Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1068z dziś
6435z ostatnich 7 dni
23085z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usunięcie drzew

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usunięcie drzew

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrój
powiat: kłodzki
tel. 74 8621 707, fax. 74 8661 35
a.bodzinska@kudowa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kudowa-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 74 8621 707, fa
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie Gminy Kudowa-Zdrój"
zwracamy się z prośbą, o złożenie oferty na wykonanie:
dostawy x usługi roboty budowlanej

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu 38 sztuk drzew różnych gatunków i o różniej średnicy pnia oraz wykonaniu cięć pielęgnacyjnych 40 sztuk drzew o wysokości od 10 do 18 m, obwodach od 200 do 300 cm, posiadających od 10 do 20% posuszu w koronie wraz z zagospodarowaniem materiału drzewnego we własnym zakresie, uprzątnięciem biomasy, zagospodarowaniem jej we własnym zakresie i uporządkowaniem terenu. Przedmiot zamówienia należy wykonać metodą alpinistyczną. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 77211400-6

Dokument nr: IROŚ.7021.10.1.2023

Składanie ofert:
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia: 18.09.2023 r. do godz. 12:00.
Miejsce składania ofert:
1. w formie pisemnej (osobiście lub listownie) w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, Ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem: Oferta na: ,,Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie Gminy Kudowa-Zdrój" lub
2. mailowo na adres: a.bodzinska@kudowa.pl w formie skanów oryginalnych materiałów (tj. oferty, załączników i pozostałych dokumentów) w tytule wiadomości wpisując Oferta na: ,,Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie Gminy Kudowa-Zdrój".

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2023 r. Drzewa znajdujące się na terenie Parku Zdrojowego należy usunąć po dniu 16 października 2023 r. (numer zadania w OPZ od 15 do 21).

Wymagania:
6. WZÓR UMOWY LUB ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Z WYKONAWCĄ ZAMÓWIENIA
wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego* istotno postanowienia, które zostaną wprowadzono do trości umowy z wykonawcą:*

7. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
x pisemnie faksom x drogą elektroniczną

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. Wzór formularza
2
oferty stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę oferty o treści zgodnej z załącznikiem nr 1. Złożenie przez wykonawcę oferty o treści niezgodnej z załącznikiem nr 1, skutkować może ODRZUCENIEM OFERTY.

10. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCÓW:
10.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1. KTÓRZY DYSPONUJĄ OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
W czasie realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje tj. minimum jedną osobą posiadającą:
o ukończony stosowny kurs uprawniający do obsługi pilarek spalinowych - zaświadczenie o ukończeniu kursu drwala - operatora pilarki,
o uprawnienia do pracy na wysokościach - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prac na wysokościach z zastosowaniem technik alpinistycznych.
2. KTÓRZY W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej 2 zamówienia obejmujące wycinkę drzew lub pielęgnację metodą alpinistyczną o ilości usuniętych drzew nie mniejszej niż 10 szt. oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ponadto jedna z referencji musi dotyczyć potwierdzenia, że prace byty wykonywane na terenie zabytkowym.
Do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie powyższych dokumentów. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
10.2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie ma złożyć wykonawca wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a. oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu -załącznik nr 2,
b. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3-ch lat podobnych usług - załącznik nr 5,
c. oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu uprawnień - załącznik nr 6 wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane uprawnienia,
d. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 7.

11. SPOSÓB ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:
x drogą elektroniczną

12. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówieniąpublicznego
, . na każdym etapie poprzedzającym zawarcie umowy bez podania przyczyny.

Uwagi:
4. KRYTERIA OCENY OFERT:
4.1. Informacje o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
kryterium waga
cena 100 %
4.2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: Cena:100 %
Liczba punktów w kryterium ,,cena" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
oferta z najniższą cena brutto
(--------------------------------------------- x 100) = c
cena brutto oferty badanej C - stanowi wartość punktową badanej oferty
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
5. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz, 835) tj.:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy."
Oświadczenie wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.