Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1068z dziś
6435z ostatnich 7 dni
23085z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Oddział: FZ - Dział Zamówień i Umów
ul. Fabryczna 3
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
tel. 22 101 02 02
https://platformazakupowa.pl/transakcja/816831
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 101 02 02
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej węzła branży elektrycznej w budynku przy Ul. Kosynierów Gdyńskich 34
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie dokumentacji projektowej węzła branży elektrycznej w budynku przy Ul. Kosynierów Gdyńskich 34 - 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 816831

Otwarcie ofert: Otwarcia : 15-09-2023 10:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/816831
Składania : 15-09-2023 10:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Wykonanie dokumentacji projektowej węzła branży elektrycznej w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 34.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej węzła cieplnego c.o. i c.w.u. branży elektrycznej - Kosynierów Gdyńskich 34.
1. Podstawa prawna
Projektowane rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.
Kompletne projekty budowlane muszą spełniać warunki:
a) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2021 r, poz. 11 ),
b) ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 81, poz. 351),
c) ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24.08.1991 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 1991 r, nr 88, poz. 400 ; Dz. U. 1992 nr 21, poz. 54, Dz. U. 1992 nr 54, poz. 254),
d) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563),
e) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych (Dz. U. nr 44, poz. 174 z 1995 r., nr 76, poz. 385 z 1997 r., nr 93, poz. 572),
f) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 101, poz. 110,
g) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690, Dz. U. nr 33 z 2003 r., poz. 270, Dz. U. nr 109 z 2004 r., poz. 1156),
h) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609),
i) N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania,
j) PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi,
k) PN-EN 62305-1:2011Ogólne zasady,
l) PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiekcie,
m) PBUE Zeszyt 9. ,,Instalacje Elektroenergetyczne i Urządzenia Oświetlenia Elektrycznego",
n) PN-EN 12464-1 ,,Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy". Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,
o) PN-EN IEC 60445:2022-04 Oznaczenia identyfikacyjne urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego,
p) Instrukcje montażu urządzeń,
q) katalogi związane ze stanem projektowanym,
r) innych aktualnie obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów,
s) wytycznych do projektowania i odbioru węzłów cieplnych stanowiących własność EPEC Sp. z o.o. wraz z Kartami Wymagań Technicznych,
oraz wszelkich innych stosowanych przepisów prawa, w szczególności zastępujących powyższe przepisy.
2. Zawartość opracowania
Kompletny projekt branżowy - instalacji elektrycznej budowy węzła ciepłowniczego musi zawierać:
a) opis techniczny, na który składa się w szczególności:
- podstawa opracowania,
- przedmiot i zakres opracowania,
- dane techniczne opracowania,
- opis projektowanych rozwiązań,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- wyrównanie potencjałów,
- ochrona od porażeń,
- uziemienie węzła,
- przyłącze elektryczne - rozdział instalacji w budynku istniejącym wraz z uzgodnieniem warunków przyłączenia układu pomiarowego - jeśli wymagane,
- opis ogólny AKPiA,
- obliczenia techniczne,
b) informację dotyczącą Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
c) oświadczenie projektantów, że projekt został wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi normami, niezależnie od wymagań,
d) kopie decyzji w sprawie nadania stosownych uprawnień budowlanych do projektowania, kopie aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
e) pisemne uzgodnienie projektu przez EPEC Sp. z o.o.,
f) część graficzną zawierającą:
- rzut pomieszczenia węzła z rozmieszczeniem rozdzielnic elektrycznych, punktów oświetleniowych, połączeń wyrównawczych, instalacji elektrycznej,
- szkic przebiegu wewnętrznej linii zasilającej, przewodu zasilającego wraz z lokalizacją szafki licznikowej,
- schemat ideowy rozdzielnicy elektrycznej AKPiA, szafki zasilającej - licznikowej, rozdzielnicy telemetrycznej,
g) zestawienie urządzeń i materiałów.
UWAGI DO PKT. 2:
1) Projekt techniczno-wykonawczy musi zawierać wszystkie elementy umożliwiające realizację inwestycji będącej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
2) Zasilanie węzła w energię elektryczną należy zaprojektować z sieci energetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Wykonawca, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Zamawiającego, wystąpi do Operatora sieci elektroenergetycznej o wydanie warunków przyłączenia, uzyska stosowne uzgodnienia z właścicielem/zarządcą nieruchomości. Należy zastosować wielkość zabezpieczenia przelicznikowego zależnie od zamontowanych urządzeń w węźle cieplnym (przed złożeniem wniosku wielkości mocy zamówionej Wykonawca musi uzgodnić z EPEC Sp. z o.o.).
3) W przypadku braku możliwości zasilania w energię elektryczną od Operatora sieci na podstawie wydanych warunków przyłączenia dopuszcza się zasilanie z instalacji elektrycznej budynku na podstawie podlicznika energii elektrycznej. Na powyższe musi wyrazić zgodę Zamawiający i właściciel/zarządca nieruchomości.
4) Podczas prac projektowych Wykonawca ma obowiązek informowania niezwłocznie Zamawiającego o pojawiających się trudnościach np.: z uzyskaniem uzgodnień, decyzji itp.
5) Zamawiający uzgodni lub przekaże ewentualne uwagi do przedłożonych projektów budowlanych. Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad w ww. projektach.
6) Dokumentacja może służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz będzie służyć do realizacji pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnych do węzłów cieplnych.
7) Po podpisaniu umowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz stosowanych urządzeń i materiałów, które należy uwzględnić w projektach branży elektrycznej, schemat węzła i zestawienie materiałów części hydraulicznej oraz rzut pomieszczenia węzła.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku.
Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 16.10.2023 r.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Klauzula RODO - Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM
Klauzula RODO EPEC.p [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). - Proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Termin - do 16.10.2023 r. Proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Oddział: FZ - Dział Zamówień i Umów
ul. Fabryczna 3
82-300 Elbląg
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.