Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
582z dziś
5752z ostatnich 7 dni
22349z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usług geodezyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie usług geodezyjnych

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starosta Kielecki
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 200-14- 04, 41 200-13-22
zamowienia@powiat.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 200-14- 04,
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający, Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach, zaprasza do udziału
w postępowaniu pn.: ,,Wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji oraz opracowania
geodezyjnego" w następujących Zadaniach:
Zadanie 1 - Wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji oraz opracowania geodezyjnego
dotyczącego przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek nr:
a) gm. Pierzchnica obręb: 02 Drugnia, działka nr 499 o pow. 3,4900 ha, powierzchnia gruntu
rolnego zalesionego 2,0800 ha - działka nr 499;
b) gm. Raków obręb: 06 Głuchów Lasy, działka nr 34 o pow. 3,4700 ha, powierzchnia gruntu
rolnego zalesionego 0,8000 ha - działka nr 34.
Zadanie 2 - Wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji oraz opracowania geodezyjnego,
dotyczącego przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki nr 403/8
o powierzchni 0,6656 ha położonej w obrębie 0007 - Mniów gm. Mniów.
I. Przedmiot zamówienia:
1. Zadanie 1 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych związanych z
realizacją bieżących zadań, tj. wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji oraz opracowania
geodezyjnego, dotyczącego przeprowadzenia, zgodnie z § 4 pkt 6) Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntów, z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla nieruchomości
zalesionych, na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działek
nr 499 o powierzchni 3,4900 ha obręb 0002 - Drugnia gm. Pierzchnica oraz nr 34 o pow.
3,4700 ha obręb 0006 - Głuchów Lasy, gm. Raków.
Szczegółowy opis i zakres prac został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
stanowiącym Załącznik nr 1a do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Zadanie 2 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji oraz
opracowania geodezyjnego, dotyczącego przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji
gruntów dla działki nr: 403/8 o powierzchni 0,6656 ha, położonej w obrębie 0007 - Mniów,
gm. Mniów.
Szczegółowy opis i zakres prac został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
stanowiącym Załącznik nr 1b do niniejszego Zapytania ofertowego.

Dokument nr: SR-II.272.2.305.2023, SR-II.272.2.309.2023

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferty należy przesłać do dnia 18.09.2023 r. drogą mailową na adres:
zamowienia@powiat.kielce.pl jako skan podpisanych dokumentów.
2. Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Ustalony termin realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia w obydwóch Zadaniach: do 60
dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 roku z późn. zm.
3. Przedmiot zamówienia dla obydwóch Zadań powinien zostać wykonany według wymagań
określonych w obowiązujących przepisach prawnych i technicznych:
? Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1752),
? Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.),
? Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),
? Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy
danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385),
? Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374),
? Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 820 z późn. zm.).
? Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
II. Warunki udziału w zakresie Zadania 1 i 2:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca składa:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania;
2) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. dysponują lub będą dysponowali co najmniej
1 osobą, posiadającą uprawnienia do klasyfikacji gruntów, przez co należy rozumieć:
1) ukończenie kursu lub studiów podyplomowych w zakresie gleboznawstwa lub gleboznawczej
klasyfikacji gruntów
oraz
2) wykazanie co najmniej 10 prac klasyfikacyjnych, wykonanych na terenie powiatu kieleckiego
lub innego powiatu lub wykazanie co najmniej 3-letniego okresu praktyki przy wykonywaniu
prac klasyfikacyjnych.
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawca przedstawi Wykaz osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zapytania i kopię dyplomu ukończenia przez osobę kursu
w zakresie gleboznawstwa lub gleboznawczej klasyfikacji gruntów lub też dyplomu
ukończenia studiów podyplomowych w zakresie gleboznawstwa lub gleboznawczej
klasyfikacji gruntów oraz zaświadczenie Starosty Kieleckiego o przeprowadzeniu 10 prac
klasyfikacyjnych, jeśli były wykonane na terenie powiatu kieleckiego lub zaświadczenie
właściwego Starosty o prawidłowym i należytym wykonaniu 10 prac klasyfikacyjnych na
terenie tego powiatu lub zaświadczenie pracodawcy, potwierdzające przynajmniej trzyletni
okres praktyki przy wykonywaniu prac klasyfikacyjnych.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany po
zawarciu umowy na realizację zamówienia złożyć wniosek do Starosty Kieleckiego o wydanie
upoważnienia, zgodnie z Zarządzeniem NR 178/2021 STAROSTY KIELECKIEGO z dnia 8
października 2021 r., stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy
i współdziałania z Zamawiającym, celem prawidłowej i sprawnej realizacji przedmiotu
zamówienia.
IV. Kryterium oceny ofert i sposób oceny ofert:
Kryterium przyjętym przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdym
Zadaniu jest najniższa cena brutto - 100%.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszego Zapytania.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa Zadania. Każdy Wykonawca może złożyć
tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani nie
przewiduje zamówień, polegających na powtórzeniu usług, będących przedmiotem
niniejszego Zapytania.
3. Wymaga się, aby oferta była przygotowana na piśmie w języku polskim, w formie
zapewniającej pełną czytelność jej treści.
4. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) Kopię dyplomu ukończenia kursu w zakresie gleboznawstwa lub gleboznawczej klasyfikacji
gruntów lub też dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie gleboznawstwa
lub gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2) Wykaz osób - Załącznik nr 3 (wraz z zaświadczeniem Starosty Kieleckiego o wykonaniu 10
prac klasyfikacyjnych, jeśli były wykonane na terenie powiatu kieleckiego lub
zaświadczeniem właściwego Starosty o prawidłowym i należytym wykonaniu 10 prac
klasyfikacyjnych na terenie tego powiatu lub zaświadczeniem pracodawcy, potwierdzającym
przynajmniej trzyletni okres praktyki przy wykonywaniu prac klasyfikacyjnych),
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4,
4) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej,
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą.
5. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana
Umowa zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.
6. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za nieterminową realizację przedmiotowego
zamówienia.
7. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po pozytywnym
odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ryczałtową brutto, obejmującą
wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w tym koszty pozyskania niezbędnych upoważnień, dokumentów, koszty
materiałów i przyrządów oraz koszty związane z dojazdami do niezbędnych miejsc. Cena
oferty jest stała i nie ulega zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.
2. Wyliczoną cenę oferty brutto, tj. łącznie z należnym podatkiem VAT, Wykonawca podaje
liczbowo i słownie w złotych polskich. W przypadku rozbieżności w obu zapisach, cena
wyrażona liczbowo będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Wykonawcy są zobowiązani do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem
zamówienia i wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień,
dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia
17.10.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
X. Postanowienia końcowe:
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu, mają zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu
niniejszego Zapytania ofertowego.

Uwagi:
Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych:
W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do
danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu
zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu
danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych ,,RODO"), Administrator informuje:
a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce, reprezentowane przez Starostę
Kieleckiego;
b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Kielcach;
c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów realizacji
zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest
niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych z
zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia;
e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia;
f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują
przepisy prawa;
g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań
związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przewidziany przez przepisy prawa;
h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem
przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora przysługuje osobom, których dane dotyczą, prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania do Administratora;
j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane
dotyczą zgody. Dane osoby, której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego
zgodnie z przepisami prawa.
W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do
dokumentacji Zapytania, składa stosowne oświadczenie.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w sprawie przedmiotu zamówienia oraz wszelkich uzgodnień - Anna Dziopa: tel. 41 200-14-
04, e-mail: dziopa.a@powiat.kielce.pl,
b) w sprawie procedury rozeznania rynku - Katarzyna Skuza, tel. 41 200-13-22, e-mail:
zamowienia@powiat.kielce.pl
w godz. 07:15 - 15:15 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.