Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
724z dziś
5895z ostatnich 7 dni
22492z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa etementów odstraszających zwierzynę tzw. ,,wilczych oczu"

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa etementów odstraszających zwierzynę tzw. ,,wilczych oczu"

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel. (18) 414-04-70, tel. (18) 414-04-63
e.poreba@zdw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (18) 414-04-70,
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia pn. DOSTAWA etementów odstraszających zwierzynę tzw. ,,wilczych oczu"
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie >> Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. DOSTAWA elementów odstraszających zwierzynę tzw. ,,wilczych oczu" w ramach postępowania prowadzonego w trybie pozaustawowym (dia zamówienia nieobjętego zakresem stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. -Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy).
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę 1 080 szt. elementów odstraszających zwierzynę tzw. ,,wilczych oczu" w kolorze niebieskim wraz z kompletem elementów do montażu (wkrętami) - na plac składowy Obwodu Drogowego w Starym Sączu (ul. Źródlana 24, 33-340 Stary Sącz).
Przedmiot umowy winien spełniać następujące warunki jakościowe:
- elementy odstraszające zwierzynę w kolorze niebieskim,
- każdy element składa się z korpusu wykonanego z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne z pryzmatyczną folią odblaskową - wymagane jest, aby wyrób miał półokrągły profil, a folia odblaskowa miała niebieski kolor,
- każdy element przystosowany jest do zamontowania go za pomocą śrub na słupku prowadzącym U-1a,
- każdy element zawiera komplet elementów do montażu (wkręty).

Składanie ofert:
7) Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną - za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail e.poreba@zdw.krakow.pl
w terminie do dnia 15.09.2023 r. do godz.
10.00.
Złożenie oferty polega na wysłaniu do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej (na wskazany wyżej adres e-mail) wiadomości zawierającej w załączniku ofertę (scan / zdjęcie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie formularza ofertowego i formularza Wyceny ofertowej, albo wypełniony i podpisany elektronicznie formularz ofertowy i formularz Wyceny ofertowej) i ewentualne inne dokumenty składane wraz z ofertą (np. scan pełnomocnictwa - zgodnie z ppkt 6). Przedmiotowa wiadomość winna być zatytułowana ,,Oferta na zamówienie pn. DOSTAWA elementów odstraszających zwierzynę tzw. ,,wilczych oczu"" (nazwa wpisana w tytule / temacie wiadomości), a w treści wiadomości winne zostać wskazane dane Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
1) Termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
2) Płatność wynagrodzenia umownego: płatność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Faktura wystawiona będzie po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.
3) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia wskazane są we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania).
4) Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia, także po zakończeniu jego realizacji.
3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA l ZŁOŻENIA OFERTY
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej sporządzoną w języku polskim.
3) Ofertę należy przygotować wypełniając formularz ofertowy oraz formularz Wyceny ofertowej - według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 1a do niniejszego Zapytania.
4) Oferta winna obejmować cały przedmiot zamówienia określony w pkt 1. Nieobjęcie ofertą całego wymaganego przedmiotu zamówienia będzie skutkowało uznaniem takiej oferty za nieważną i niepodlegającą procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania.
5) W ofercie należy podać cenę (brutto, wraz z podatkiem VAT). cenę należy obliczyć jako iloczyn ceny jednostkowej brutto (zł./szt.) i ilości (zakresu) dostawy (szt.), wypełniając formularz Wyceny ofertowej stanowiącej załącznik nr 1 a do niniejszego zapytania. W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty prac i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6) Ofertę winna podpisać osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z umocowaniem rejestrowym albo stosownym pełnomocnictwem (przy zastrzeżeniu, iż jeżeli umocowanie osoby, która podpisuje w imieniu Wykonawcy ofertę, nie wynika z informacji zawartych w ogólnodostępnych rejestrach, to wraz ze składaną ofertą należy przedłożyć również dokument pełnomocnictwa).
8) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca -niezależnie od wyniku postępowania.
10) Brak spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty określonych w niniejszym zapytaniu będzie skutkowało uznaniem złożonej oferty za nieważną i niepodlegającą procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania.
4. INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA PROCEDURALNE
1) Zamawiający stwierdza wpływ ofert na podstawie informacji generowanych przez system elektroniczny (pocztą elektroniczną e-mail).
2) Niezłożenie oferty w określonym w niniejszym zapytaniu terminie (patrz pkt 3 ppkt 7) zostanie uznane przez Zamawiającego za brak zainteresowania niniejszym postępowaniem i zamówieniem stanowiącym jego przedmiot ze strony Wykonawcy.
3) Złożenie oferty po upływie terminu określonego w niniejszym zapytaniu (patrz pkt 3 ppkt 7) będzie skutkowało uznaniem złożonej oferty za nieważną i niepodlegającą procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania.
4) Oferta niespełniająca wskazanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego zapytania wymagań oraz oferta określająca wykonanie zamówienia niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i podanymi przez Zamawiającego warunkami jego realizacji zostanie uznana za nieważną i niepodlegającą procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania.
5) Całościowa komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami w toku niniejszego postępowania będzie prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tzn.
poczty elektronicznej (adres e-mail Zamawiającego wskazany w pkt 3 ppkt 7 oraz adresy e-mail poszczególnych Wykonawców).
6) Zamawiający dokona badania złożonych w niniejszym postępowaniu ofert pod względem weryfikacji ich poprawności formalnej oraz zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.
7) W toku badania ofert, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający może:
a) wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty,
b) wezwać Wykonawcę do złożenia / uzupełnienia / poprawienia dokumentów, które winny zostać przez niego złożone wraz z ofertą,
c) poprawić omyłki w treści oferty, które nie prowadzą do istotnej zmiany treści oferty (w szczególności oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe) - wraz z poinformowaniem o niniejszym Wykonawcy, który ją złożył.
8) Po dokonaniu weryfikacji złożonych w postępowaniu ofert Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert określone w niniejszym zapytaniu (patrz ppkt 9) sporządzi ranking ofert, na podstawie którego wytypowana zostanie oferta najwyżej oceniona oraz dokonany może zostać wybór Wykonawcy zamówienia (oferty najkorzystniejszej).
9) W ramach wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (waga 100 %). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę - spośród ofert ważnych i podlegających procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania oraz umożliwiająca udzielenie przez Zamawiającego zamówienia na warunkach zaoferowanych przez Wykonawcę (w szczególności w zakresie poziomu ceny ofertowej / wynagrodzenia umownego akceptowalnego dla obu stron).
10) W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo następczego negocjowania warunków realizacji zamówienia z Wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona w ramach rankingu ofert, o którym mowa ppkt 9, w szczególności w zakresie dotyczącym ceny ofertowej zawartej w ofercie - m.in. w sytuacji, gdy cena ta (cena najkorzystniejszej oferty) przekracza budżet Zamawiającego przeznaczony na realizację zamówienia.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oraz odwołania / unieważnienia prowadzonego postępowania, którego dotyczy niniejsze zapytanie, w każdym momencie, nawet bez podania przyczyny.
12) Jeżeli wybrany zgodnie z ppkt 7-9 Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru Wykonawcy zamówienia (oferty najkorzystniejszej) spośród pozostałych złożonych w tym postępowaniu ofert, które podlegały procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej, przy uwzględnieniu możliwości zastosowania również mechanizmu negocjacyjnego określonego w ppkt 10, jeżeli pozwalają na to możliwości finansowe Zamawiającego (posiadane środki finansowe), a Wykonawca, którego oferta miałaby zostać wybrana w dalszej kolejności, wyraża wolę realizacji zamówienia.
13) Informuje się, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką sektora finansów publicznych (jednostką budżetową), w związku z czym informacje o niniejszym postępowaniu, w tym m.in. dane identyfikacyjne Wykonawców w nim uczestniczących, treść i warunki określone w złożonych przez nich ofertach oraz informacje w przedmiocie zawartej w wyniku tego postępowania umowy, będą mogły być upubliczniane.

Kontakt:
14) Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Leszek Łazarz tel. (18) 414-04-70, e-mail: I.lazarz@zdw.krakow.pl - zagadnienia merytoryczne.
Elżbieta Poręba-Skoczeń tel. (18) 414-04-63, e-mail: e.poreba@zdw.krakow.pl -zagadnienia proceduralne.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.