Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1093z dziś
6288z ostatnich 7 dni
23631z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż dodatkowych lamp oświetlających halę sportową

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż dodatkowych lamp oświetlających halę sportową

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Mickiewicza 30
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
Tel: 16 678 57 58, tel. 163070504
sekretariat@posir.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: 16 678 57 58, t
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na
Dostawę i montaż dodatkowych lamp oświetlających halę sportową w Przemyślu.
(nazwa przedmiotu zamówienia)
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfika głównych wymagań
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem oświetlenia - załącznik nr 3 i uzgodnieniami z zamawiającym
2) Oświetlenie istniejące hali sportowej oraz dodatkowe lampy będące przedmiotem zamówienia, muszą zapewnić natężenie oświetlenia 800-1200luxów oraz spełniać warunki określone w przepisach w zakresie oświetlenia hal sportowych.
2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: TZP.26/1.8.2023

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu Ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl - sekretariat Ip lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie opisanej ,,Oferta cenowa na wykonanie oświetlenia hali sportowej w Przemyślu", w takim terminie, aby przesyłka dotarła do siedziby zamawiającego do dnia 18.09.2023 do godz. 11:00

Wymagania:
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe zgodnie z art. 2 ust.l pkt 1), ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych i Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000zł netto.
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia i kwalifikacje, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Dokumenty jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała:
1) wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg. załączonego wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) wypis z KRS lub CEIDG
3) referencje na piśmie od co najmniej dwóch zamawiających, dla których wykonawca zrealizował oświetlenie hal sportowych lub podobnych obiektów.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać droga elektroniczną albo pisemnie. Adres mailowy zamawiającego; sekretariat@posir.pl
VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
- cena 100%
VIII. Informacje o formalnościach
1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych badanej oferty zamawiający wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba ze oferta z innych przesłanek podległaby odrzuceniu.
2. W przypadku niejasności bądź wątpliwości co do treści oferty zamawiający wzywa ? wykonawcę do ich wyjaśnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, jednak nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na zasadach określonych w regulaminie.
7. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania

Kontakt:
Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest;
- Bogdan Zięba tel. 163070504 w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach 8,00 - 13,00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.