Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5222z ostatnich 7 dni
22692z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup sprzętu i wyposażenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup sprzętu i wyposażenia

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
ul. Unicka 5
21-110 Ostrów Lubelski
powiat: lubartowski
tel./fax. (81) 852-00-40
ilona.malinowska@ostrowlubelski.edu.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Ostrów Lubelski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. (81) 852-0
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup sprzętu i wyposażenia dla realizacji zadania: EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROWIE LUBELSKIM.
Zamówienie realizowane jest z podziałem na IV części:
Część I - Sprzęt komputerowy,
Część II Wyposażenie Część III Materiały biurowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.

CPV: 30236000-2, 39290000-1

Dokument nr: KAG.230.8.2023

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 września 2023 r. do godz. 09.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ilona.malinowska@ostrowlubelski.edu.pl Pod tytułem: ,,Oferta do zapytania ofertowego - EKOpracownia. lub osobiście na adres Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim , Ul. Unicka5, 21-110 Ostrów Lubelski

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji
7 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2. Oferta winna zostać przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
3. Oferta oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez uprawioną/e osobę/osoby, w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku konsorcjum - członkowie konsorcjum zobowiązani są do wskazania pełnomocnika, który będzie ich reprezentował w procedurze.
4. Wszelkie korekty w treści oferty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
7. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Oferty złożone po terminie bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. póz. 129)
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
oświadczenia Oferenta
V. Informacja w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona
1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym.
3. Oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem.
4. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
4. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
w sposób wskazany w ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

Uwagi:
VIII. Ochrona danych osobowych
1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. póz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. póz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.

Kontakt:
1. Komunikacja z Zamawiającym w sprawie zamówienia odbywa się elektronicznie.
2. Adres e-mail: dzhpck@op.pl
3. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: - Marcin Skrzypek

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.