Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1068z dziś
6435z ostatnich 7 dni
23085z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja stacji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja stacji

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: E.ON Polska S.A
ul. Włodarzewska 68
02-384 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 22 821 46 46
tomasz.ostrzyzek@stoen.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 22 821 46 4
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do wzięcia udziału w Przetargu pn.:
,,Modernizacja stacji 7119 zlokalizowanej przy ulicy Widok 26 w Warszawie
(projektowanie i wykonawstwo)"
Szczegółowy opis przedmiotu postępowania ujęto w załączniku nr 2 -

Otwarcie ofert: ? Etap II - Aukcja elektroniczna w dniu 18.09.2023 r. o godz. 13:00.

Składanie ofert:
2.1. Przetarg składa się z dwóch etapów:
? Etap I - Złożenie kompletnej oferty za pośrednictwem Portalu Dostawcy E.ON w terminie do 18.09.2023r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagania szczegółowe realizacji zadania.
1.2. Termin realizacji przedmiotu postępowania:
? na wykonanie projektu: 30.06.2024 r.
? na wykonanie modernizacji: 30.10.2024 r.

Wymagania:
1.3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą oferenci spełniający łącznie następujące warunki: 1.3.1. posiadają zdolność do występowania w obrocie prawym; 1.3.2. pracownicy oferenta posiadają niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem Postępowania; 1.3.3. w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej 2 zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem postępowania; 1.3.4. posiadają Certyfikat Stoen Operator w zakresie projektowania sieci elektroenergetycznych SN i nn; 1.3.5. nie zalegają z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Postępowania; 1.3.6. zapoznali się z Obowiązkiem Informacyjnym (OI) umieszczonym przez Zamawiającego, dostępnym na stronie internetowej https://eon.pl/dladostawcow/rodo-oi w dziale RODO i akceptują jego treść; 1.3.7. zapoznali się ze wzorem umowy jednorazowej na wykonanie usług dostępną na stronie internetowej https://eon.pl/dla-dostawcow/dokumenty i akceptują jej postanowienia; 1.3.8. zobowiązują się przestrzegać Kodeksu Dostawcy (wersja od 01.09.2023 r.), który jest dostępny na stronie internetowej https://eon.pl/dla-dostawcow/kodeks-etyczny. 2. Procedura Przetargowa Zamawiający zastrzega możliwość zorganizowania aukcji elektronicznej w celu uzyskania nowych, obniżonych cen przy użyciu systemu teleinformatycznego w formie powtarzalnego procesu elektronicznego, umożliwiającego klasyfikację ofert za pomocą metod automatycznej oceny ofert. 2.2. Oferta powinna zawierać co najmniej: 2.2.1. wyciąg z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; Strona 3 z 4 PZ-11240 2.2.2. pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jeżeli reprezentacja nie wynika z KRS lub CEIDG; 2.2.3. zaświadczenie z określonym w nim terminem ważności wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego na okoliczność posiadania przez pracowników oferenta niezbędnego doświadczenia oraz uprawnienia budowlane, w tym do wykonywania projektów; 2.2.4. oświadczenie oferenta o braku zaległości w spełnianiu obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 2.2.5. wykaz prac lub referencje z przynajmniej 2 zrealizowanych zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem Przetargu zawierające co najmniej: nazwę, datę zakończenia realizowanego projektu oraz kontakt do osoby, która może je potwierdzić. Prace, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału, powinny być wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed datą składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie. 2.2.6. Certyfikat Stoen Operator w zakresie projektowania sieci elektroenergetycznych SN i nn. 2.3. Wynagrodzenie łączne wskazane na Portalu Dostawcy E.ON obejmuje opracowanie i przekazanie projektu oraz wykonanie modernizacji szczegółowo opisanej w załączniku nr 2 do niniejszych Wymagań Ofertowych. Cena podana w ofercie musi być podana jako netto (bez podatku VAT) i wyrażona w PLN, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszych Wymagań Ofertowych oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: wynagrodzenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, koszty inwentaryzacji, koszty uzyskania wszelkich niezbędnych do rozpoczęcia realizacji przedmiotu postępowania opinii, uzgodnień, materiałów, pozwoleń, decyzji oraz innych, które są niezbędne do realizacji przedmiotu postępowania. 2.4. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela oferenta. 2.5. Wszystkie otrzymane oferty w formie innej niż zostało to wskazane w niniejszych Warunkach Ofertowych lub po terminie składania ofert podanym powyżej nie będą rozpatrywane. 2.6. Pozostałe wymagania 2.6.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponoszone są przez oferenta. 2.6.2. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zaakceptowania umowy. 2.6.3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 2.6.4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Kryterium Waga Cena netto 85% System oceny dostawców 15% Strona 4 z 4 PZ-11240 Końcowa ocena oferty będzie stanowić sumę kryteriów. 2.6.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów Przetargowych. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku istotnych zmian w Wymaganiach Ofertowych, które dotyczą w szczególności zmiany przedmiotu postępowania, wielkości lub zakresu, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu przygotowania lub wprowadzenia zmian w ofertach. 2.6.6. Termin związania ofertą handlową wynosi 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu jej złożenia. 2.6.7. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę do terminu składania ofert. 2.6.8. Odrzucone zostaną oferty: a) nie odpowiadające w sposób oczywisty warunkom Postępowania; b) złożone bez wymaganych lub kompletnych dokumentów; c) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści; d) złożone po terminie. 2.6.9. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o zasadach zawarcia umowy. Postępowanie uznaje się za rozstrzygnięty w dniu zawarcia umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 3. Postanowienia końcowe 3.1. Wszyscy oferenci ubiegający się o realizację przedmiotu Postępowania będą traktowani z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania. 3.2. Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od postępowania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji za pośrednictwem aukcji elektronicznych (zasady udziału w aukcji dostępne na stronie www.eon.pl). W przypadku odstąpienia lub unieważnienia postępowania nie przysługują żadne roszczenia. 3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania Zamówienia i prowadzenia procesu potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem aplikacji na portalu Zamawiającego. 3.4.

Kontakt:
Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania w zakresie niniejszych Warunków Ofertowych udzielają upoważnieni pracownicy Zamawiającego, z uwzględnieniem pkt. 2.5.5. powyżej: 3.4.1. w kwestiach związanych z procedurą przetargową: Marcin Domański, e-mail: marcin.domanski@eon.pl 3.4.2. w kwestii zakresu postępowania: Tomasz Ostrzyżek, e-mail: tomasz.ostrzyzek@stoen.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.