Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5222z ostatnich 7 dni
22692z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa kontenerów niedźwiedzioopornych i ogrodzeń elektrycznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa kontenerów niedźwiedzioopornych i ogrodzeń elektrycznych

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja WWF Polska
Usypiskowa 11
02-386 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 609 209 968, tel. +48 785 881 666
rrzepkowski@wwf.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 609 209 968
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę kontenerów
niedźwiedzioopornych i ogrodzeń elektrycznych.

Dokument nr: 1/RR/09/2023

Składanie ofert:
VIII.Sposób i termin składania ofert
1. Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: rrzepkowski@wwf.pl oraz
idobrowolska@wwf.pl w terminie do 15.09.2023 r., do godz. 12:00. W temacie wiadomości należy
wpisać "Oferta na kontenery niedźwiedziooporne i/lub ogrodzenia elektryczne".

Miejsce i termin realizacji:
IV.Termin wykonania zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania Umowy do
29.09.2023 r.
Page 2

Wymagania:
II.Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, na podstawie Kodeksu cywilnego oraz w trybie II,
na podstawie obowiązującej w Fundacji WWF Polska Polityki zakupowej, na potrzeby projektu
pn. ,,Wspieranie współistnienia i ochrony dużych drapieżników w Karpatach" / "Supporting the coexistence
and conservation of Carpathian Large Carnivores" (numer identyfikacyjny projektu CE0100170, akronim
LECA), współfinansowanego przez Unię Europejską z programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027.
III.Opis przedmiotu zamówienia
1. Program Interreg Europa Środkowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna w zakresie Polityki Spójności UE
na lata 2021-2027.
Program INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027 zajmuje się najpilniejszymi wspólnymi wyzwaniami w
samym sercu Europy, zgodnie z tymi politycznymi wymaganiami. Wizja programu to zjednoczona,
współpracująca Europa Środkowa, która ma stać się bardziej inteligentna, bardziej ekologiczna i lepiej
połączona.
2. Projekt pn. ,,Wspieranie współistnienia i ochrony dużych drapieżników w Karpatach" wspiera cel
programu Interreg SO2.4 dotyczący ochrony różnorodności biologicznej, budując kompleksowy,
zrównoważony system monitorowania dużych drapieżników (wilków, niedźwiedzi, rysi) i oferując wspólne
rozwiązania w zakresie zwalczania kłusownictwa i rozwiązywania konfliktów między ludźmi a dużymi
drapieżnikami w Karpatach.
3. Nowatorskie wytyczne tematyczne oparte na gromadzeniu danych z 4 obszarów transgranicznych będą
podstawą zatwierdzonych rozwiązań i strategii na poziomie krajowym, transnarodowym i karpackim.
4. Informacje na temat projektu dostępne są również na stronie: https://www.interregcentral.
eu/projects/leca/
5. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 kontenerów niedźwiedzioopornych (część 1) i 6
ogrodzeń elektrycznych (część 2). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A i
nr 1B do zapytania ofertowego.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
7. Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi do siedziby Zamawiającego, w tym wniesienie w miejsce
wskazane przez Zamawiającego. Termin dostawy zostanie uzgodniony z Zamawiającym nie później niż
na 3 dni przed terminem dostawy.
8. Wszystkie oferowane produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, nigdy wcześniej nie używane i objęte
standardową gwarancją producenta realizowaną na terenie RP.
9. Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę nie większą niż 40 000,00 zł brutto.
V.Warunki udziału w postępowaniu:
1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu akceptują treść zamówienia - złożenie oferty jest
jednoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
3. Zamawiający wykluczy Wykonawców powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego
imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą (zał. nr 3)
VI.Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
1. Formularz ofertowy (zał. nr 2)
2. Oświadczenie Dostawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zał. nr 3)
3. Klauzula informacyjna RODO (zał. nr 4)
VII.Kryteria oceny ofert i wyboru Dostawcy
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium wyboru: cena.
Ocenie będą podlegały ceny ofertowe brutto za wykonanie całości zamówienia, podane przez Wykonawców
w formularzu ofertowym.
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.
Oceniane będą oferty, które nie podlegają odrzuceniu. Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 punkt.
Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia dokonane zgodnie
z przyjętymi zasadami matematyki.
Zamawiający wybierze ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia z najniższą ceną, wynikająca ze
wzoru:
Najniższa cena brutto zaproponowana w ofertach
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------- x 100
Cena brutto badanej oferty
Wykonawca poda w formularzu ofertowym (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)
ceny poszczególnych części zamówienia zgodnych z przedmiotem zamówienia opisanym w pkt. III ppkt 5.
Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i
właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem
ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania
oferty oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane w złożonych
ofertach. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie
będą podlegały zmianom.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość negocjowania przedstawionej
ceny wybranej oferty ze względu na sztywno skalkulowane koszty na realizację zamówienia. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia
postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
Page 3
2. W ofercie należy zawrzeć informację umożliwiającą w sposób jednoznaczny identyfikację oferowanych
produktów i weryfikację ich zgodności ze specyfikacją. Zamawiający dopuszcza odniesienia do
specyfikacji producentów publikowanych na stronie internetowej.
3. Oferta musi zawierać:
a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1;
b) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
c) w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
X.Uwagi końcowe
1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wybranymi dostawcami (zgodnie z otrzymaną
punktacją), co do zakresu zamówienia oraz ceny.
2. Wszyscy Dostawcy, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a wybrany
Dostawca dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym jego
etapie, bez podania przyczyn. W przypadku unieważnienia, Zamawiający nie ponosi kosztów zapytania.
5. W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na każdym etapie
postępowania zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do prawidłowej
oceny złożonej oferty.
6. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego
zapytania ofertowego.
7. Zamawiający odrzuci ofertę:
a) złożoną po terminie lub w sposób inny niż określony w niniejszym zapytaniu;
b) zawierającej błędy w obliczeniu ceny, niebędące oczywistymi omyłkami rachunkowymi;
c) niezawierającą specyfikacji/producenta/typu oferowanego sprzętu lub zawierającą specyfikację
niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
d) zawierającą rażąco niską cenę, która budzi uzasadnione wątpliwości, co do możliwości realizacji
zamówienia z zachowaniem wymaganej jakości.

Kontakt:
IX.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Dostawcami
Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Dostawcami w zakresie zapytania ofertowego są:
? Marta Chrzanowska, e-mail: mchrzanowska@wwf.pl, tel. +48 609 209 968,
? Rafał Rzepkowski, e-mail: rrzepkowski@wwf.pl, tel. +48 785 881 666

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.