Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
619z dziś
5789z ostatnich 7 dni
22386z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Olkusz
Rynek 1
32-300 Olkusz
powiat: olkuski
przetarg@umig.olkusz.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/788999.
Województwo: małopolskie
Miasto: Olkusz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Olkusz zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym realizowanym na podstawie dokumentacji pn.: ,,Budowa tężni solankowej w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego".

II. Rodzaj zamówienia: usługa

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym realizowanym na podstawie dokumentacji pn. Budowa tężni solankowej w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego".

2. Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzory robót związanych z realizacją zamówienia w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej oraz instalacji elektrycznej. Nadzór i budowa wykonywana będzie zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

3. Kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4. Szczegółowy zakres, nad którym będzie pełniony nadzór inwestorski opisuje dokumentacja projektowa, która znajduje się w zamówieniu publicznym pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/788999.

5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. W tym samym dniu wyłoniony Inspektor Nadzoru zobowiązany jest złożyć oświadczenie o podjęciu nadzoru inwestorskiego nad budową. Zamawiający przekaże Inspektorowi Nadzoru wszelką dokumentację techniczną po podpisaniu umowy. Obowiązki Inspektora Nadzoru kończą się z chwilą podpisania protokołu końcowego odbioru robót i rozliczenia zadania.

6. Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1) zapoznanie się i zaopiniowanie (weryfikacja) dokumentacji projektowej w każdej z branż w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

2) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego;

3) przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy;

4) nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji, w tym nad wszystkimi branżami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011), a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;

5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

7) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem;

8) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji;

9) przygotowanie i koordynacja sposobu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych na dostawę energii elektrycznej i wody itp. niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego;

10) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego, związanych m.in. z płatnością końcową na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, niezwłocznie tj.: nie dłużej niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, od momentu ich otrzymania od Wykonawcy robót lub Zamawiającego;

11) inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami Inwestycji przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach;

12) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji z udziałem Inwestora nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

13) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji;

14) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego;

15) odbiór dostaw lub usług (w tym odbiory robót w poszczególnych branżach);

16) wnioskowanie i egzekwowanie od Projektanta nadzorów autorskich - jeśli będą wymagane;

17) organizacja i prowadzenie, na wniosek kierownika budowy, odbiorów: robót zanikających, odbiorów końcowych, odbiorów pogwarancyjnych;

18) opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z rysunków warsztatowych (sporządzanych przez Wykonawcę robót) i nadzorów autorskich (sporządzanych przez Projektanta) i przekazywanie opinii do decyzji Inwestora w terminie do 7 dni kalendarzowych od momentu ich otrzymania;

19) archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a następnie przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy;

20) przygotowanie i opiniowanie wniosków o roboty dodatkowe;

21) rozliczenie końcowe Inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentów do przejęcia środków trwałych;

22) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji;

23) czuwanie nad realizacją umów w szczególności w zakresie kar umownych, podwykonawstwa, obowiązków gwarancyjnych;

24) weryfikacja kosztorysu zamiennego będącego podstawą dokonania płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: KBZ.271.1.68.2023

Składanie ofert:
Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu,,Budowa tężni solankowej w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego".".

lub w wersji elektronicznej na e-mail*: przetarg@umig.olkusz.pl.

TERMIN SKŁADANIA ofert: 18.09.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia :

Nadzór inwestorski pełniony będzie do czasu zakończenia i rozliczenia budowy oraz oddania obiektu do użytkowania.

Wykonanie robót budowlanych planowane jest do ośmiu miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu prowadzenia nadzoru inwestorskiego.

Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie odbywała się na podstawie dwóch faktur:

I - obejmująca zakres prac wykonywanych od dnia podpisania umowy do 29.12.2023 r., stanowiąca wartość do 50 % wynagrodzenia umownego brutto,

II - obejmująca zakres prac od 01.01.2024 r. do zakończenia inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, stanowiąca pozostałą część wynagrodzenia umownego brutto

Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury VAT.

Wymagania:
V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dysponowania:

1) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy co najmniej jednej tężni solankowej. Osoba ta również będzie pełniła funkcję kierownika zespołu pozostałych inspektorów.

2) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

3) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4) lub dysponowania 1 osobą, która posiada wszystkie z ww. uprawnień.

Osoby wymienione w pkt 1), 2), 3), 4) które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, muszą posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub równoważne, czyli odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z wyżej wymienionych uprawnień budowlanych przez jedną osobę.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przedłoży wykaz osób, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły "spełnia-nie spełnia", na podstawie analizy złożonych dokumentów. warunków udziału w postępowaniu:

VI. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Kryteria oceny ofert - cena 100%.

2. Cena oferty brutto musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

5. Cena powyższa stanowić będzie podstawę dla wybrania najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia postępowania w przypadku, gdy ceny złożonych ofert będą przewyższać środki Zamawiającego przeznaczone na realizację zamówienia.

VIII. Do oferty należy dołączyć:

1) Wypełniony formularz ofertowy

2) Wykaz osób

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.