Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5174z ostatnich 7 dni
21771z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa poszycia dachowego metodą natryskową w budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Naprawa poszycia dachowego metodą natryskową w budynku

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
ul. Pienista 71
94-109 Łódź
powiat: Łódź
https://platformazakupowa.pl/transakcja/816876
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa poszycia dachowego metodą natryskową w budynku Stacji Obsługi Samochodów przy Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Naprawa poszycia dachowego metodą natryskową w budynku Stacji Obsługi Samochodów przy Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. - 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 816876

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/816876
Składania : 18-09-2023 11:00:00
Otwarcia : -

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Łódź, dnia 12.09.2023 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
Zapytanie ofertowe
dotyczące: naprawy poszycia dachu w Stacji Obsługi Samochodów przy Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
I. ZAMAWIAJĄCY
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź
NIP: 7260004458, REGON: 470754976
II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu Stacji Obsługi Samochodów przy KMP w Piotrkowie Trybunalskim z zastosowaniem metody natryskowej ilość około 100 m kw. wraz z naprawą/czyszczeniem rynien.
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Powierzchnia dachu krytego papą termozgrzewalną około 100 m kw. Wymagana dokumentacja jakościowa:
1. Deklaracja właściwości użytkowych lub Krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz wskazania sposobu znakowania wyrobu zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011 oraz ustawą o wyrobach budowlanych. Wyroby lub zestawy nie posiadające wymaganej prawem dokumentacji jakościowej zostaną wyłączone z postępowania.
2. Europejska ocena techniczna lub Krajowa ocena techniczna.
3. Raport klasyfikacyjny przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego dla dachu papowego pokrytego powłokowym pokryciem dachowym nanoszonym w postaci płynnej zgodnie z procedurą podaną w PN-EN 13501-1+A1:2010
4. Karty charakterystyki chemicznej - sporządzone zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami.
5. Karty techniczne wyrobów
6. Sprawozdanie z oznaczenia zawartości lotnych substancji organicznych (VOC) wg. PN-EN ISO 11890-2:2013-06. Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. ( Dz. Ustaw poz. 1353- załącznik nr 1)
Wymagania techniczne:
1. Zamawiający wymaga stosowania wkładki zbrojącej na całej powierzchni dachu ( w postaci siatki poliestrowej lub maty z włókna szklanego) o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 300 N (w obu kierunkach) wg. PN-EN ISO 13934-1:2013-07. Nie dopuszczalne jest stosowanie wkładek zbrojących wyłącznie w miejscach zakładów papy - należy zastosować wkładkę zbrojącą na całej powierzchni dachu.
2. Klasa reakcji powłoki na ogień nie więcej niż klasa E - według PN-EN 13501-1+A1:2010
3. Odporność na przebicie dynamiczne nie mniej niż 1000 mm - wg. PN-EN 12691:2007
4. Wytrzymałość na rozciąganie powłoki (z wkładką zbrojącą) - nie mniejsza niż 5 MPa - wg. PN-EN ISO 527-3:1998
5. Przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1000 mm przez 24h - wodoszczelna - wg. PN-B-24000:1997 ze zmianami wg. opisu EOTA TR003
6. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązania oparte o polimery dyspergowalne w wodzie
7. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyrobów zawierających rozpuszczalniki organiczne
8. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyrobów bitumicznych bądź wyrobów bitumicznych modyfikowanych polimerami.
- wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu leżą po stronie Wykonawcy
- rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
- termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury wystawionej na Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 91-048 Łódź ul. Lutomierska 108/112 NIP 726-000-44-58.
- dostawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Wizja lokalna zostaje wyznaczona na dzień 14.09.2023 r. w godzinach 9.00-12.00. Oferty firm, które nie dokonały wizji lokalnej wraz z pomiarami nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy.
3. INNE WARUNKI POSTANOWIENIA:
1. Zamawiający nie dopuszcza przekazania wykonania przedmiotu umowy/zlecenia lub jego części podwykonawcom.
2. Minimalna gwarancja wynosi 120 miesięcy od dnia wykonania naprawy.
III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 20.09.2023 r.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.10.2023 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania robót w dowolnym momencie i ponownego ich wznowienia bez podawania przyczyn przerwy.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien przedstawić ofertę na Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 załączonym do Zapytania ofertowego.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę firmy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, a w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną - numer PESEL właściciela firmy,
- być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS:
do dnia 18.09.2023 r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 5 dni roboczych od terminu ostatniego dnia składania ofert.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
? Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli odpowiedzi na zapytanie ofertowe za pośrednictwem podanych przez zainteresowanych adresów poczty elektronicznej lub telefonicznie.
VIII. INNE WARUNKI POSTANOWIENIA
1. Nie dopuszcza się zmiany cen w okresie trwania umowy / zlecenia.
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, wynikające z oferty Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT / rachunku po uprzednim dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego (Protokół końcowy odbioru usługi), który będzie zawierać numer rachunku bankowego Wykonawcy, znajdujący się w wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową na podstawie odrębnych przepisów podatkowych). Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzień płatności faktury VAT / rachunku, Wykonawca jest zobowiązany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej treści rachunku bankowego znajdującego się w wykazie. W takim przypadku bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację skarbową, jeżeli z tytułu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidłowo zobowiązań podatkowych, w szczególności nieprawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług lub nieprawidłowo rozliczy z urzędem skarbowym kwotę podatku od towarów i usług w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu innych negatywnych skutków, związanych z podaniem przez Wykonawcę rachunku nie znajdującego się w wykazie lub brakiem rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie.
5. Należność będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku. Do faktury VAT / rachunku należy dołączyć protokół wykonania usługi potwierdzony przez użytkownika obiektu (przedstawiciela KPP w Bełchatowie).
6. Fakturę VAT / rachunek należy wystawić i przesłać na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź
NIP: 726-000-44-58
W opisie faktury VAT / rachunku należy wskazać nazwę jednostki, w której wykonano usługę.
7. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności, o której mowa w ust. 2 na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
8. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu,
o którym mowa w pkt. III, Zamawiający jest uprawiony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, zgodnego z ofertą Wykonawcy, nie więcej niż 10 % wartości oferty Wykonawcy.
9. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, zgodnego z ofertą Wykonawcy.
10. Naliczoną karę umowna Zamawiający może potrącić z należności Wykonawcy objętej fakturą VAT /rachunkiem za wykonanie zamówienia.
IX. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z RODO
Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zamawiający informuje, o sposobie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, tj.:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) będzie Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112, kod 91-048
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IDO) - e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
3. Dane osobowe, zwane dalej ,,danymi", przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonania umowy zawartej przez potencjalnego Wykonawcę z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym, w wyniku realizacji przedmiotowego postępowania prowadzonego z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1.
4. ADO będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu lub adresu email, które zostały pozyskane od potencjalnego Wykonawcy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu zamówieni.
6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu;
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.
9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
X. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi pod numerem telefonu 47 841 39 60 lub Jacek Nowicki pod numerem telefonu 47 841 39 65.
XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
ul. Pienista 71
94-109 Łódź
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.