Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
507z dziś
5717z ostatnich 7 dni
21281z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont budynków administracyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont budynków administracyjnych

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Pniówek
ul. Krucza 18
43-251 Pawłowice
powiat: pszczyński
tel. 32 7562113, fax. 32 4762671, tel. 32 756- 20-31, tel. 32 756-25-48, tel. 32 756-28-56
ksobieraj@pniowek.jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Pawłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 7562113, fax
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa:
Remont budynków administracyjnych KWK ,,Pniówek"

Dokument nr: PZ.260-263/23

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
15.09.2023 r. godz. 8 05

Składanie ofert:
Terminy
TERMIN SKŁADANIA ofert: 15.09.2023 r. godz. 8 00
Miejsce składania ofert - Kancelaria Główna KWK ,,Pniówek"
adres: JSW SA KWK Pniówek, Ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice

Miejsce i termin realizacji:
12. Termin wykonania
Wykonanie przedmiotu zamówienia: do 30.11.2023r.
2 | S t r o n a13. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie z załącznikiem nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy.
? termin realizacji -
do 30.11.2023r.

Wymagania:
(tryb postępowania - przetarg nieograniczony)
1. Języki
Język polski
2. Opis
Remont budynków administracyjnych KWK ,,Pniówek"
3. Informacje dodatkowe
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia 20/2022 z dnia 26.04.2022r. zgodnie
z ,,Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych"
(uchwała Zarządu JSW SA nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r.) §1 ust.2 pkt. h).
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:
przetargi@pniowek.jsw.pl
Łączna objętość plików, które Oferenci przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą
elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: przetargi@pniowek.jsw.pl (załączają do
wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie
50 MB, pozostałe pliki Oferent zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
4. Waluta
PLN
6. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium
1.
Cena
2. Kryterium oceny- najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana
oferta z najniższą ceną.
3. W przypadku zakwalifikowania do przetargu więcej niż jednej oferty przeprowadza się
negocjacje zgodnie z obowiązującym regulaminem.
8. Informacje o ofertach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu
zamówienia podwykonawcom/osobom trzecim.
5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego
postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
11. Warunki płatności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od jej dostarczenia do Centrum Usług
Wspólnych - jednostki organizacyjnej Zamawiającego (adres: ul. Armii Krajowej 56,
44 - 330 Jastrzębie - Zdrój). Zapłata następuje przelewem w dniu obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
Podstawą do wystawienia faktury będzie pozytywny protokół odbioru podpisany przez
upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.
Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Pniówek" ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice.
Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.
W przypadku gdy wynagrodzenie lub jego część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej
w ust. 1 przekroczy kwotę 15.000 złotych brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT
mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od
towarów i usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej
z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto
mechanizmem podzielonej płatności.
Zamawiający wyraża Wykonawcy zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej
począwszy od daty wskazanej na pisemnym Oświadczeniu o akceptacji przesyłania faktur
drogą elektroniczną i na zasadach w nim opisanych, a którego wzór znajduje się na stronie:
https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/dokumenty-do-pobrania/ (Oświadczenie o akceptacji
faktur elektronicznych - dostawca).
Wykonawca, który jest czynnym podatnikiem VAT, oświadcza, że numer rachunku
bankowego wskazany w treści faktury VAT został zamieszczony w wykazie, o którym mowa
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
14. Warunki udziału
I. Złożenie przez Wykonawcę oferty, zawierającej:
1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.
2. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej - załącznik nr 3.
3. Referencje w zakresie robót budowlanych wystawione przez zakład górniczy, na rzecz którego
wskazane prace były zrealizowane w ostatnich dwóch latach przed dniem otwarcia ofert,
potwierdzające, że zostały one zrealizowane należycie a także zawierające termin wykonania.
4. Oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego
odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej.
5. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie podlega rejestracji w KRS lub CEIDG
(wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami) oryginał lub kopia odpisu z innego
odpowiedniego rejestru handlowego obejmujący informację o zasadach reprezentacji razem
z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę.
6. Jeśli Wykonawca działa przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub kopię notarialnie
poświadczoną za zgodność z oryginałem.
Wykonawca składa ofertę w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: ,,NIE OTWIERAĆ" - PZ.260-263/23 - Przetarg - Remont budynków
administracyjnych KWK ,,Pniówek".
15. Prawa i obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania postępowania lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia
Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
16. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Oferta powinna uwzględniać następujące warunki zakupu i dostawy:
? termin płatności -
60 dni
? gwarancja - 12 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru

Kontakt:
9. Kontakt w sprawach formalnych
Wydział Zamówień i Umów: Alina Dryja - tel. 32 756- 20-31, adryja@pniowek.jsw.pl.
10. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:
Piotr Kuś - pkus@pniowek.jsw.pl tel. 32 756-25-48
Krzysztof Sobieraj - ksobieraj@pniowek.jsw.pl tel. 32 756-28-56

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.