Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1068z dziś
6435z ostatnich 7 dni
23085z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont oświetlenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont oświetlenia

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel.: (17) 748 37 41.
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (17) 748 37 41
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
zapraszamy do złożenia oferty w wersji papierowej na wykonanie robót w Parku Papieskim polegających na:
1) wymianie uszkodzonych: sześciu opraw oświetleniowych w latarniach wysokich,
2) wykonaniu inwentaryzacji kabli w części 2 etap B wraz z wykonaniem przełączeń poprawiających zasilanie latarni w tym obszarze,
w ramach zadania pn. ,,Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM"

Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje dwa elementy:
1) wymianę uszkodzonych sześciu opraw oświetleniowych w latarniach wysokich w ramach którego należy zdemontować uszkodzone latarnie na słupach wysokich (słupy kształcie łuku) oraz zamontować nowe oprawy ledowe.
Przewidzieć oprawy:
Mocowanie na wysięgniku ?60mm,
Certyfikaty CE, RoHS,
Materiał- aluminium
Parametry świetlne:
Strumień świetlny ? 4000 lm,
Temperatura barwowa 4000-4400K
Skuteczność świetlna?100lm/W
Ochronnik przepięciowy 4kV w standardzie
Parametry elektryczne:
Napięcie zasilania - 230V~,
Współczynnik mocy?0,9
Stopień ochrony IP?65
Odporność mechaniczna IK?7
2) Wykonanie inwentaryzacji kabli w części 2 etap B wraz z wykonaniem przełączeń poprawiających zasilanie latarni w tym obszarze, w ramach którego należy dokonać pomiarów ciągłości kabli oraz stanu ich izolacji pomiędzy latarniami w tej części parku. Plan rozmieszczenia latarni przedstawiono w załączniku nr 4. Należy porozpinać poszczególne obwody i dokonać pomiarów kabli ułożonych w ziemi. Uzgodnić z Zamawiającym możliwość wykonania przełączeń w taki sposób aby poprawić zasilanie latarni w energię elektryczną w tej części Parku Papieskiego.
Przedstawić dokumentację powykonawczą obejmującą protokoły z pomiarów oraz zawierającą informację o wyłączeniu części kabli lub ich żył z pracy.

Dokument nr: ZM.521.1.2023.JN

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze ,,Treść oferty" w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów w terminie do 18 września 2023 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania: ,,Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM"

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
do 31 października 2023 r.

Wymagania:
Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
W imieniu Zamawiającego jednostką organizacyjną realizującą umowę jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.
Termin płatności faktury: do 14 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowość jej wystawienia.
Warunki udziału:
Doświadczenie:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie w zakres którego wchodziła budowa lub remont oświetlenia zewnętrznego (parkowego, ulicznego itp.)
Potencjał Kadrowy:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą, która będzie posiadać:
- Świadectwo kwalifikacyjne E do 1kV w zakresie montażu sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz kontrolno-pomiarowym.
Obowiązki Wykonawcy: określa Wzór umowy,
Termin związania z ofertą: 10 dni,
Ofertę proszę przygotować zgodnie z dołączonym wzorem ,,Treść oferty".
Do oferty (zał. nr 2) należy dołączyć:
1) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem - załącznik nr 1,
2) karty techniczne proponowanych do zamontowania urządzeń (wyłącznie opraw),
3) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazanym powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość ich wykonania (oświadczenie o wykonaniu zadania pod nazwą.... w zakres którego wchodziło wykonanie...., poświadczenia od zamawiającego),

4) oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą Świadectwo kwalifikacyjne E do 1kV w zakresie montażu sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz kontrolno-pomiarowym.
UWAGA!
Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał, albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego realizowanego na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.
Wybrany zostanie Wykonawca, który wykaże się posiadaną niezbędną wiedzą i doświadczeniem, dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, złoży wymagane zapytaniem dokumenty oraz którego oferta będzie przedstawiać najniższą cenę w stosunku do złożonych ofert.

Uwagi:
INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej ,,RODO", informuję:
1. ADMINISTRATOR :
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH:
Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: iod@erzeszow.pl.

3. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania wyłaniającego wykonawcę zamówienia publicznego - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. INFORMACJE O ODBIORCACH
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym udostępniona będzie informacja publiczna na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, wymagany przy archiwizowaniu dokumentów, do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

6. INNE INFORMACJE:
1) przysługuje Państwu prawo dostępu na podstawie art. 15 RODO do danych osobowych Państwa dotyczących,
2) przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
3) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałby przepisy RODO,
4) nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
5) nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
6) nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich,
8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie zaś danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niepodpisaniem umowy.
Kryterium wyboru oferty - 100 % cena:

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Józef Niemiec, tel.: (17) 748 37 41.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.