Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
512z dziś
5682z ostatnich 7 dni
22279z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa znaków granicznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Naprawa znaków granicznych

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Poprzeczna 1
66-600 Krosno Odrzańskie
powiat: krośnieński (odrzański)
tel. 68 358 2090, 721 960 419
jaroslaw.fratczak@strazgraniczna.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Krosno Odrzańskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 68 358 2090, 72
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia.
1) Nazwa zamówienia: ,,Naprawa znaków granicznych na odcinku od nr 521 do nr 568".
Przedmiotem zamówienia jest Naprawa, poziomowanie lub wymiana znaków granicznych na odcinku od nr 521 do nr 568.
Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje się ilość 30 znaków granicznych.
7) Naprawa powinna być wykonana zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1.
8) Zakres prac:
1) Wymiana nakładek z Godłem Państwowym RP i numerem znaku granicznego
o Rozcięcie nakładki,
o Oczyszczenie słupa betonowego z pianki,
o Zapiankowanie i wsunięcie nakładki na słup betonowy,
o Należy zutylizować stare nakładki z numerami znaków granicznych i Godłami Państwowymi RP.
2) Wymiana tabliczek z numerami znaków granicznych
o Rozwiercenie nitów uszkodzonej tabliczki z numerem znaku granicznego,
o Zanitowanie nowej tabliczki z numerem znaku granicznego,
o Należy zutylizować starą tabliczkę z numerem Znaku Granicznego.
3) Wymiana tabliczek z Godłem Państwowym RP.
o Rozwiercenie nitów uszkodzonej tabliczki z Godłem Państwowym RP,
o Zanitowanie nowej tabliczki z Godłem Państwowym RP.
o Należy zutylizować starą tabliczkę z numerem Znaku Granicznego.
4) Uzupełnienie ubytków zestawem naprawczym (ZESTAW MAŁY).
o Oczyszczenie luźnych elementów z uszkodzonego miejsca nakładki,
o Zagruntowanie powierzchni,
o Po wyschnięciu gruntu należy rozrobić odpowiedni kolor żelkotu z utwardzaczem i zaszpachlować ubytki,
o Po wyschnięciu żelkotu zeszlifować nadmiar.
5) Uzupełnienie ubytków zestawem naprawczym (ZESTAW DUŻY).
o Oczyszczenie luźnych elementów z uszkodzonego miejsca nakładki,
o Zagruntowanie powierzchni,
o Po wyschnięciu gruntu należy rozrobić odpowiedni kolor żelkotu z utwardzaczem i zaszpachlować ubytki,
o Po wyschnięciu żelkotu zeszlifować nadmiar.
6) Poziomowanie Znaku Granicznego.
o Wypoziomować znak graniczny

Specyfikacja:
Strona podmiotowa BIP na której będą umieszczane informacje: www.bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl.

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert.
1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jaroslaw.fratczak@strazgraniczna.pl. w terminie do dnia 18.09.2023 r. do godz. 14:00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Miejscem naprawy znaków granicznych jest granica Państwa Polskiego z Niemieckim na odcinku od m. Owczary koło Kostrzyn nad Odrą do końca miejscowości Szumiłowo. Wykonawca zobowiązuje się naprawić 30 znaków wyszczególnionych w załącznikach nr 2 i 3.
Termin realizacji zamówienia.
Termin wykonania robót do dnia 30.11.2023r.

Wymagania:
4) Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
5) Znaki graniczne, które Wykonawca będzie naprawiał są własnością NoOSG.
3. Opis kryteriów wyboru wykonawcy.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi najniższa cena (C)-waga: 100%.
cena oferty najniższej
C =------------------------x 100 pkt
cena oferty badanej
1) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty ważne, zgodne z warunkami określonymi przez Zamawiającego.
2) Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrąglania punktów z trzeciego miejsca wyniku działania matematycznego).
3) Oferta z najniższą zaoferowana ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 100 pkt.
4) W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie wyłonić najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostaną oferty w takiej samej cenie Oferenci, którzy złożyli w/w oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5) Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną według wzoru, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi tylko Oferenta, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę.
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1) Cena podana w ofercie musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i dostawą, w tym z rozładunkiem oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
2) W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym.
3) W formularzu ofertowym należy podać kalkulację ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem:
o całościowej wyceny robót,
o stawki podatku VAT.
4) Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
5) Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
6) Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pozycje zawarte w formularzu ofertowym.
5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Zamawiający informuje, że komunikacja w przedmiotowym postępowaniu odbywać się będzie za
pomocą poczty elektronicznej e-mail, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytań i wyjaśnień oraz innych informacji dotyczących treści zapytania ofertowego lub oferty;
2) zmian treści zapytania ofertowego;
3) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych;
4) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
5) informacji o odrzuceniu oferty;
6) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty;
7) zawiadomień o unieważnieniu postępowania;
8) informacji o nieudzieleniu zamówienia.
6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego.
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami jeżeli są one niezbędne do należytego przygotowania i złożenia ofert.
3) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnianie treści nie wpłynął w terminie jak powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień mimo braku obowiązku udzielania wyjaśnień bez konieczności przedłużania terminu składnia ofert lub pozostawi wniosek bez rozpatrzenia.
4) Treść zapytań (wniosków o wyjaśnienie zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie podmiotowej BIP.
5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie podmiotowej BIP.
7. Sposób przygotowania, podpisania, poprawienia oferty.
1) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w formie zapytania ofertowego zobowiązani są do złożenia oferty zgodnie z załącznikiem nr 4 formularz oferty stanowiącą załącznik do przedmiotowego zapytania ofertowego. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań wynikających z zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2) Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych podmiotów powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z przepisami prawa.
3) Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim. Oferta nieczytelna zostanie odrzucona.
4) Zaleca się aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego poprawione poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, wpisanie poprawnej treści oraz złożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (parafowane).
5) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy.
8) Cena złożonej oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferty, które nie będą zawierały ceny albo oferty będą zawierały kilka propozycji cenowych nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.
9) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
10) Oferty złożone niezgodnie z zapisami przedmiotowego zapytania ofertowego zostaną odrzucone.
11) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
12) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
10. Istotne elementy zamówienia.
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3) Zamawiający nie wymaga wadium.
4) Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wykonania umowy.
5) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych złożonych w zapytaniu ofertowym albo zakończyć postępowanie bez udzjelenia zamówienia (bez zawarcia umowy).
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie, bez podania przyczyn (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami oraz do udzielania informacji w przedmiotowym postępowaniu jest: mjr SG Jarosław FRĄTCZAK nr tel. 68 358 2090, 721 960 419 lub jaroslaw.fratczak@strazgraniczna.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.