Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
690z dziś
5860z ostatnich 7 dni
22457z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż zestawu hydroforowego na cele p. poż. wraz z dostosowaniem pomieszczenia...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż zestawu hydroforowego na cele p. poż. wraz z dostosowaniem pomieszczenia do wymogów p. poż

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 99
60-568 Poznań
powiat: Poznań
Tel. 61 8473 000 w 127
administracja@msz.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 61 8473 000 w 1
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie pompowni przeciwpożarowej

1. Opis przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA i montaż zestawu hydroforowego na cele p. poż. typ COR-2 Helix VF 604/S.C. -FFS firmy Wilo wraz z dostosowaniem pomieszczenia do wymogów p. poż. ( dokumentacja projektowa w załączeniu).

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć do dnia 15.09.2023
2) dopuszcza się złożenie oferty:
a) w formie pisemnej na adres :WSCKZiU nr 1 w Poznaniu Ul. Szamarzewskiego 99
60-568 Poznań
b) w postaci elektronicznej na adres email: administracja@msz.poznan.pl opatrzonej podpisem własnoręcznym i zapisanym w formacie pdf. lub opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem lub podpisem zaufanym
3) oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 9 tygodni od podpisania umowy

Wymagania:
3.Kryteria oceny ofert:
(cena - 100%, jeśli będą miały zastosowanie inne kryteria, to należy je podać)

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru - Załącznik nr 1 do oferty,

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
oferta powinna zawierać:
1) wartość dostawy/usługi/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
2) wartość cenową brutto należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie;
3) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
4) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę,/dostawę,/robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy;
5) termin wykonania zamówienia: ......................................................................
6) warunki płatności: ....................................................................................
7) warunki gwarancji: ....................................................................................
8) inne: ......................................................................................................

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
2) oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
3) Termin związania ofertą: 30 dni.

8 . Informacje dodatkowe

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, przesyłając informację pisemnie, w formie elektronicznej lub zamieszczając ją na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający odrębnym pismem lub drogą e-mail wyznaczy termin zawarcia umowy.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny lub nieudzielenia zamówienia wybranemu Wykonawcy.

Uwagi:
Klauzula RODO
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu(ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań). Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony danych, (kontakt e-mail: iod@msz.poznan.pl ). Dane osobowe przetwarzane są w celu komunikacji z Państwem oraz załatwienia spraw związanych z prowadzoną korespondencją. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 2016/679 UE (RODO)- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych w związku z przepisami dotyczącymi działalności podmiotów publicznych. Każdy ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat okoliczności przetwarzania Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo tu: http://www.msz.poznan.pl/web/strona/klauzule

Kontakt:
4) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:
Barbara Sęk Tel. 61 8473 000 w 127 administracja@msz.poznan.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.