przemysłowej 20
III. Przedmiot i opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pięcioletniego
przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Sądu Rejonowego
w Węgrowie przy Ul. Przemysłowej 20.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały w
,,Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik Nr 1 do
Zaproszenia do złożenia oferty.
3. Przed przystąpieniem do złożenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie, po uprzednim uzgodnieniu
terminu.

Dokument nr: A.261-34/2023

Specyfikacja:
II. Klauzula informacyjna:
1. Sąd Rejonowy w Węgrowie zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu na ,,Usługę polegającą na wykonaniu pięcioletniego przeglądu
instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie
przy Ul. Przemysłowej 20" - Nr postępowania: A.261-34/2023.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000
złotych, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) oraz zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym w Węgrowie.
3. Klauzula informacyjna zastosowana przez Zamawiającego w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej
RODO) informuję, iż:
a) Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie,
Dyrektor Sądu Rejonowego w Węgrowie lub Sąd Rejonowy w Węgrowie,
ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów, NIP: 824-10-20-037, REGON 000324984.
b) Z inspektorem ochrony danych, Markiem Czechowskim, można się skontaktować
mailowo: iod@wegrow.sr.gov.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w przypadku zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605),
dalej ,,ustawa Pzp" lub art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w przypadku realizacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonego w wewnętrznym Regulaminie
postępowania przy zamawianiu dostaw, robót budowlanych lub usług, których
wartość nie wymaga stosowania ustawy Pzp w związku z ich wartością nie
przekraczającą 130 000 złotych.
d) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na
podstawie umowy powierzenia danych w w/w celów, osoby lub podmioty, którym
Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 ze zm.)
oraz mogą podmioty działające na podstawie przepisów prawa.
e) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
? zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność.
? jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz
z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
g) Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
h) Nie przysługuje Pani/Panu:
? prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
i) Podanie danych jest obowiązkowe.
j) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

Składanie ofert:
VIII. Termin oraz miejsce przesłania ofert:
1. Ofertę cenową zgodną z treścią wzoru Formularza Ofertowego oraz wymagane dokumenty
należy przesłać elektronicznie e-mail (skan) do dnia 15 września 2023 r. do godz. 10.00
na adres e-mail: zamowienia@wegrow.sr.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin i sposób realizacji zamówienia:
1. Zamawiający zakreśla termin na wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 29 września
2023 roku.2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy, w której dokładnie określi warunki wykonania
przedmiotu zamówienia - Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Wymagania:
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków:
1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia może ubiegać się
Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej
przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia,
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez
sprawdzenie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w dziale VI Zaproszenia.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie elektronicznej e-mail (skan).
2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z treścią wzoru Formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia. Wszelkie podpisy Wykonawcy lub osoby
upoważnionej powinny być złożone wraz z imienną pieczątką lub być napisane w sposób
czytelny (imię i nazwisko).
3. W ofercie należy podać cenę brutto oferty za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty musi być wartością dodatnią, podaną w złotych polskich cyfrowo i słownie do
dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rozbieżności w cenie podanej cyfrowo oraz
słownie, za prawidłową zostanie przyjęta cena podana słownie.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w złożonej
ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania
ofert. Wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiany w tekście oferty muszą być
parafowane (lub podpisane) przez osobę podpisującą ofertę. Parafka winna być naniesiona
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do Zaproszenia do
złożenia oferty;
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
3) wypełniony i podpisany Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu
zamówienia - Załącznik nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty;
4) kopie kwalifikacji i uprawnień do świadczenia usług będących przedmiotem
zamówienia, tj. uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej lub świadectwo
kwalifikacyjne ,,D" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci na stanowisku dozoru.
VII. Kryteria wyboru oferty:
1. Jedynym kryterium wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu jest cena.
Zamawiający wybierze ofertę najtańszą.2. W czasie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
3. Zamawiający zastrzega, że może odstąpić o wezwania Wykonawców do złożenia
brakujących dokumentów lub oświadczeń, którzy nie złożyli najkorzystniejszej oferty.
4. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny oferty jest cena, nie można
dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty,
o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty do
złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty
i załącznikami niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc
od dnia upływu ostatecznego terminu do składania ofert.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny.
2. Wszelkie konsekwencje wynikające ze złożenia oferty niezgodnie z opisem wskazanym
przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.
4. Z czynności złożenia ofert, Zamawiający sporządzi informację, która następnie
umieści na stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla niniejszego
postępowania.
IX. Unieważnienie postępowania, odrzucenie oferty:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania wyboru oferty wg kryteriów określonych
w treści niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) w przypadkach, o których mowa w Rozdziale VII ust. 4, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w każdym
czasie bez podania przyczyny.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert.
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w szczególności w przypadku, gdy:
1) jest niezgodna z treścią Zaproszenia do złożenia oferty,
2) Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt 3,
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
6) Wykonawca, będący osobą fizyczną, dokona zastrzeżenia danych osobowych (np.
poprzez niewskazanie wymaganych informacji), w sposób uniemożliwiający ocenę i/lub
wybór oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej z nich.
Powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego,
w miejscu wyodrębnionym dla przedmiotowego postępowania.
2. Zamawiający wymaga, aby wybrany w postępowaniu Wykonawca podpisał z nim umowę
zgodnie z załączonym do Zaproszenia do złożenia oferty wzorem (załącznik nr 3).
O miejscu i terminie podpisania umowy, Zamawiający powiadomi wybranego
w postępowaniu Wykonawcę e-mailem lub telefonicznie.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
będzie uchylał się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawca przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego e-mailem na adres:
zamowienia@wegrow.sr.gov.pl.
2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3. We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego postępowania zaleca się
wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę nadaną
przez Zamawiającego.4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia
do złożenia oferty. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jeżeli ,,zapytanie"
wpłynie co najmniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty wpłynie po upływie tego terminu,
Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekaże treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami (nie ujawniając źródła zapytania) jednocześnie wszystkim
Wykonawcom.

Kontakt:
2. Osobą prowadzącą postępowanie i upoważnioną do kontaktów jest:
Sylwia Lewandowska
Sąd Rejonowy w Węgrowie
ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów
tel. 25 792 23 77
e-mail: zamowienia@wegrow.sr.gov.pl
5. Do udzielania informacji w sprawach formalno-prawnych oraz w zakresie przedmiotu
zamówienia upoważniona jest Pani Sylwia Lewandowska, tel. 25 792 23 77,
e-mail: zamowienia@wegrow.sr.gov.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.