Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1093z dziś
6288z ostatnich 7 dni
23631z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa bieżni lekkoatletycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa bieżni lekkoatletycznej

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Proszowice
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice
powiat: proszowicki
tel.: (12) 386-10-05, faks: (12) 386-15-55
sjastrzebski@um.proszowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Proszowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (12) 386-10-05
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Budowa bieżni lekkoatletycznej prostej obok boiska sportowego w Szkole
Podstawowej Nr 2 przy Ul. Mikołaja Kopernika w Proszowicach o łącznej powierzchni około 244 m2
ograniczonej z trzech stron obrzeżami betonowymi oraz wykonania chodnika z kostki betonowej o łącznej
powierzchni około 15m2 ograniczonego z czterech stron obrzeżami betonowymi. Bieżnia pokryta jest na-
wierzchnią składającej się z podbudowy mechanicznej ET o gr. 25-30mm, warstwy użytkowej EPDM
10mm.

Szczegółowy zakres robót przewidziany do wykonania zamówienia określa Przedmiar robót stanowiący załącznik do
Zaproszenia (Załącznik A) ,,Budowa bieżni lekkoatletycznej w Szkole Podstawowej nr 2
przy Ul. Mikołaja Kopernika w Proszowicach, gm. Proszowice"

CPV: 45000000-7, 45112720-8

Składanie ofert:
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2023 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego:
o osobiście - pok. nr 45,
o listownie - należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym adresem Zamawia-
jącego: Gmina Proszowice, 32-100 Proszowice, Ul. 3 Maja 72, nazwą zadania: ,,Budowa bieżni
lekkoatletycznej w Szkole Podstawowej nr 2 przy Ul. Mikołaja Kopernika w Proszowicach, gm.
Proszowice" - OFERTA" oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.
o elektronicznie (w formie zeskanowanych, podpisanych dokumentów i przesłanych plików) na adres:
e-mail: sjastrzebski@um.proszowice.pl lub poprzez ePUAP, skrytka: /pzdp_przemkow/SkrytkaESP.
o osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Sławomir Jastrzębski, tel. 012 386 19 69
wew. 445
2.
Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Proszowice, 32-100 Proszowice, Ul. 3 Maja 72, pok. nr 45, w dniu
15 września 2023 r. o godz. 11.30.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielenia zamówień o wartości
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 130 000 zł.

II. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający przewiduje wykonanie zamówienia w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia zawarcia umowy,
jednak nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2023 r.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
3. Za cały przedmiot zamówienia Wykonawca poda cenę oferty brutto, która będzie uwzględniać należny po-
datek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
4. Do ceny ofert należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (tj. zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej jedne roboty budowy bieżni lek-
koatletycznej lub obiektu sportowego o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2,
2. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (tj. zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej jedne roboty budowlane budowy
chodnika lub drogi z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2,
3. Dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi będącymi
przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane (na równi z uprawnieniami budowla-
nymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz in-
żynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551) do kierowania robotami budowlanymi w następują-
cych specjalnościach:
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia.

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWA-
NIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WY-
KONAWCAMI.
1. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 li-
stopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem po-
słańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Inspektor Pan Sławomir Jastrzębski, adres e-
mail: sjastrzebski@um.proszowice.pl, tel. kontaktowy 012 385 12 25 wew. 445, oraz Pan Zbigniew Kotlarz,
tel. 012 385 12 25 wew. 431, faks: (12) 386-15-55 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -
13.00. e-mail: inwestycje@um.proszowice.pl

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
wraz z upływem terminu składania ofert określonego w punkcie XII niniejszego Zaproszenia.
rozpoczyna się

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca za wykonanie usługi zamówienia zgodnie z Częścią nr I na realizację zadania poda cenę brutto.
Cena zamówienia, będzie uwzględnić należny podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących
stawek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena
oferty powinna uwzględniać ryzyko Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania kosztów związanych z wy-
konaniem przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania całości przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem rów-
nym cenie oferty i nie ulegnie zmianie w okresie wykonywania umowy.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub
nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie
podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasa-
dami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis albo co najmniej podpis skrócony i czytelnie napisane imię
i nazwisko, np. pieczęć imienna). Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powi-
nien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynikać będzie umocowanie do podpisania oferty
przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie ory-
ginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone peł-
nomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
2. Do sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz ,,Oferta" (Załącznik 1 do Zaproszenia), wypełniając
wszystkie rubryki formularza.
3. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności
więcej niż jednej ceny.
5. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie (oświadczenia), o którym mowa w punkcie IV Zaproszenia.
Ofertę należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu lub kopercie oznaczoną opisem: ,,Budowa
bieżni lekkoatletycznej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Mikołaja Kopernika w Proszowicach, gm. Pro-
szowice" oraz opatrzoną nazwą i adresem Wykonawcy.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI :
? Warunki płatności zostały określone w § 5 wzoru umowy, który stanowi załącznik - wzór umowy (Załącznik 3) do
niniejszego zaproszenia.

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamó-
wienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej dro-
gowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązu-
jących przepisów oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu.

XI. PRZYGOTOWANIE OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona pisemnie, w języku polskim, zgodnie ze wzorem w załączniku ,,Formularz
ofertowy", podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wskazane w KRS lub CEIDG;
2. Oferta powinna zawierać:
o
o
formularz ofertowy (załącznik nr 1 - ,,formularz ,,Oferta") z podaniem ryczałtowej wartości
(brutto/netto) oraz terminem realizacji zadania,
oświadczenie (załącznik nr 2 - ,,Oświadczenie") stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie pod-
lega
wykluczeniu
z
postępowania
oraz
spełnia
warunki
udziału
w postępowaniu.

XV. FORMALNOŚCI,
ZAWARCIA UMOWY
JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
1. Po terminie wyboru najkorzystniejszej z ofert Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę którego
oferta została wybrana oraz zostanie wspólnie ustalone miejsce i termin zawarcia umowy.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, przekaże Zamawiającemu informacje
niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze wzorem projektu umowy (Załącznik 3 do Zaproszenia).

Uwagi:
XIV.
KRYTERIUM WYBORU
100% - najniższa cena
XVI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
zwanego dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Proszowice z siedzibą w (32-100) Proszo-
wicach ul. 3 Maja 72, tel. (12) 386-10-05, faks: (12) 386-15-55, e-mail: sekretariat@um.proszowice.pl
2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Damian Król, e-mail: iodo@proszowice.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym po-
stępowaniem o udzielenie zamówienia,
4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja ni-
niejszego postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
niniejszego postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmie cały czas
trwania umowy,
6. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu,
7. stosowanie do art. 22 RODO, w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, posiadają Państwo:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, przy czym w przypadku gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Za-
mawiający może żądać od Państwa wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania lub
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie
z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, zmianą postanowień umowy
w za-
kresie niezgodnym z ustawą ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz załączników do proto-
kołu.
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z za-
strzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odnie-
sieniu do przechowywania w celu zapewnienia możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej - wystąpienie z
żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończe-
nia niniejszego postępowania.
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, nie przysługuje Państwu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną prze-
twarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.