Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
532z dziś
5702z ostatnich 7 dni
22299z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zabudowa tarasu zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zabudowa tarasu zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasto Przysucha
Plac Kolberga 11
26-400 Przysucha
powiat: przysuski
tel. 0 48 675 22 19, fax. 0 48 675 21 06, tel. 48 6752823
inwestycje@gminaprzysucha.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Przysucha
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 0 48 675 22 19,
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU / ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 p. zm.)
3. Nazwa zamówienia:
Zabudowa tarasu zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Dębinach działka ewid. Nr 1801/1
4. Lokalizacja:
Świetlica wiejska w Dębinach nr 53A, działka ewid. 1801/1, gmina Przysucha
5. Zakres Rzeczowy robót do wykonania
Istniejący budynek świetlicy wiejskiej o pow. użytkowej 77,86 m2 posiada taras zewnętrzny niezabudowany o pow. około 20,33m2, zadaszony i utwardzony kostką betonową. Jego zabudowa polegać będzie na wykonaniu następujących robót budowlanych:
- rozebranie części kostki betonowej ( około 5,654m2) wraz z podsypką pod ławy fundamentowe do montażu przeszklonej zabudowy,
- wykonanie zbrojonych ław fundamentowych pod przeszklone aluminiowe ścianki i drzwi wejściowe,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej,
- montaż przeszklonych ścianek aluminiowych i 2 szt. drzwi o łącznej pow. 37,576m2
- prace wykończeniowe.
5.1 Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy.
5.2 Szczegółowy opis prac budowlanych zawiera zamieszczona dokumentacja projektowa i specyfikacja odbioru robót.
9. Wymagania dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady: Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji jakości na okres: 36 miesięcy.

Dokument nr: ZPI.271.48.2023.BW

Otwarcie ofert: 14.1.Otwarcie ofert nastąpi: 18.09.2023ro godz. 12:15.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem - Załącznik nr 2 w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy i Miasta w Przysuszę, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha pok. nr 11.
13.2.Oferta wraz załącznikami powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie. Na kopercie powinien być umieszczony napis : Oferta na:
Zabudowa tarasu zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Dębinach.
Nr ref.: ZPI.271.48.2023.BW.
13.3.TERMIN SKŁADANIA ofert: do 18.09.2023r godz. 12:00., w przypadku ofert przesłanych pocztą (kurierem) decyduje data i godz. wpływu do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia - do 2 miesięcy od dnia wprowadzenia podpisania umowy.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia publicznego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie ogłoszenia o zamówieniu/zapytania ofertowego na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 p. zm.)
7. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty brutto.
10. Warunki udziału w postępowaniu i otrzymania zamówienia.
10.1..Posiadanie odpowiednich uprawnień oraz dysponowania osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie do realizacji zamówienia.
10.2. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
10.3. Złożenie najkorzystniejszej cenowo oferty zgodnie z wymogami Zamawiającego.
11. Kryteria oceny ofert.
Cena ofert: -100 %.
12.Istotne postanowienia umowy jaka zostanie zawarta z wykonawcą: Wżór umowy - załącznik nr 1.
13.4.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Bez otwierania zostaną zwrócone oferentowi.
14.2.Informacja z otwarcia ofert zostanie przekazana wykonawcom poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.qminaprzvsucha.pl.
15.Ocena ofert.
15.1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium/kryteriów: cena oferty 100 %
15.2.Informację o wyborze wykonawcy zamawiający przekaże poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.aminaprzvsucha.pl. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie dodatkowo poinformowany pocztą elektroniczną.
16.Unieważnienie postępowania.
16.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta,
2) wszystkie złożone oferty będą podlegały odrzuceniu,
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną będą przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty,
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie zamawiającego czego nie można było wcześnie przewidzieć,
5) postępowanie będzie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
16.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty niezwłocznie zawiadamiając wykonawców.

Kontakt:
/.Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia udziela: Bogusław Włodarczyk
18.Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Gminy Miasta Przysucha, tel. 48 6752823; mail: inwestycje@gminaprzysucha.pl w godz.: 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.