Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1093z dziś
6288z ostatnich 7 dni
23631z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Energetyka S.A
Hoża 63/67
00-681 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 697 040 079, tel.: 697 049 987, 697 043 261, tel.: +48 697049698
a.kosowska-gwarek@pkpeholding.pl
https://dostawcy-pkpenergetyka.ivalua.app/page.aspx/pl/bpm/process_manage_extranet/3767
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 697 040 079, t
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiot zapytania ofertowego
3.1.1. Przedmiotem Zapytanie Ofertowego jest ustalenie ceny jednostkowej dla
materiałów wymienionych w załączniku 1.
3.1.2. Szczegółowy zakres dostawy zawiera załącznik nr 1

Dokument nr: HZL11/9000/158/AK/2023

Składanie ofert:
Data złożenia oferty: 18.09.2023 godz. 12:00

Wymagania:
1. Wstęp
Niniejsze zapytanie ofertowe (dalej: 'RFP') ma na celu porównanie warunków cenowych,
jakościowych oraz najnowszych rozwiązań, które pomogą w istotny sposób dokonać
wyboru najlepszej oferty.
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie
(ograniczony/nieograniczony), z zachowaniem zasad określonych w niniejszym
dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy PROG 00096
Procedury Ogólnej Zakupów Grupy Kapitałowej PGE, zwanej dalej ,,Procedurą" oraz w
Dobrych Praktykach Zakupowych (oba dokumenty dostępne na stronie
http://www.gkpge.pl/bip/przetargi), z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla
Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, dostępnego na stronie
http://www.gkpge.pl/compliance.
W efekcie przeprowadzenia RFP, dokonany zostanie wybór podmiotu dostarczającego
Beton B-20 (załącznik nr 1),który jest w stanie zapewnić warunki w najlepszym stopniu
odpowiadające potrzebom niniejszego RFP
PGE Energetyka Kolejowa S.A. przysługuje prawo, w każdym czasie, zmiany warunków,
odwołania, odstąpienia, unieważnienia w całości bądź w części zapytania ofertowego, bez
wskazania przyczyny lub do wprowadzenia dodatkowego etapu zapytania. Jeżeli w wyniku
modyfikacji treści Zapytania niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, PGE Energetyka Kolejowa S.A. może przedłużyć termin składania ofert lub
wyznaczyć czas na złożenie aktualizacji oferty.
Przedmiot zapytania (Materiały): Beton B-20-1100079480 III TURA
Termin przesyłania pytań do
Zamawiającego:
15.09.2023 - godzina 08:00
Oczekiwana forma składania pytań
do Zapytania Ofertowego:
IVALUA

Forma złożenia oferty: IVALUA

Planowana data dostawy: PILNE
Język oferty: polski
Waluta oferty: PLN
Oczekiwany termin płatności: Zgodnie z Umowa Ramowa/ OWZT PGE
Energetyka Kolejowa S.A.
Wymagany termin ważności
oferty:
30 dni
Wymagany okres gwarancji: Zgodnie z Umowa Ramowa/ OWZT PGE
Energetyka Kolejowa S.A.

2. Instrukcje dla oferentów
W przypadku zainteresowania udziałem w niniejszym konkursie ofert, uprzejmie prosimy o
zapoznanie się i zastosowanie do poniższych wskazówek w celu spełnienia wymogów
formalnych udziału w RFP oraz zachowania płynności całego procesu.
WAŻNE: W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących RFP lub jego
części, prosimy o ich przesyłanie do Osób Kontaktowych. W czasie trwania niniejszego
konkursu ofert żadne pytania dotyczące RFP nie mogą być kierowane do jakichkolwiek
innych osób w Spółkach z Grupy Kapitałowej PGE Energetyka Kolejowa S.A., poza
Osobami Kontaktowymi, chyba że inne osoby zostaną wyraźnie, imiennie, wskazane
przez Osoby Kontaktowe. Jednak osoby inne niż wskazane powyżej Osoby Kontaktowe
nie mogą dokonywać zmiany zapytania ofertowego a ich działania nie mogą być
traktowane jako akcepcja czy też przyjęcie oferty.
2.2. Ogólne warunki Zapytania Ofertowego
2.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z
tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna
jest wersją wiążącą.
2.2.2. PGE Energetyka Kolejowa S.A. wymaga, aby oferta była podpisana przez osobę
uprawnioną lub umocowaną do występowania w imieniu firmy składającej ofertę.
Prosimy o dostarczenie stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia bądź
umocowanie dla osoby podpisującej Państwa ofertę łącznie ze składaną ofertą. W
przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, Oferta winna zawierać ponadto
oświadczenie, że pełnomocnictwo to na dzień składania Oferty nie zostało odwołane
ani ograniczone.
2.2.3. PGE Energetyka Kolejowa S.A. ma prawo zażądać dodatkowych danych
pozwalających na ocenę kondycji finansowej podmiotu, tj. sprawozdania finansowego
lub podanie wysokości: obrotów, wynik finansowy oraz zobowiązania i należności w
przypadku podmiotu niezobowiązanego do publikacji danych finansowych. W
przypadku przedłożenia przez Oferenta odpisów ze stosownych rejestrów, nie mogą
być one starsze niż 30 dni od dnia złożenia Oferty. Każdorazowo Oferta winna zawierać
oświadczenie, że na dzień złożenia Oferty dane ujawnione w przedłożonym rejestrze
nie uległy zmianie.
2.2.4. W przypadku, kiedy oferta w ramach Postępowania zakupowego złożona jest przez
konsorcjum wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa
przedstawiciela konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum.
Lider konsorcjum odpowiada za spełnienie wszystkich formalnych wymagań RFP.
Dane dostarczone przez Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie,
potwierdzające posiadanie przez nich odpowiedniej i wymaganej wiedzy oraz

doświadczenia, potencjału kadrowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i
finansowej, podlegają łącznej ocenie przez Zamawiającego. W przypadku wymogu
posiadania odpowiednich uprawnień, dopuszcza się możliwość spełnienia ich tylko
przez jednego z członków konsorcjum. W przypadku konsorcjum, weryfikacji
finansowej podlegają wszyscy uczestnicy konsorcjum.
2.2.5. PGE Energetyka Kolejowa S.A. zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych
wielostopniowych negocjacji handlowych (w tym aukcji elektronicznej) lub też
rozstrzygnięcia postępowania po I etapie postępowania.
2.2.6. PGE Energetyka Kolejowa S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru
podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części
lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym
wyłonionym Oferentem. Zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu
złożonej Oferty.
2.2.7. PGE Energetyka Kolejowa S.A. zastrzega sobie prawo do wykluczenia podmiotów
bezpośrednio kontaktujących się z jednostkami lub podmiotami projektującymi i
opracowującymi dokumentację techniczną do Zapytania. Wszelkie pytania dozwolone
są za pośrednictwem osób wskazanych do kontaktu w tym zakresie.
2.2.8. PGE Energetyka Kolejowa S.A. zastrzega sobie prawo do pominięcia ofert złożonych
po Terminie Składania Ofert określonym w Harmonogramem RFP bądź w inny sposób
niezgodnych z niniejszym RFP.
2.2.9. Oferta powinna mieć datę obowiązywania nie krótszą niż 30 dni od daty upływu terminu
składania ofert i dojścia wspomnianej oferty do Osób Kontaktowych w taki sposób, aby
Osoby Kontaktowe mogły w zwykłym toku czynności się z nią zapoznać. W czasie
obowiązywania oferty brak jest możliwości jej odwołania.
2.2.10. Cena Oferty musi być podana w polskich złotych. Oferta musi uwzględniać wszelkiego
rodzaju opłaty oraz podatki oraz wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia,
transport, ewentualne upusty i rabaty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
2.2.11. Wszelkie koszty przygotowania ofert i ich złożenia obciążają Oferenta. Jednocześnie
informujemy, iż PGE Energetyka Kolejowa S.A. zastrzega sobie prawo odpowiedzi
tylko na wybrane oferty.
2.2.12. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści
niniejszego Zapytania oraz Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej
dostarczanej przez OptiBuy Sp. z o.o.
2.2.13. PGE Energetyka Kolejowa S.A. nie dopuszcza/dopuszcza możliwości złożenia oferty
wariantowej.
2.2.14. PGE Energetyka Kolejowa S.A. nie dopuszcza/dopuszcza możliwość złożenia oferty
częściowej.
2.3. Warunki udziału w Postępowaniu Zakupowym
2.3.1. Wszyscy Oferenci traktowani będą na równych prawach z zachowaniem zasady
uczciwej konkurencji.
2.3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Przedmiotu Zamówienia;
jeżeli odpowiednie przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, albo
zatrudniają osoby posiadające takie uprawnienia na podstawie umowy o pracę, stałej
umowy zlecenia albo o świadczenie usług,
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami umożliwiającymi
wykonanie Przedmiotu Zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na należyte wykonanie
Przedmiotu Zamówienia,
d) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia,
e) nie zalegają z opłacaniem podatków,
f) nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
g) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia zgodnie ze
wskazaniem w Załączniku nr 1 - Formularz Ofertowy.
2.3.3. Z postępowania wykluczeni będą następujący Oferenci:
a) nawiązujący kontakt z innymi Oferentami w celu ograniczenia konkurencji,
b) którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania ze swej wyłącznej winy
wyrządzili szkodę którejkolwiek spółce z GK PGE lub GK PKP ENERGETYKA, nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,
c) w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne,
układowe, naprawcze lub którzy pozostają w stanie likwidacji,
d) którzy zalegają z uiszczaniem podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali on przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary,
e) w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w ramach prowadzonej
działalności nie przestrzegają zasad etyki w biznesie, stosują praktyki nieuczciwej
konkurencji lub nie przestrzegają międzynarodowych konwencji w szczególności o
ochronie praw dziecka,
f) którzy popełnili przestępstwo przeciwko środowisku,
g) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
niniejszego postępowania,
h) nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
2.4. Informacja o zakończeniu RFP
2.4.1. Po zakończeniu procesu wyboru oferenta, o wyniku niniejszego zapytania ofertowego
zostaną Państwo powiadomieni drogą elektroniczną.
2.4.2. PGE Energetyka Kolejowa S.A. informuje, że zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
dalszych indywidualnych negocjacji z dowolnie wybranymi oferentami oraz do
zawieszenia lub odstąpienia od wyboru ofert i negocjacji w oparciu o niniejsze
zapytanie ofertowe bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie będą przysługiwać
Oferentom roszczenia wobec Zamawiającego.
2.4.3. Jakakolwiek informacja o ewentualnym wyborze Oferenta ma jedynie charakter
wstępny i nie oznacza nawiązania między Spółkami z Grupy Kapitałowej PGE
ENERGETYKA KOLEJOWA S.A a wskazanym podmiotem jakiegokolwiek stosunku
prawnego (w tym w szczególności umowy). Informacja ta nie stanowi w szczególności
oświadczenia woli o wyborze oferty, o którym mowa w art. 60 k.c.
2.4.4. PGE Energetyka Kolejowa S.A. zastrzega sobie prawo do nieujawnienia informacji
dotyczących sposobu przeprowadzania procesu ani uzasadniania dokonanego
wyboru.
2.4.5. Przyjęcie oferty wymaga każdorazowo wyraźnego przyjęcia w formie pisemnej1
3.1.3. W przypadku złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty dotyczącej
przedmiotu Zapytania, wszystkie jego oferty mogą zostać odrzucone.
3.1.4. Oferta musi zostać przygotowana w oparciu o załączniki do Zapytania i
spełniać wszystkie wymagania określone w załącznikach do Zapytania
3.1.5. Jeżeli do wykonania przedmiotu zamówienia jest niezbędny dodatkowy zakres
dostaw/ usług niewymieniony w załącznik nr 1 - Oferent jest zobowiązany
uwzględnić go w swojej ofercie wraz ze szczegółowym opisem.
3.1.6. Zamówienia jednostkowe realizowane będą na warunkach?podpisanych umów
ramowych (dla tych z Państwa, którzy mają?podpisane?takie umowy) lub w oparciu
o Ogólne Warunki Zamówień. Obowiązujące OWZT mogą Państwo znaleźć tutaj:
https://www.pkpenergetyka.pl/O-PKP-Energetyka/Dla-dostawcow/Ogolnewarunki-zamowie.
3.2. Wymagania formalne
3.2.1. Oferent zobowiązany jest do złożenia z ofertą niżej wymienionych dokumentów,
chyba że pełna dokumentacja znajduję się już na platformie zakupowej IVALUA na
profilu dostawcy.

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w postaci
wydruku ze strony internetowej CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku Oferentów, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich,
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Oferent nie
zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
c) Bilans i rachunek zysków i strat, a w przypadku Oferentów niezobowiązanych
do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające
obroty oraz zobowiązania i należności za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Dokumenty muszą
wykazywać przychody ze sprzedaży netto.
3.3. Wymagania techniczne
3.3.1. Wraz z ofertą prosimy o dołączenie:
a) Deklaracji ogólnych na materiały
b) Karty charakterystyki/katalogowa każdego materiału
3.3.2. Przedmiot oferty powinien spełniać wszystkie normy wymagane dla realizacji
przedmiotu zapytania, w tym wymagania PGE Energetyka Kolejowa S.A.(*),
dostępne na platformie Ivalua w zakładce "Dokumentacja" (na górze strony,
pomarańczowy pasek) oraz wymagania niniejszego zapytania.
(*) zeszyty standaryzacyjne Grupy Kapitałowej PGE Energetyka Kolejowa S.A.
znajdują zastosowanie wyłącznie dla projektów realizowanych/ przeznaczonych na
rzecz majątku dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PGE Energetyka Kolejowa S.A.
Wymagania techniczne stawiane linom (przewodom wielodrutowym gołym) jako
elementom konstrukcyjny przeznaczonym do budowy i eksploatacji kolejowej sieci
trakcyjnej musza być zgodne z dokumentami normatywnymi PKP Polskie Koleje
Państwowe S.A.
4. Forma przedstawienia oferty przez Oferenta
4.1.1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy, którego wzór przedstawia
załącznik nr 1, oraz oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 3.2 i 3.3 Zapytania.
Formularz Ofertowy wraz z dokumentami i oświadczeniami stanowi integralny
dokument i zwane łącznie będą w dalszej części Zapytania ,,ofertą".
4.1.2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania a strony dokumentów
powinny być ponumerowane.
4.1.3. Oferent jest również zobowiązany do wypełnienia formularzy ofertowych
wymaganych na platformie zakupowej iValua, z której otrzymał zaproszenie do
postępowania.

Uwagi:
5. Klauzula Poufności
,,Informacje Poufne" oznaczają wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności PKPE
Holding Sp. z o.o., w szczególności informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne,
finansowe, prawne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także
informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji,
niezależnie od sposobu ich ujawnienia Oferentowi lub osobie trzeciej będącej wykonawcą
lub działającej w imieniu Oferenta (w tym na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu
jakichkolwiek innych środków przez PGE Energetyka Kolejowa S.A.), zarówno przed jak i
po dacie niniejszej RFP, jednakże z wyłączeniem informacji albo danych:
a. które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszania
niniejszej Klauzuli Poufności przez Oferenta; lub
b. które były w posiadaniu lub były znane Oferentowi przed uzyskaniem od PGE
Energetyka Kolejowa S.A..; lub
c. które Oferent otrzymał ze źródła innego niż PGE Energetyka Kolejowa S.A. pod
warunkiem, że ich przekazanie nastąpiło bez naruszenia przez Oferenta lub przez
źródło żadnego zobowiązania do zachowania poufności; lub
d. które zostaną ujawnione przez Oferenta po uprzednim uzyskaniu pisemnej PGE
Energetyka Kolejowa S.A. lub bez takiej zgody, po okresie pięciu lat od daty
otrzymania tego RFP.
6. Klauzula Informacyjna
1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Oferenta jest PGE Energetyka
Kolejowa S.A.. (dalej: Administrator Danych Osobowych) z siedzibą: ul. Hoża 63/67, 00-
681 Warszawa.
Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez: adres e-mail:
daneosobowe@pkpenergetyka.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych poprzez adres e-mail: iodo@pkpenergetyka.pl.
3. Zebrane dane będą przetwarzane w celach związanych z:
a) zaproszeniem do udziału w postępowaniu zakupowym, które jest związane z
wysłaniem zapytania ofertowego oraz dialogu technicznym polegającym na prowadzeniu
rozmów z Oferentem, które będą dotyczyć urządzeń i ich danych technicznych lub
warunków realizacji usługi, jak również na potrzeby zlecania realizacji prac na rzecz?
Administratora Danych Osobowych;
b) prowadzeniem postępowania zakupowego;
c) podejmowaniem niezbędnych działań przed zawieraniem umów.
4. Zebrane dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu związanym z
badaniem Oferenta w zakresie minimalizacji ryzyka uwikłania w karuzelę VAT i innych
nieprawidłowości podatkowych.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych wynikająca z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych (zwanego dalej RODO):

a) w związku z zaproszeniem do udziału w postępowaniu zakupowym które jest związane
z wysłaniem zapytania ofertowego oraz dialogu technicznym polegającym na prowadzeniu
rozmów z Oferentem, które będą dotyczyć urządzeń i ich danych technicznych lub
warunków realizacji usługi, jak również na potrzeby zlecania realizacji prac na rzecz
Administratora Danych Osobowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes, o którym jest mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na
przekazaniu zaproszenia do udziału w postępowaniu zakupowym które jest związane z
wysłaniem zapytania ofertowego oraz dialogu technicznym jak również na zlecaniu
realizacji prac na rzecz Administratora Danych Osobowych;
b) w związku z prowadzeniem postępowania zakupowego podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes, o którym jest mowa w art. 6 ust.
1 lit. f) RODO polegający na prowadzeniu postępowania zakupowego;
c) w związku z podejmowaniem niezbędnych działań przed zawieraniem umów -
podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit?b) RODO.
d) w związku z badaniem Oferenta w zakresie minimalizacji ryzyka uwikłania w karuzelę
VAT i innych nieprawidłowości podatkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes, o którym jest mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na
umożliwieniu Administratorowi Danych Osobowych badania Oferenta w zakresie
minimalizacji ryzyka uwikłania w karuzelę VAT i innych nieprawidłowości podatkowych.
6. Kategorie przetwarzanych danych w związku z realizacją celów określonych w pkt 3
obejmują dane kontaktowe i identyfikacyjne a w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą również dane dotyczące tej działalności. Przetwarzane dane w
szczególności zawierają poniższe kategorie osób oraz zakres danych znajdujący się w
poniższych źródłach danych:
1. cel przetwarzania danych, o którym jest mowa w pkt 3 ppkt 1):?
a) w przypadku osób zatrudnionych u Oferenta, których dane osobowe będą
pozyskiwane ze stron internetowych Oferentów zakres przetwarzanych danych
obejmuje w szczególności: nazwę firmy, imię i nazwisko, adres e-mail i nr
telefonu;
b) w przypadku osób zatrudnionych u Oferenta, których dane osobowe będą
pozyskiwane z wizytówek, zakres przetwarzanych danych obejmuje w
szczególności: nazwę firmy, imię i nazwisko adres e-mail i nr telefonu;
c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w tym
będących wspólnikami spółek cywilnych, których dane osobowe będą
pozyskiwane z publicznie dostępnych rejestrów, w tym w szczególności z
CEIDG zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności: nazwę firmy,
imię i nazwisko, nr NIP, nr REGON, adres prowadzonej działalności, nr
rachunku bankowego, adres e-mail i nr telefonu;
d) w przypadku osób fizycznych ujawnionych w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zakres przetwarzanych danych
obejmuje w szczególności: nazwę firmy, imię i nazwisko;
2. cel przetwarzania danych, o którym jest mowa w pkt 3 ppkt. 2) - w przypadku
przedstawicieli Oferenta? wskazanych w przesłanych w postępowaniu zakupowym
ofertach oraz korespondencji dotyczącej tego postępowania zakres przetwarzanych

danych obejmuje w szczególności: nazwę firmy, imię i nazwisko adres e-mail i nr
telefonu;
3. cel przetwarzania danych, o którym jest mowa w pkt 3 ppkt. 3) - w przypadku
danych osobowych niezbędnych do podejmowania działań przed zawieraniem umów
zakres przetwarzanych danych obejmuje dane przekazane przez Oferenta.
7. W związku z pkt 4 dotyczącym badania Oferenta, w zakresie minimalizacji ryzyka
uwikłania w karuzelę VAT i innych nieprawidłowości podatkowych przetwarzane dane w
szczególności obejmują poniższe kategorie osób oraz zakres danych pochodzący z
poniższych źródeł danych:
a) dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pochodzące
bezpośrednio od osób, których dane dotyczą;
b) dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pozyskane z
publicznych rejestrów: CEIDG, ?wykazów podatników prowadzonych przez Ministerstwo
Finansów i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz strony internetowej
Oferenta;
c) dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pochodzące
z ogólnodostępnych giełd wierzytelności, Biur Informacji Gospodarczej (BIG) i na
podstawie ?historii płatności wobec Spółek Grupy PGE Energetyka Kolejowa S.A.;
d) dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związane z prowadzoną
działalnością pochodzące z ?rejestrów prowadzonych przez Urząd Regulacji Energetyki
(URE), Urząd Transportu Kolejowego (UTK), Biuletyn Zamówień Publicznych oraz strony
internetowej Oferenta;
e) dane osób fizycznych ujawnionych w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS).
8. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa,
w tym organom administracji skarbowej. Dane osobowe mogą być również udostępniane
Spółkom z Grupy Kapitałowej PGE Energetyka Kolejowa S.A.: PGE Energetyka Kolejowa
S.A., PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., PKP Energetyka Centrum Usług Wspólnych Sp.
z o.o., PKP Energetyka Budownictwo Sp. z o.o. w szczególności na potrzeby
podejmowania działań dotyczących przeprowadzania postępowań zakupowych. oraz
zlecania realizacji prac.
9. Dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie Administratora Danych Osobowych, w tym m.in.: obsługującym systemy
informatyczne, prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji, realizującym audyty; przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem Danych
Osobowych i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
10. W przypadku podjęcia współpracy z Oferentem zebrane dane będą przetwarzane do
czasu zakończenia współpracy, jak również do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń
wynikających z zawartej umowy o współpracy oraz przez czas określony przepisami
dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
11. W przypadku niepodjęcia współpracy z Oferentem zebrane dane będą przetwarzane
nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia ich zebrania.

12. W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym jest mowa w pkt. 4 dane osobowe
mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od dnia ich zebrania.
13. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania,
usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w
przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym jest mowa w
pkt. 5 ppkt. 1, 2 i 4 powyżej.
14. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem
Danych Osobowych lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w pkt
1 i 2 powyżej).
15. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
16. Podanie danych przez Oferenta w postępowaniu zakupowym, jest dobrowolne. W
przypadku braku podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie złożonej oferty oraz
podjęcie działań przed zawarciem umowy o współpracy.

Kontakt:
Prosimy o kierowanie wszelkich komunikatów, zapytań dotyczących procesu, jak
również odpowiedzi na niniejsze RFP wyłączne do niżej wymienionych osób (dalej
,,Osoby Kontaktowe"):
Agnieszka Kosowska-Gwarek
Logistyk zakupów
e-mail: a.kosowska-gwarek@pkpeholding.pl
tel.: +48 697049698

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.