Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
724z dziś
5895z ostatnich 7 dni
22492z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont pomieszczenia przy budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont pomieszczenia przy budynku

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Tarnówce
ul. Zwycięstwa 2
77-416 Tarnówka
powiat: złotowski
tel.: +48 067 2664002 fax: 67 2664002 67 2664064
urzad@tarnowka.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Tarnówka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 067 266400
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont pomieszczenia przy budynku Domu Senior + w Tarnówce"
i
zapraszamy do złożenia oferty
Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 412.) - art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

1.1 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

Remont pomieszczenia w Domu Senior+ w Tarnówce Ul. Niepodległości o wymiarach:
około 9,6 m na 4,5 m i wysokości 3,2 m,
sufit około 45m2,
posadzka około 45m2,
ściany około - 90 m2 w tym około 34 m2 lamperia

1.2. zakres robót:
I. Prace budowlane:
sufit podwieszony na konstrukcji drewnianej w układzie krzyżowym z rozstawem 30-40cm dolna warstwa, ocieplenie wełną. Wykończenie- płytą OSB 18mm;
wymiana ok 3 belek- ,,JĘTKI" w istniejącej konstrukcji więźby dachowej;
zaimpregnowanie konstrukcji więźby dachowej;
mycie ścian myjką ciśnieniową;
gruntowanie gruntem głęboko penetrującym;
wyrównanie wstępne;
wtopienie siatki elewacyjnej celem wzmocnienia ścian;
wykonanie konstrukcji stelażowe z zagęszczeniem co 40 cm;
ocieplenie ścian wełną 10 cm;
wykonanie lamperii do wysokości 120 cm z płyty OSB;
reszta ścian wykończona płytą g-k, szpachlowana w całości , 2-krotne malowanie;
wykucie i demontaż 3 szt. okien;
podmurowanie otworu drzwiowego, z wykonaniem fundamentu i izolacji poziomej;
zamurowanie otworu okiennego;
montaż okien 4 szt. ;
osadzenie parapetów wew. i zew.;
osadzenie nadproży w ścianie nośnej na drzwi wejściowe wykucie otworu drzwiowego;
osadzenie drzwi wejściowych;
osadzenie nadproży w ścianie nośnej na drzwi na strych, wykucie otworu drzwiowego;
osadzenie drzwi na strych;
wykonanie schodów wejściowych drewnianych z możliwością demontażu;
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zaleceniami producenta- ułożenie foli grzewczej;
gruntowanie wylewki z betonu;
wykończenie posadzki - folia paroizolacyjna, mata izolacyjna, folia grzewcza, folia paroizolacyjna, panele, listwy wykończeniowe;
wykonanie zadaszenia na zewnątrz nad wejściem ;
wykonanie utwardzenia z kostki około 4 m2;

II. Prace instalacyjne- elektryczne:
założenie rozdzielnicy elektrycznej - 14 zabezpieczeń;
uzbrojenie rozdzielnicy o aparaty zabezpieczeniowe i przeciwprzepięciowe;
budowa trasy kablowej z materiałów: przewód YDYp 3x2,5 mm2- 275 m, YDYp 3x1,5 mm2 - 160 m, 8 szt. gniazd, 5 szt. włączników, 2 szt. wentylatorów, 1 szt. naświetlacza led na zewnątrz;
montaż oraz wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej;
biały montaż gniazd elektrycznych;
biały montaż punktów oświetleniowych- 2 szt. lampy wewnętrzne;
montaż wymuszonej wentylacji;
opisanie rozdzielnicy elektrycznej;
rozłożenie i montaż ogrzewania elektrycznego - folia grzewcza około 20 m2, 20 szt. złączek, taśma - 200 m, przewód LGY 2,5 mm2 - 300 m, podkłady pod panele XPS - 48 m2, folia paroprzepuszczalna - 80 m2;
montaż termostatu do ogrzewania,

Składanie ofert:
8.Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Tarnówka, Ul. Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka, w terminie do 15.09.2023 r. do godz. 1000 w sekretariacie
lub elektronicznie a adres email: urzad@tarnowka.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji robót: do 15.12.2023 r.

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
4. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji w poszczególnych kryteriach:

a) CENA wykonania zamówienia - 80%
C = [C min / C bad] x 80
gdzie:
C - liczba punktów za cenę
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej

b) Okres gwarancji za wady w wykonanych robót i zamontowanych urządzeń -20%
G = [G bad / G max] x 20
gdzie:
G - liczba punktów za okres gwarancji
G max - najdłuższy okres gwarancji
G bad - okres gwarancji oferty badanej
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót, a maksymalny okres rękojmi nie może być dłuższy niż 36 miesięcy licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 36 miesięcy liczone będzie, jak dla 36 miesięcy.
W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady w wykonanych robót i zamontowanych urządzeń krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci taką ofertę Wykonawcy.
Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria :
P = C + G
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena oferty ma charakter ryczałtu i obejmuje robociznę i zakup materiałów. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT.
W cenie oferty wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wykonania całości robót objętych zamówieniem, w tym koszt:
a/ organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż.,
b/dostarczenia do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
c/ uporządkowanie terenu wykonywanych prac,
Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną celem określenia wszelkich okoliczności mających wpływ na realizację robót i określenie ceny ryczałtowej.

6. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr 1), podając cenę netto, cenę brutto oraz oferowany termin wykonania zamówienia;
2) Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczątką imienną;
3) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
9. Przesłanki odrzucenia oferty:
1) Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
2) Oferta może zostać odrzucona w przypadku, gdy została złożona przez wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Kontakt:
7. Osoba uprawniona do porozumiewania się wykonawcami:
Krzysztof Drąg - tel. 67 266 40 02 , e-mail: srodowisko@tarnowka.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.