Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5330z ostatnich 7 dni
20344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa systemu dźwiękowo-alarmowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa systemu dźwiękowo-alarmowego

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Gołdapski
ul. Krótka 1
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
tel. 87 615 44 44, tel. 87 615 44 05
lukasz.debowski@powiatgoldap.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 87 615 44 44, t
Termin składania ofert: 2023-09-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA systemu dźwiękowo-alarmowego w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. ,,Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"
Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu dźwiękowo-alarmowego w ramach realizowanego grantu ,,Dostępny samorząd".
2. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
3. Wymagania techniczne:
Elementy systemu:
- 1 szt. aktywator sznurowy gongu alarmowego montowany w łazience dla niepełnosprawnych, zasilany bateryjnie, montowany taśmą klejącą
- 6 szt. panel z przyciskiem kolor niebieski z piktogramem wskazującym na przeznaczenie przycisku, zasilany bateryjnie, montowany taśmą klejącą
- 1 szt. gong alarmowy, przywoławczy dla systemu (dopuszcza się dostawę większej ilość, w zależności od ilości możliwych do przypisania aktywatorów max 3 szt.), zasilanie bateryjne lub sieciowe
- 1 szt. przekaźnik, duplikator zasięgu, zasilanie bateryjne lub sieciowe
4. Gwarancja na dostarczone urządzenia min. 24 miesiące
5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wsparcia w zakresie uruchomienia i konfiguracji systemu przez Zamawiajcego

CPV: 35121700-5

Dokument nr: OR.272.9.2023

Składanie ofert:
1. Oferty można przesłać na adres email lukasz.debowski@powiatgoldap.pl.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa: 13.09.2023 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
6. Miejsce dostawy zamówienia: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
Rozdział V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. 7 dni roboczych od podpisania umowy od daty podpisania umowy
2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
Rozdział II.TRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA

1. Tryb zamówienia
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurami określonymi Zarządzeniem nr 1/2021 Starosty Gołdapskiego z dnia 04 stycznia 2021 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż 130 000,00 złotych netto.
Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawierającego wykaz ww. prac, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego, wg kryteriów: spełnia - nie spełnia.

Rozdział VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY ORAZ SPOSÓB OCENY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPEŁNIANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który:
Jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 1
Rozdział VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Formularz ofertowy
b) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1;
c) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 1.
d) Pełnomocnictwo osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy).
e) Karty techniczne urządzeń
Rozdział IX. INFORMACJA O SPOSOBIE KONTAKTOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie pytania bądź wątpliwości można przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
Rozdział X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy opracować na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego lub na dokumentach własnych wykonawcy, które zawierają identyczne dane.
4. Formularz ofertowy oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Oferta oraz załączniki składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
7. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego należy dołączyć do oferty. W przypadku spółki cywilnej upoważnienie do występowania w imieniu spółki może wynikać z umowy spółki dołączonej do oferty bądź oferta może zostać podpisana przez wszystkich wspólników.
10. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; dokumenty dot. spełniania warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Rozdział XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca winien w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego podać łączną cenę netto /bez VAT/ przedmiotu zamówienia w PLN, podatek VAT i łączną cenę brutto /z VAT/ przedmiotu zamówienia w PLN za realizację przedmiotu zamówienia w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena ofertowa zostanie obliczona jako suma jednostkowych pozycji składających się na przedmiot zapytania.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Dlatego cena musi obejmować wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym dostawę.
Rozdział XII. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Kryterium I ,, Cena brutto "- waga 100% ( 100 pkt )
Liczba punktów będzie przyznawana według poniższego wzoru:
C=Cmin / Cn x 100 pkt
Gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów
Cn - cena brutto oferty badanej
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w niniejszym kryterium wynosi 100. Cena brutto oferty powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, cenę brutto należy podawać w polskich złotych (PLN). Ocenie podlegać będzie łączna oferty netto.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa liczba punktów na podstawie w/w kryteriów, poprzez zastosowanie wzoru;
3. Oferty złożone po terminie bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Rozdział XIV. ZAWARCIE UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ
1. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz bezpośrednio za pomocą środków komunikacji elektronicznej Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu podpisania umowy.
2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta według projektu umowy stanowi załącznik nr 2.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Zastrzega się, że niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Uwagi:
Rozdział XV. Klauzula informacyjna - art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Gołdapski, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap (tel.: (87) 615 44 55, e-mail: sekretariat@powiatgoldap.pl).
2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anetą Frydrych, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap (tel. (87) 615 44 19, e-mail: iod@powiatgoldap.pl);
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.272.9.2023, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
3. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest: Łukasz Dębowski, tel. 87 615 44 05 email: lukasz.debowski@powiatgoldap.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.