Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5330z ostatnich 7 dni
20344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach
Lubelska 50
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
37 48-614-32-69, fax /0-48/ 614 20 98
zamowieniakozienice@domvpomocv.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: 37 48-614-32-69, fax
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
(nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych - z ort. 2 ust.l
( Dz. U. z 2022r., póz. 1710 ze zm.),
Dom Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
,,Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych
znajdujących się w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery __________Gruszczyńskiej w Kozienicach - przegląd roczny.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych znajdujących się w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej im Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach w zakresie zgodnym z artykułem:
- Przegląd roczny tart.62 ust. 1 pkt. 1)
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., póz. 2351 tekst jednolity) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U., z 1999 r., nr 74 póz. 836 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
(Dz. U. 2002 nr 75 póz. 690).
Przegląd roczny obejmuje obiekty budowlane:
o budynek mieszkalny nr 1,
o budynek mieszkalny nr 2,
o budynek mieszkalny nr 3,
o budynek mieszkalny nr 4,
o budynek Rehabilitacji,.
o budynek usługowo-gospodarczy,.
o budynek suszami,
o budynek portierni,
o piwnica,
o budynek Pro-Morte,
o wiata.
KONTROLA NIE OBEJMUJE:
o sprawdzenia szczelności instalacji gazowej przy pomocy przyrządów oraz określenia stanu technicznego przewodów kominowych,
o sprawdzenia instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej.
DANE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DO PRZEGLĄDÓW:
budynek mieszkalny 1 budynek wyposażony w wentylację mechaniczną. -powierzchnia użytkowa -powierzchnia zabudowy 426,41 m2 574,53 m2
budynek mieszkalny 2 -powierzchnia użytkowa -powierzchnia zabudowy 523,29 m2 722,90 m2
budynek mieszkalny 3 -powierzchnia użytkowa -powierzchnia zabudowy 183,20 m2 226,02 m2
budynek mieszkalny 4 /dwie kondygnacje nadziemne/ -powierzchnia użytkowa -powierzchnia zabudowy 1289,33 m2 838,03 m2
budynek rehabilitacji.. R" -powierzchnia użytkowa -powierzchnia zabudowy 191,20 m2 216,00 m2
budynek wyposażony w wentylację mechaniczną, centrala wentylacyjna nawiewno -wywiewna na dachu budynku i centrala nawiewna.
budynek usługowo - gospodarczy -powierzchnia użytkowa 405,00 m2
/budynek podpiwniczony/ -powierzchnia zabudowy 564,35 m2
wentylacja mechaniczna (pralnia i kuchnia), klimatyzacja(kuchnia).
budynek suszarni
-powierzchnia użytkowa -powierzchnia zabudowy 48,07m2 55,84m2
budynek portierni -powierzchnia użytkowa -powierzchnia zabudowy 16,55m2 20,69m2
piwnica -powierzchnia użytkowa -powierzchnia zabudowy 26,65m2 32.20m2
budynek Pro - Morte -powierzchnia użytkowa -powierzchnia zabudowy 41,15m2 -51,45m2
wiata -powierzchnia użytkowa -powierzchnia zabudowy 100,05m2 110,40m2
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli z zachowaniem wszelkich zasad i przepisów określonych we właściwych aktach prawnych.
DOKUMENTACJA
Po przeprowadzonej kontroli okresowej wykonawca winien sporządzić protokoły (wersja papierowa i płyta CD), osobno dla każdego budynku, przeglądu rocznego art. 62 ust. 1 pkt.l. Ustawy Prawo budowlane oraz winien dokonać wypełnienia książek obiektów budowlanych w zakresie przeprowadzonych przeglądów.
Przed złożeniem oferty, oferent może zapoznać się z nieruchomością DPS Kozienice.
Zapoznania można dokonać w dniach od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7.00 do 15.00.

CPV: 74313000-6

Dokument nr: DPS / ZPU -12 /2023

Otwarcie ofert: 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 18.09.2023r. o godz. 9.15 w pok. administracji DPS Kozienice.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Propozycję cenową należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy:
e-mailem /zamowieniakozienice@domvpomocv.pl/ do dnia 18.09.2023r. do godz. 9.00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
do 30.09.2023r.

Wymagania:
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być w języku polskim, czytelna.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się, by każda, zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itp. winne być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Zabrania się używania korektora.
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną i sporządzoną zgodnie i postanowieniami niniejszego Zaproszenia.
6. Do oferty należy dołączyć: dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzające że osoby, które będą wykonywały kontrolę posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania wyżej wymienionych kontroli zgodnych z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. O wyborze oferty Zamawiający poinformuję firmę, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
KRYTERIUM OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena brutto - 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto, podlegającą zapłacie przez Zamawiającego stanowiącą wartość wszystkich zobowiązań. Cenę należy podać w złotych polskich.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Przelew, 30 dni według faktury wystawionej po przekazaniu protokołów z przeglądu.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Pani Jolanta Molęda

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.