Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5336z ostatnich 7 dni
20350z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa szafek szkolnych skrytkowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa szafek szkolnych skrytkowych

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej
Kazimierza Pułaskiego 3
45-048 Opole
powiat: Opole
77 40-21-870
zamowienia.publiczne@lo2.opole.pl
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,140174,3daa73a9275cacabbc2b7310eaf2f419.html
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: 77 40-21-870
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA szafek szkolnych skrytkowych
Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA szafek szkolnych, 6-skrytkowych i 8-skrytkowych, w określonych niniejszym zapytaniem ilościach.
Uwaga dotycząca ilości: zamawiający zastrzega możliwość zmiany wielkości zamówienia (poszczególnych rodzajów szafek) w zależności od uzyskanych ofert w odniesieniu do posiadanych środków finansowych. Ewentualne zwiększenie zamówienia lub zamiana szafki 6-skrytkowej na 8-skrytkową - za zgodą i w uzgodnieniu z Wykonawcą, w przypadku konieczności zmniejszenia zamówienia - Zamawiający sam ograniczy ilości towaru do wielkości posiadanych środków finansowych.
Kryterium oceny ofert - cena 100% całości zadania (suma dla obu rodzajów szafek).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wymagania dotyczące szafek, a także dostawy / transportu zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)
Projektowane zapisy umowy dotyczącej realizacji zadania zawarte zostały w załączniku nr 2.
Informacje dotyczące RODO zawarte zostały w załączniku nr 3.
Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że:
- oferowany towar i warunki jego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego;
- zapoznał się z treścią projektowanych zapisów umowy i je akceptuje;
- zapoznał się z informacjami dotyczącymi RODO
- nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);
Ponadto Wykonawca dołącza do oferty opis/zdjęcia/link/inne dokumenty - pozwalające zamawiającemu na potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar stawianych mu wymagań.
Zamawiający dopuszcza składanie zapytań do zapytania ofertowego.
Zamawiający w miarę możliwości odpowie na zadane pytanie publikując odpowiedzi na stronie internetowej postępowania (platforma Logintrade). Odpowiedź zostanie:
1) opublikowania na platformie do wglądu wszystkich zainteresowanych - bez publikowania danych pytającego (tylko pytanie i odpowiedź);
2) przesłana na adres pytającego zarejestrowany na platformie.
W przypadku, gdy pytanie/odpowiedź, w opinii Zamawiającego, będzie mogła mieć znaczący wpływ na treść zapytania ofertowego, zamawiający wydłuży termin składania ofert.
Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę i złożyć nową. Sposób postępowania w takim przypadku został opisany w instrukcjach platformy Logintrade. Uwaga: Wykonawca nie może złożyć dwóch lub więcej ofert.
Wykluczenia.
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (jeśli znane zamawiającemu).
2) Ponadto zamawiający odrzuci ofertę, która:
a) została złożona niezgodnie z procedurą określoną przez Zamawiającego;
b) niezgodną z Kodeksem cywilnym;
c) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Podstawy unieważnienia postępowania.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie z ofert podlegały odrzuceniu;
3) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub zmniejszona zostanie ilość szafek do wysokości posiadanych środków finansowych;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Wyjaśnienia oraz uzupełnienie oferty.1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert / przedmiotu zamówienia, innych wyjaśnień, ich uzupełnienia.
2) Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień (za brak wyjaśnień zostanie uznane również złożenie wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych, niepopartych dowodami), o których mowa powyżej lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Wybór oferty najkorzystniejszej/unieważnienie.
Zamawiający opublikuje informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej/unieważnieniu na stronie internetowej postępowania oraz przekaże ją wszystkim uczestnikom niniejszego postępowania, którzy złożyli oferty.
Uchylenie się od podpisania umowy.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Szczegółowych informacji udziela: Dariusz Nawrot, tel. 77-402-18-70.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Szafki szkolne 6-skrytkowe 39150000-8 28 szt. %
2. Szafki szkolne 8-skrytkowe 39150000-8 66 szt. %

Dokument nr: Z33/46761

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,140174,3daa73a9275cacabbc2b7310eaf2f419.html

TERMIN SKŁADANIA: 2023-09-18 10:00 Termin zadawania pytań: 2023-09-14 15:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,140174,3daa73a9275cacabbc2b7310eaf2f419.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Dariusz Nawrot
tel: 77 40-21-870
e-mail: zamowienia.publiczne@lo2.opole.pl
Dostawa szafek szkolnych skrytkowychOsoba kontaktowa:
Dariusz Nawrot
tel: 77 40-21-870
e-mail: zamowienia.publiczne@lo2.opole.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.