Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
532z dziś
5702z ostatnich 7 dni
22299z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz SWIORB na remont...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz SWIORB na remont nawierzchni boiska do koszykówki

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13a
00-528 Warszawa
powiat: Warszawa
telefon: 502325607
kontakt@zzw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 502325607
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa jednostka budżetowa Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zadanie pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz SWIORB na remont nawierzchni boiska do koszykówki na Skwerze Ormiańskim od Ul. Morszyńskiej w Dzielnicy Mokotów w Warszawie na terenie wpisanym do rejestru zabytków.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z Kosztorysem inwestorskim oraz STWIORB na remont nawierzchni boiska do koszykówki na Skwerze Ormiańskim od Ul. Morszyńskiej w Dzielnicy Mokotów na terenie wpisanym do rejestru zabytków.
3. Wymagania względem Wykonawcy:
o
Wykonawca wykona dokumentację w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.
o
prace, będące przedmiotem zamówienia, należy wykonywać zgodnie, przepisami ustaw - Prawo budowlane wraz z przepisami ustanowionymi na ich podstawie, obowiązującymi normami, a także z innymi przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotu zamówienia.
o
Zamawiający przewiduje możliwość aktualizacji kosztorysu inwestorskiego po upływie 6 miesięcy od daty odbioru dokumentacji.

CPV: 71220000-6

Dokument nr: 231/WZP/2023

Składanie ofert:
8. Termin i miejsce złożenia oferty:
1)
ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: kontakt@zzw.waw.pl oraz wstrzalka@zzw.waw.pl w terminie do 15.09.2023 r., do godz. 12.00 oraz w wersji oryginalnej podpisanej przez osoby właściwe do reprezentowania w ustalonym dniu podpisania umowy.
2)
oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie później niż do 30.11.2023 r.

Wymagania:
1. Tryb udzielenia zamówienia
1)
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dalej jako ,,ustawa".
2)
Wykonawcom na czynności Zamawiającego podejmowane w niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie.
3)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego do czasu upływu terminu składania ofert.
4)
Zamawiający informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, nie jest również aukcją lub przetargiem w rozumieniu art. 70 1 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy.
5)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny. W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku do Zamawiającego o zawarcie umowy. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł
jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
6)
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7)
Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, jeżeli:
a)
treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b)
Wykonawca nie spełnia wymagań określonych w zapytania ofertowym,
c)
oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d)
oferta zawiera rażąco niską ceną w rozumieniu art. 224 ust. 1 ustawy,
e)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8)
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia treści złożonej oferty, w szczególności w zakresie podejrzenia złożenia oferty zawierającej rażąco niską cenę.
9)
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie dopełnia wymaganych do zawarcia umowy formalności, w szczególności nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedkłada wymaganych dokumentów, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
W ofercie, należy określić cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia. cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych. Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena brutto powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny.
Do oferty należy dołączyć:
1)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2)
formularz ofertowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
6. Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny:
1)
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
a)
cena (,,C") - 100 pkt,
2)
Sposób dokonania oceny:
najniższa zaoferowana cena brutto
C = ---------------------------------------------------- X 100 pkt
cena brutto badanej oferty
3)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4)
Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5)
Dopuszcza się negocjowanie warunków ofert, w tym ceny, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym na ich składanie.
7. Dostęp do informacji publicznej
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności dane go identyfikujące (ograniczone w przypadku osoby fizycznej do imienia i nazwiska, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - do danych ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 23 marca 2022 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 902 z późń. zm.).
9. Termin związania ofertą:
1)
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni,
2)
bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Uwagi:
11. Ochrona danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa (dalej jako ,,ZZW").
2)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w ZZW za pomocą adresu: daneosobowe@zzw.waw.pl. Administrator danych osobowych - Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy, tj.:
a)
prowadzenia postępowania o udzielenie przez ZZW zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł oraz ewidencjonowania jego przebiegu,
b)
prowadzenia ewidencji postępowań o udzielenie przez ZZW zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł.
a)
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3), odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZZW przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
4)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3), tj. przez okres maksymalnie 5 lat, liczony od dnia 1 stycznia następnego roku po zakończeniu postępowania o udzielenie przez ZZW zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze
względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
5)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
?
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
?
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
?
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
?
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
?
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
?
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
e)
ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f)
ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
6)
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zarządzie
Zieleni m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7)
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie przez ZZW zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia określonego powyżej postępowania będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.
8)
Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt:
10.Osoby do kontaktu:
Osobą właściwą do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia jest Waldemar Strzałka, email: wstrzalka@zzw.waw.pl telefon: 502325607

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.