Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
582z dziś
5752z ostatnich 7 dni
22349z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna z siedzibą w Krakowie
Osiedle Szkolne 27
31-977 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: 12 323 30 02, tel. 782-960-083, 12 323-30-64.
zamowienia@kegw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 12 323 30 0
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
zapraszamy do przedstawienia swojej oferty na poniżej
opisany przedmiot zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania ,,Wykonanie instalacji
fotowoltaicznej (mikroinstalacji) na budynkach użyteczności publicznej".
Zamówienie realizowane będzie na budynkach:
? Szkoły Podstawowej nr 40 położonej przy Ul. Pszczelnej 13, 30-385 Kraków - moc
instalacji do 50 kW
? Szkoły Podstawowej nr 64 położonej przy Ul. Sadzawki 1, 31-465 Kraków - moc instalacji
do 47 kW
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień
Publicznych art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp. Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania
ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania
zamówień publicznych w jednostce budżetowej ,,Klimat-Energia-Gospodarka Wodna".

Składanie ofert:
g. Ofertę na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2023 do godz. 12.00, w formie
elektronicznej na adres: zamówienia@kegw.krakow.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Informacja Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji usługi - od momentu podpisania umowy w sprawie pełnienia nadzoru
inwestorskiego oraz złożenia oświadczenia o podjęciu funkcji Inspektora Nadzoru do
zakończenia realizacji robót przez wykonawców instalacji fotowoltaicznych, przez które
rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót wykonania instalacji
PV.

Wymagania:
2. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego:
Przedmiot umowy obejmuje:
WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTO W OPISIE
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BĘDĄCEGO ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO ZAPYTANIA
OFERTOWEGO ORAZ W PROJEKTOWANYCH POSTANOWIENIACH UMOWY BĘDĄCYCH
ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
4. Warunki płatności: Płatność w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej i kompletnej faktury VAT/rachunku, na podstawie umowy.
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-977 Kraków, os. Szkolne 27
www.kegw.krakow.pl
5. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:
a. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na cały zakres przedmiotu zamówienia.
b. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego wraz z uzupełnionym załącznikiem nr 1 do
formularza ofertowego (informacja do celów podatkowych i ubezpieczenia do ZUS)
c. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
d. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz
obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
f. Okres związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 30 dni.
h. Oferta złożona lub przesłana po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.
i. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy zgodnie z Projektowanymi
Postanowieniami Umowy.
j. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego.
k. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
l. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie
bez podania przyczyny.

6. Opis warunków jakie muszą spełniać Wykonawcy:
Wykonawca przedstawi minimum dwie referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy potwierdzające prawidłowe wykonanie nadzoru inwestorskiego na dwóch
instalacjach fotowoltaicznych o mocy minimum 40 kWp lub 40 kW w formule zaprojektuj i
wybuduj w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca musi dysponować osobą (lub osobami):
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawniające do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoby te winny być wpisane na
listę członków samorządu zawodowego oraz posiadać doświadczenie w pełnieniu
funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji co najmniej 2 inwestycji fotowoltaicznych o
mocy co najmniej 40 kWp lub 40 kW,
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
- uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Osoby te winny być wpisane na listę członków samorządu zawodowego oraz posiadać
doświadczenie w projektowaniu co najmniej 2 inwestycji fotowoltaicznych o mocy co
najmniej 40 kWp lub 40 kW
Przez jedną inwestycję fotowoltaiczną rozumie się jedną umowę/ zlecenie/
zamówienie.
Wraz z ofertą Wykonawca składa wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi
należyte ich wykonanie* oraz wykaz osób z kserokopią uprawnień.
* dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do złożenia wyjaśnień co do treści
zawartych w wykazie usług i osób.
Informacje na temat ochrony danych osobowych:

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klimat-Energia-Gospodarka
Wodna z siedzibą w Krakowie, przy os. Szkolne 27, 31-977 Kraków,
kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Klimat-Energia-Gospodarka
Wodna jest możliwy za pomocą maila: iod@kegw.krakow.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z prowadzeniem i rozstrzygnięciem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących*;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -
3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Ponadto, wystąpienie z żądaniem
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
e. Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena ofertowa.

Kontakt:
m. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz wszelkich wyjaśnień udziela w
zakresie przedmiotu zamówienia: Władysław Sowula, wsowula@kegw.krakow.pl tel.
782-960-083, 12 323-30-64.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.