Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
657z dziś
5868z ostatnich 7 dni
21432z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kabli zasilających oraz światłowodowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kabli zasilających oraz światłowodowych

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: E.ON Polska S.A
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 22 821 46 46
kinga.lagowska-syska@eon.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 22 821 46 4
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
E.ON Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kabli zasilających oraz światłowodowych RPZ Tarchomin - RSM Łabiszyńska, Odlewnicza - RPZ Brudno".

Otwarcie ofert: 2.3.5. Aukcja odbędzie się 21.09.2023 o godz. 12.00 za pośrednictwem PROEBIZ: https://eonpolska.proebiz.com.

Składanie ofert:
2.1. Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.09.2023 do godz. 1200 na e-mail: kinga.lagowska-syska@eon.pl.
2.2. Złożenie ofert za pośrednictwem Portalu PROEBIZ: https://eonpolska.proebiz.com.
2.3. Składanie oferty
2.3.1. Dokumenty wymienione w punkcie 2.1. należy złożyć w terminie do 20.09.2023 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem Portalu PROEBIZ: https://eonpolska.proebiz.com.
2.3.2. Oferta będzie wprowadzona do Portalu w języku polskim przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta.
2.3.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego w formie innej niż za pośrednictwem Portalu PROEBIZ lub po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.
2.3.4. W przypadku firm, które nie współpracowały w ostatnich latach ze Stoen Operator - otrzymają one dodatkowo zaproszenie do procesu Onboardingowego,

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu przetargu: do 31.12.2025

Wymagania:
1.2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający następujące warunki:
1.2.1. posiadają niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawym;
1.2.2. posiadają niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem Przetargu;
1.2.3. w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej 3 zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem Przetargu;
1.2.4. nie zalegają z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Przetargu;
1.2.5. posiadają ważny Certyfikat Stoen Operator w zakresie projektowania sieci elektroenergetycznych SN i nn.
2. Procedura Przetargowa
Przetarg składa się z dwóch etapów: Etap I - Zgłoszenie chęci udziału, Etap II - Złożenie ofert w za pośrednictwem Portalu PROEBIZ: https://eonpolska.proebiz.com.
Oferta powinna zawierać:
2.2.1. wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu Przetargu. Wycena przedmiotu Przetargu polega na podaniu kwot PLN bez VAT, obejmujących całość przedmiotu Przetargu. Wynagrodzenie musi pokrywać wartość kompletnej realizacji przedmiotu Przetargu, w tym koszty inwentaryzacji, koszty uzyskania wszelkich niezbędnych do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Przetargu opinii, uzgodnień, materiałów, pozwoleń, decyzji, itp.
2.2.2. plik z danymi z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (dla nowych firm).
2.2.3. wykaz ważniejszych prac z przynajmniej 3 zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem Przetargu. (Kontakt do osoby, która może je potwierdzić wraz z oświadczeniem Oferenta o uzyskaniu od każdej ze wskazanych osób zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, obejmującej możliwość udostępnienia jej danych na rzecz Zamawiającego w celu weryfikacji referencji). Nie dotyczy firm, z którymi Stoen Operator ma podpisane Umowy ramowe projektowe.
2.2.4. Certyfikat Stoen Operator w zakresie projektowania sieci elektroenergetycznych SN i nn (wystarczy podać jego numer).
2.4. Pozostałe wymagania
2.4.1. Oferta zostanie przesłana bezpłatnie oraz w sposób niewiążący dla Zamawiającego.
2.4.2. Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zaakceptowania umowy.
2.4.3. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę (nie dotyczy modyfikacji oferty przed upływem terminu składania ofert) zostanie wyłączony z postępowania.
2.4.4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
o Cena - 80%
o System oceny Dostawców - 20%
2.4.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów Przetargowych. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dziale Przetargów lub Zamawiający poinformuje Oferenta o zmianie e-mailem. Zamawiający może przedłużyć wówczas termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały ewentualnemu nowemu terminowi.
2.4.6. Termin związania ofertą handlową wynosi 90 dni od daty jej złożenia.
2.4.7. Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
2.4.8. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę do końca wyznaczonego w pkt. 2.3.1 terminu składania ofert Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
2.4.9. Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową.
2.4.10. Komisja Przetargowa odrzuca oferty:
a) nie odpowiadające w sposób oczywisty warunkom Przetargu;
b) złożone bez wymaganych lub kompletnych dokumentów;
c) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści;
d) złożone po terminie lub z pominięciem Portalu PROEBIZ.
2.4.11. Wszelkie dokumenty składane w postepowaniu przetargowym Oferent uzyska na własny koszt i nie będzie ubiegał się o zwrot kosztów w przypadku odstąpienia którejkolwiek ze Stron lub niewygrania przez Oferenta Przetargu.
2.4.12. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o zasadach zawarcia umowy. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty w dniu zawarcia Umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana.
3. Postanowienia Końcowe
3.1. Zamawiający nie przewiduje stosowania preferencji. Wszyscy Oferenci ubiegający się o realizację przedmiotu Przetargu będą traktowani na równych prawach z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
3.2. Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji za pośrednictwem aukcji elektronicznych (zasady udziału w aukcji dostępne na stronie www.eon.pl).
3.3. Zastrzegamy sobie prawo do przesłania Zamówienia i prowadzenia procesu potwierdzenia zamówienia poprzez kanały elektroniczne oraz za pośrednictwem aplikacji na portalu Zamawiającego.

Kontakt:
3.4. Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielają upoważnieni pracownicy Zamawiającego:
Paweł Kuciara, tel. +48-664-428-481, e-mail: pawel.kuciara@stoen.pl
Kinga Łagowska-Syska, tel. +48 507-877-480, e-mail: kinga.lagowska-syska@eon.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.