Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
16z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20359z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji na remont drogi

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji na remont drogi

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
ul. Kamienna 3
57-100 Strzelin
powiat: strzeliński
tel. nr: 71 392 12 78
sekretariatpzd@powiatstrzelinski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Strzelin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. nr: 71 392 12 7
Termin składania ofert: 2023-09-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania p.n.:
,,Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga powiatowa 3097 D Zborowice - Stary Wiązów- opracowanie dokumentacji "

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji na remont drogi, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz szczegółową specyfikację techniczną. Opracowanie winno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. - Dz. U. 2004 nr 202 póz. 2072 - sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
2. Opracowanie winno zawierać dokumentację na remont drogi, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz szczegółową specyfikację techniczną.
3. Opracowanie powinno być przekazane Zamawiającemu w pięciu egzemplarzach + wersja elektroniczna zapisana na płycie CD wraz z oświadczeniem o przeniesieniu wszelkich praw autorskich na Zamawiającego
4. Opracowanie obejmuje odcinek DP 3097 D o długości 750 m na działkach 245/2; 462,
5. Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca winien przeprowadzić wizję w terenie oraz wykonać badanie nośności istniejącej drogi przy użyciu lekkiej płyty dynamicznej lub płyty VSS, wyniki badań należy przedłożyć Zamawiającemu wraz z całością opracowania. Badanie winno być przeprowadzone w kilku lokalizacjach oddalonych od siebie nie więcej niż 100 m, przy czym pierwsza lokalizacja winna znajdować się na początku remontowanego odcinka nie dalej niż 50 m od miejsca planowanego rozpoczęcia prac.
6. Dokumentacja powinna uwzględniać następujące założenia Zamawiającego w zakresie remontu drogi (opis planowanych robót):
a) ogólna długość drogi - 750 m; (remontowany odcinek składa się dwóch fragmentów rozdzielonych działką nr 313 obręb Zborowice oraz działką kolejową nr 246 obręb Zborowice; długość odcinka jest stała początek opracowania należy ulokować od strony Starego Wiązowa a o odcinek na długości działki kolejowej należy wydłużyć fragment drogi od strony Zborowic),
b) sfrezowanie istniejącej nawierzchni,
c) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
d) wykonanie nowych poboczy,
e) planowe prace muszą zamknąć się w obrębie działki drogowej,
f) szczegółowe rozwiązanie techniczne należy dostosować do wyników otrzymanych badań - Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia badań przy jego udziale
2. Wytyczne dla Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowiej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy;
2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów oraz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia;
3) dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia, winna być sporządzona w pięciu egzemplarzach w formie papierowej oraz zbiorczo na nośniku cyfrowym (1 szt.);
4) projekt umowy, jaką Wykonawca będzie zobowiązany podpisać w przypadku wyboru jego oferty, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: PZD.272.1.116.2023.RB

Składanie ofert:
8. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie bądź
przesłać na adres mailowy: sekretariatpzd@powiatstrzelinski.pl do dnia 14.09.2023 r. do godz.
15:00 W tytule wiadomości należy umieścić treść: ,,Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
- droga powiatowa 3097 D Zborowice - Stary Wiązów - opracowanie dokumentacji "
Opis sposobu obliczania ceny
1) Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;
2) wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;
3) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
4) wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji:
1) Rozpoczęcie - do 2 dni od daty podpisania umowy (planowane podpisanie umowy 15.09.2023 r.);
2) zakończenie - do 14 dni od podpisania umowy (przez zakończenie rozumie się przekazanie przedmiotu zamówienia oraz złożenie w siedzibie Zamawiającego potwierdzone protokołem przekazania/przyj ęcia).

Wymagania:
4. Okres związania ofertą
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
5. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien dołączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy, sporządzony wg. załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1);
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
10. Informacja o czynnościach i uwarunkowaniach formalno - prawnych
1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Strzelinie protokołu wyboru oferenta;
2) przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej - w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty;
3) zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą;
4) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny;
5) do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcą środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych;
6) niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
9, Kryteria wyboru ofert
Jedynym kryterium jest cena.

Kontakt:
7. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzelinie jest:
- Roksana Butyńska, tel. nr: 71 392 12 78, e-mail: sekretariatpzd@powiatstrzelinski.pl
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy tj. od 7:30 do 15:30

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.