Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
724z dziś
5895z ostatnich 7 dni
22492z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont serwerowni i fragmentu sieci LAN

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont serwerowni i fragmentu sieci LAN

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
Tel. (68) 328 03 300, fax (68) 328 03 32, tel. 68 328 03 12
zdw@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (68) 328 03 300
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi / dostawy / roboty
budowlanej* o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn.
zm).
Przedmiot zamówienia: Remont serwerowni i fragmentu sieci LAN w budynku Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z projektem i Opisem Przedmiotu
Zamówienia

Dokument nr: WAK.2211.14.2023

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy złożyć w zamkniętej kopercie lub pocztą
elektroniczną lub przez platformę ePUAP do dnia ...... / w ciągu 5 dni roboczych
od umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej ZDW Zielona Góra na stronie
internetowej bip.zdw.zgora.pl.* Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu
ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe - Remont
serwerowni i fragmentu sieci LAN w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze"
na adres:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra lub
pocztą elektroniczną na adres e-mail zdw@zdw.zgora.pl lub poprzez platformę ePUAP na adres
/ZDWZG/skrytka lub /ZDWZG/skrytkaESP . -- termin do 15-09-2023r

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 75 dni od podpisania umowy

Wymagania:
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - 100%
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie
i jakościowo.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu ofertowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegać zmianom, z wyjątkiem zmiany urzędowej stawki podatku VAT.
4. Cena ofertowa ryczałtowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zakresu
zadania opisanego w przedmiocie zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
5. Cena ryczałtowa brutto musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić
w górę).
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego, jeżeli zapytanie ofertowe było opublikowane na stronie internetowej.
X. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy
2. wypełniony formularz cenowy
3. referencje* potwierdzające realizację jednego zadania związanego z przedmiotem zamówienia na
minimalną wartość .... zł brutto,
4. kopie uprawnień zawodowych* kierownika budowy/projektanta, Wykonawca wykaże, że dysponuje
minimum jedną osobą nadzorującą, bezpośrednio realizującą usługę, posiadającą aktualne
świadectwo kwalifikacji wymagane przy wykonywaniu eksploatacji (E) i dozoru (D) w zakresie
remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym
niż 1kV,
5. oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę,
6. kopię polisy OC na kwotę min. 50 000,00 zł
XI. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty.

Uwagi:
Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
tel.: (0-68) 328-03-00,
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe udostępnione są na
stronie internetowej www.zdw.zgora.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Remont serwerowni
i fragmentu sieci LAN w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze" nr sprawy:
WAK.2211.14.2023, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zmianami) oraz realizacji zawartej
w wyniku przeprowadzonego postępowania umowy.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 2176);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.
5. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny
do skutecznego złożenia oferty i zawarcia umowy;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Dariusz Błachuta tel. 68 328 03 12

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.