Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
690z dziś
5860z ostatnich 7 dni
22457z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usługi monitoringu składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usługi monitoringu składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lubanie
Lubanie 28A
87-732 Lubanie
powiat: włocławski
tel. 54 251 33 12 wew. 36
zamowienia_publiczne@lubanie.com
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Lubanie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 54 251 33 12 we
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na świadczenie usługi monitoringu składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kucerz, gm. Lubanie.
Postępowanie prowadzone w dybie o wartości nieprzekracząjącej 130 000 PLN
5. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi monitoringu składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kucerz, gm. Lubanie, w fazie poeksploatacyjnej w 2024r. oraz 2025r. Monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013. póz. 523).
Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje:
1) Monitoring wód odciekowych w zakresie następujących parametrów:
- odczyn( pH)
- przewodność elektrolityczna właściwa
- ogólny węgiel organiczny (OWO)
- zawartość metali ciężkich: Cu, Zn, Pb. Sd, Cr ,Hg)
- suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
Pomiar jakości ścieków technologicznych - I raz na 6 miesięcy.
Pomiar poboru próbek - ostatnia studzienka zbiorcza przez zrzutem do oczy szczalni ścieków,
- pomiar objętości ścieków technologicznych zawierających wody odciekowe 1 raz na 6 miesięcy
2) Monitoring wód podziemnych

2) Monitoring wód podziemnych
- odczyn( pH)
- przewodność elektrolityczna właściwa
- ogólny węgiel organiczny (OWO)
- zawartość metali ciężkich: Cu, Zn, Pb. Sd, Cr **,Hg)
- suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
Poziom i skład wód podziemnych -1 raz na 6 miesięcy Miejsce poboru próbek - 3 piezometry składowiska
3) Monitoring gazu składów isków ego
Pomiary emisji i składu gazu w zakresie zanieczyszczeń:
- metan.
o dwutlenek węgla
- tlen
Pomiar prowadzić 1 raz na 6 miesięcy,
Miejsce pomiaru - 4 studnie odgazowania
4) Monitoring opadu atmosferycznego
Badanie wielkości opadu atm. przeprowadzić w oparciu o odczyty z deszczomierza -pomiar wielkości opadu atm. - codziennie
Sposób pomiaru deszczomierz zlokalizowany na terenie składowiska lub stacja meteorologiczna.
5) Monitoring osiadania powierzchni składów iska
- kontrolę osiadania prowadzić w oparciu o ustabilizowany reper metodami geodezyjnymi,
- ocenę stateczności zboczy metodami geotechnicznymi
1 raz na rok,
6) Monitoring sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego - 1 raz na rok.
7) Sporządzenie oraz dostarczenie do siedziby zamawiającego półrocznych raportów zbiorczych zawierających wyniki badań wraz z wynikającymi z nich wnioskami w terminach do 31 lipca oraz do 31 grudnia.

Dokument nr: GMK.271.19.2023

Składanie ofert:
10. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubanie, Lubanie 28A, 87 - 732 Lubanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.09.2023r. do godz. 12:00
Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem ,,Świadczenie usługi monitoringu składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kucerz, gm. Lubanie, w fazie poeksploatacyjnej w 2024r. oraz 2025r."
Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: zamowienia_publiczne@lubanie.com
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2025 r.

Wymagania:
3. Try b udzjelenia zamów ienia
Postępowania prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 130000 zł. Podstawa prawiła art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 póz. 1605 z póżn. zm.).
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - Certyfikat Akredy tacji
7. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryteria wyboru: Cena 100%
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który' zaoferuje najniższą cenę oferty brutto i oferta będzie spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
9. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć, następujące oświadczenia i dokumenty: a) Kserokopia Certyfikatu Akredytacji

Kontakt:
2. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się wykonawcami jest: Katarzyna Gulczyńska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.