Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1093z dziś
6288z ostatnich 7 dni
23631z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont pomieszczeń sanitarnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont pomieszczeń sanitarnych

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego
ul. Biernackiego 4
26-300 Opoczno
powiat: opoczyński
telefon: 44 786 24 65
ksiegowosc@mdkopoczno.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Opoczno
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 44 786 24 6
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na realizację zadania pn. ,,Remont pomieszczeń sanitarnych w Miejskim Domu Kultury
w Opocznie".
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń sanitarnych w Miejskim Domu
Kultury w Opocznie.
Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się na piętrze budynku MDK w Opocznie.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres prac remontowych:Łazienka nr 1:
Ściany:
- przyklejenie płyt karton-gips,
- wyrównanie ścian i położenie płytek ceramicznych (płytki zapewnia Zamawiający),
Sufity:
- wykonanie sufitów podwieszanych,
Podłogi:
- wyrównanie podłoża i położenie płytek ceramicznych (płytki zapewnia Zamawiający),
Ponadto:
- budowa ścianki z otworem drzwiowym oddzielająca przedsionek od pomieszczenia
głównego,
- zabudowa rur kanalizacyjnych i wodociągowych płytą karton-gips,
- montaż futryny zez skrzydłem drzwiowym - szt. 1,
- montaż skrzydła drzwiowego do istniejącej już metalowej futryny - szt. 1,
- montaż armatury łazienkowej - tzw. biały montaż (asortyment zapewnia Zamawiający).
Łazienka nr 2:
Ściany:
- przyklejenie płyt karton-gips,
- wyrównanie ścian i położenie płytek ceramicznych (płytki zapewnia Zamawiający),
Sufity:
- wykonanie sufitów podwieszanych,
Podłogi:
- wyrównanie podłoża i położenie płytek ceramicznych (płytki zapewnia Zamawiający)
Ponadto:
- zabudowa rur kanalizacyjnych i wodociągowych płytą karton-gips,
- montaż skrzydeł drzwiowych do istniejących już metalowych futryn - szt. 2 ,
- montaż armatury łazienkowej - tzw. biały montaż (asortyment zapewnia Zamawiający).
3. Wymagania ogólne:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac remontowych zgodnie
z kosztorysem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
obowiązującymi normami, aprobatami technicznymi, przepisami Prawa budowlanego
oraz sztuką budowlaną i poleceniami Zamawiającego. Wymagania i badania powinny
odpowiadać wymaganiom normy lub aprobatom technicznym.
- Przy stosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych, należy stosować się do instrukcji
producentów.
- Składowanie materiałów powinno odbywać się w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego, w sposób gwarantujący ich jakość i nienaruszalność, przy jednoczesnym
stosowaniu przepisów b.h.p. i p.poż. Za powyższe odpowiada Wykonawca.
- stosowany przez Wykonawcę sprzęt i urządzenia muszą być sprawne technicznie. Ich
wykorzystanie musi być zgodne z DTR i warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Używanie sprzętu nie może zakłócać pracy osób przebywających na obiekcie, ani
stanowić dla nich zagrożenia utraty życia i zdrowia.
- wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót powinny być
nowe i nieużywane oraz winny posiadać wymagane polskimi przepisami prawa atesty
i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczeństwa.- Wykonawca ponosi wszelkie koszty zakupu i dostawy materiałów za wyjątkiem
materiałów udostępnionych przez Zamawiającego.
- po wykonaniu prac Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót poprzez oględziny,
sprawdzenie jakości i estetyki wykonania.
Wykonawcy zaleca się zapoznanie się z miejscem prac remontowych oraz jego
otoczeniem w celu właściwej oceny kosztów w godz.ch funkcjonowania instytucji.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
5. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa projekt umowy -
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Dokument nr: ZP 230/14/2023

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi 18.09.2023 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
5. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Miejski Dom
Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie, Ul. Biernackiego 4, 26-300 Opoczno, lub
przesłać (pocztą tradycyjną, kurierem), w terminie do 18.09.2023 r. do godz. 10:00
Decyduje data i godz. wpływu do biura sekretariatu MDK.s

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2023 r.

Wymagania:
II. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi
w zapytaniu.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim
(wskazany jest wydruk komputerowy).
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy, lub zgodnie
z upoważnieniem, które powinno być dołączone do oferty.
5. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i zszyte (spięte) w sposób zapobiegający
możliwości dekompletacji zwartości oferty.
6. Każdy dokument powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania
firmy.
7. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. W niniejszym zamówieniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują emailem lub pisemnie.
9a. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa
w pkt. 9, każda ze stron, na żądanie drugiej jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić
zwrotnym emailem fakt otrzymania dokumentów lub niemożność ich odczytania.
IV. Warunki płatności.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia, w siedzibie Zamawiającego,
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym, bezusterkowym, protokołem
wykonania przedmiotu zamówienia.
VI. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w odniesieniu do warunków wymienionych
w pkt. 1 -2 powyżej. Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się
będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w formularzu oferty.
VII. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający będzie kierował się przy ocenie ofert kryterium Cena (C)= 100%
2. Zamawiający obliczy wartość punktową oferty według wzoru:
Cn
C= ---------- x 100 pkt.
Cb
gdzie: Cn - cena najniższej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Cb - cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu
3. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
4. Uzyskana liczba punktów w ramach powyższego kryterium zaokrąglona będzie do drugiego
miejsca po przecinku z zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania.
Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
VIII. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:
1. Wypełniony we wszystkich pozycjach formularz ofertowy zgodnie z treścią i formą zawartą
we wzorze stanowiącym załącznik nr 2.
2. Parafowany egzemplarz projektu umowy - załącznik nr 3.
3. Pełnomocnictwo w przypadku oferty składanej przez pełnomocnika.
4. Dokumenty winny być przedłożone w formie oryginału lub w uzasadnionych przypadkach
(wskazanych przez Zamawiającego) poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną.IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany terminu składania ofert,
b) uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,
c) poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych,
d) odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego.
X. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca określając cenę oferty uwzględni wszystkie wymogi, o których mowa
w niniejszym zaproszeniu, wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie składniki związane z wykonaniem
zamówienia, ubezpieczenia towaru na czas transportu oraz inne opłaty i podatki a także
ewentualne upusty, rabaty i inne. Cena winna być podana liczbowo oraz słownie
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Tak wyliczoną cenę z VAT (należy wskazać stawkę podatku VAT) Wykonawca zamieści
w formularzu oferty (załącznik nr 2).
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będzie w walucie PLN.
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczenia w innej walucie niż PLN.
2. Na żądanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym
terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.
Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej według
poniższego wzoru:
Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego
ul. Biernackiego 4, 26-300 Opoczno
Oferta na realizację zadania pn.
,,Remont pomieszczeń sanitarnych w Miejskim Domu Kultury w Opocznie".
Nie otwierać przed terminem 18.09.2023 r., godz. 10:15
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną, przez siebie, ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
6. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą podlegały ocenie oraz zostaną
zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie,
bez podania przyczyny unieważnienia oraz podjęcia decyzji o nie wybraniu żadnego
Wykonawcy - postępowanie może zakończyć się bez wyboru żadnej oferty. W takim
przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył w budżecie na
sfinansowanie zamówienia.
9. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: www.mdkopoczno.pl w zakładce zamówienia publiczne
poniżej 130 000,00 zł.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownej oceny.
11. Złożone oferty wraz ze wszystkimi załącznikami pozostaną w dyspozycji Zamawiającego,
nie podlegają zwrotowi.
XIV. Informacje dotyczące zawarcia umowy.
1. Wykonawca przed zawarciem umowy winien dopełnić następujących formalności:
- wskazać osoby umocowane do zawarcia umowy,
-wyznaczyć osoby uprawnione do utrzymywania kontaktów w trakcie realizacji umowy,
2. Zamawiający zawiera umowę w terminie oznaczonym w zawiadomieniu o wyborze oferty.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu jest
zobowiązany do podpisania umowy.

Uwagi:
XV. Ochrona Danych Osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2026 r., str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu,
2) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:
,,Remont pomieszczeń sanitarnych w Miejskim Domu Kultury w Opocznie".
3) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
4) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
5) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
6) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,7) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana
nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności
protokołu oraz jego załączników,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,
8) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit.c
RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o których mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować
zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą
postanowień umowy w zakresie zgodnym z ustawą Pzp.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego na stronie
internetowej Zamawiającego, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16
rozporządzenia2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

Kontakt:
XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Procedura przeprowadzenia postępowania:
Dorota Karbowiak - tel. 44 786 24 65, email: ksiegowosc@mdkopoczno.pl
Przedmiot zamówienia:
Sylwester Mlonka, tel. 44 786 24 65

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.