Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
16z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20359z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego wraz z nadzorem...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego wraz z nadzorem autorskim budowy przewiązki pomiędzy

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLSKIE TATRY S.A
ul. Droga do Białego 7c
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
teL: +48 182063730; faks: +48 18201 5770;
zarzad@polskietatry.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: ---
Nr telefonu: teL: +48 182063730;
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOTYCZĄCE: ,,Sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz
wykonawczego wraz z nadzorem autorskim budowy przewiązki pomiędzy Pensjonatami Biały Potok i Telimena należącymi do Spółki POLSKIE TATRY S. A."
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego wraz
z nadzorem autorskim budowy przewiązki pomiędzy Pensjonatami Biały Potok i Telimena należącymi do Spółki POLSKIE TATRY S. A. na podstawie Projektu Koncepcyjnego z maja 2023 roku, sporządzonego przez KROPKA STUDIO JAKUB KOWALCZYK KLUB ARCHITEKCI, Ul. Wrocławska 48, 30-011 Kraków oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.
2. Projekt Koncepcyjny wymieniony powyżej zostanie udostępniony na wniosek Oferenta.
3. Szczegółowy zakres prac:
Projekt architektoniczno-budowlany zostanie przygotowany na podstawie otrzymanego od Zamawiającego Projektu Koncepcyjnego. Przewiduje się możliwość wprowadzania nieznacznych zmian w stosunku do koncepcji, jeżeli ze względów technologicznych będzie to wymagane.
Projekt architektoniczno-budowlany.
a) Projekt zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną
b) Rzuty wszystkich kondygnacji
c) Przekroje w miejscach charakterystycznych
d) Projekty branżowe: projekt konstrukcji, projekty instalacji centralnego ogrzewania (jeśli wymagane), wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej i niskoprądowej
e) Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
f) Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych
g) Mapa do celów projektowych
h) Uzgodnienia wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
Uzyskanie decyzji na pozwolenie na budowę.
Projekt wykonawczy.
a) Zestawienie elementów konstrukcji przewiązki
b) Rysunki wykonawcze elementów żelbetowych wraz z zestawieniem stali
c) Zestawienie ślusarki okiennej i drzwiowej
d) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, zerowego i STWIO-ru (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót)
Przed sporządzeniem oferty. Oferent powinien dokonać oględzin miejsca prac, w celu omówienia szczegółów zlecenia. Podczas oględzin Oferent jest zobowiązany do wykonania pomiarów i szacunków, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia oferty.
W okresie sporządzania oferty Zamawiający udostępni Projekt Koncepcyjny.

Dokument nr: 9/DT/2023

Składanie ofert:
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona osobiście w Sekretariacie Spółki, za pomocą poczty lub kuriera na adres: POLSKIE TATRY S.A., Ul. Droga do Białego 7c, 34-500 Zakopane lub za pomocą poczty elektronicznej na adres zarzad@polskietatry.pl
2. Oferta powinna być złożona w terminie do dnia 15.09.2023 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 29.03.2024 r.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
- zawierać wartość oferty (netto i brutto),
- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta lub osobę upoważnioną na mocy ważnego pełnomocnictwa.
Do oferty należy dołączyć:
- odpis z KRS Oferenta lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,
- oświadczenie potwierdzające okres działalności firmy na rynku.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego,
tj-:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,
3) posiadają pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać zakres przekazania zasobów.
3. Opis sposobu oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. I:
a) warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat wykonał tożsame prace projektowe w zakresie obiektów obsługi ruchu turystycznego na kwotę min. 30 000 zł netto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
b) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń, przedłożonych przez wykonawcę na zasadzie kwalifikacji ,,spełnia/nie spełnia".
4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust. I mogą być spełnione łącznie.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Protokół z wyboru ofert będzie do wglądu w siedzibie Spółki POLSKIE TATRY S. A. w Dziale Obsługi Technicznej Inwestycji i Zaopatrzenia, ul. Droga do Białego 7c, 34-500 Zakopane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez obowiązku podawania przyczyny.

Kontakt:
Dodatkowe informacje udzielane są przez:
Paweł Pyż - Kierownika Działu Obsługi Technicznej, Inwestycji i Zaopatrzenia - tel. 602-227-401

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.