Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5174z ostatnich 7 dni
21771z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane w zakresie remontu instalacji wentylacji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Roboty budowlane w zakresie remontu instalacji wentylacji

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
10-950 Olsztyn
powiat: Olsztyn
Tel. +48 89 52 54 100, fax: +48 89 534 32 20, tel.: (89) 534 49 44
przetargi2.ias.370000@mf.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48 89 52 54 10
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, zaprasza do składania ofert
w postępowaniu na: ,,Roboty budowlane w zakresie remontu instalacji wentylacji w budynku
Urzędu Skarbowego w Ostródzie przy Ul. Olsztyńskiej 5b".
3. Opis przedmiotu zamówienia i informacje ogólne:
3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu instalacji wentylacji
w budynku Urzędu Skarbowego w Ostródzie przy Ul. Olsztyńskiej 5b, 11-400 Ostróda.
3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący
załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz dokumentacja projektowa stanowiąca
załącznik nr 3 do umowy.
3.3. Szczegółowe informacje w zakresie warunków realizacji zamówienia zawarte są we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
3.4. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w czynnym obiekcie. Budynek na czas
realizacji przedmiotu umowy nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym
trybie.
3.5. Wykonawca będzie realizować prace związane z przedmiotem umowy, od poniedziałku do
piątku w godz.ch od 07:00 do 17:00.
3.6. Prace o wysokiej uciążliwości związane z dużym natężeniem hałasu, dużym zapyleniem,
muszą być wykonywane po godz.ch pracy jednostki, tj. po godz. 15:15.
3.7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu czasowego realizacji robót, o którym
mowa w ust. 3.5., na wniosek Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca poniesie
dodatkowe koszty ochrony fizycznej za każdą dodatkową godzinę, zgodnie ze stawką
wynikającą z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a firmą świadczącą usługę ochrony
budynku. Zapłata kosztów dodatkowej ochrony nastąpi na podstawie noty księgowej
wystawionej przez Zamawiającego w terminie w niej określonym.
3.8. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie.
3.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dokument nr: ILZ/261-0007/23/2814

Składanie ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w dziale 8 niniejszego Zapytania
w terminie do dnia 18 września 2023 r. do godz. 10:00 należy opcjonalnie:
1) złożyć w siedzibie Zamawiającego - Kancelarii (pok. 19 na parterze budynku) Izby
Administracji Skarbowej w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 59A, 10-950
w Olsztynie. Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku od godz. 7:15 do godz.
15:15) w zamkniętej kopercie oznaczonej:
Nazwa i adres Wykonawcy
Oferta do postępowania znak: ILZ/261-0007/23/2814
na: ,,Roboty budowlane w zakresie remontu instalacji wentylacji w budynku Urzędu
Skarbowego w Ostródzie przy Ul. Olsztyńskiej 5b"- Nie otwierać przed 18 września
2023 r., godz. 10:00.
2) przesłać pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, bądź też;
3) przesłać zeskanowane dokumenty (podpisane przez osobę upoważnioną) drogą
elektroniczną na adres e-mail: przetargi2.ias.370000@mf.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 10 grudnia 2023 r .

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
ponieważ wartość udzielonego zamówienia nie przekroczy kwoty 130.000,00 zł netto.
3.10. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji
będących w jego posiadaniu, których potrzeba wyłoni się w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu:
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) posiadają zdolność techniczną lub zawodową;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4.2. Spełnienie warunków opisanych w pkt 4.1. Wykonawca potwierdzi poprzez złożenie
oświadczenia zawartego w formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego.
6. Warunki płatności:
6.1. Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego.
6.2. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
określonej w formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego.
6.3. Wykonawca zobowiązany będzie wskazać w formularzu ofertowym, czy oferowany produkt
jest objęty mechanizmem podzielonej płatności (MPP) tzw. Split payment.
6.4. W przypadku rozliczeń z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności kwota netto
z faktury wpłacona zostanie na zwykły rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, natomiast kwota
podatku VAT wykazana na fakturze będzie wpłacona na specjalny rachunek VAT
Wykonawcy.
7.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
7.3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane własnoręcznie
przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika.
7.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych
podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do
dokonania niniejszej czynności prawnej, udzielone przez osobę upoważnioną do
str. 27.5.
reprezentacji podmiotu (w tym przypadku należy dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa).
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
Treść formularza ofertowego - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nie podlega
modyfikacji.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane, chyba że zostaną
spełnione łącznie następujące przesłanki:
1) oferta złożona po terminie będzie jedyną złożoną w postępowaniu,
2) Zamawiający nie ogłosił jeszcze nowego postępowania.
Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie
internetowej www.warmińsko-mazurskie.kas.gov.pl w zakładce ,,ogłoszenia-zamówienia
publiczne poniżej 130 tys. zł" informację o złożonych ofertach, a także poinformuje
Wykonawców e-mailowo.
8. Wykaz dokumentów jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy wraz z ofertą:
8.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki, które stanowią integralną część
oferty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowo-cenowy według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
8.2. Wykonawca składa dokument, o którym mowa w pkt. 8.1. w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera przesyłając je
w postaci papierowej na adres Zamawiającego bądź wysyłając je w postaci skanów na adres
mail: przetargi2.ias.370000@mf.gov.pl. Dokumenty muszą być podpisane przez
Wykonawcę lub uprawnione do tego osoby.
8.3. Pozostałe dokumenty jakie Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
W przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest osobą umocowaną na podstawie odpisu
z właściwego rejestru lub nie jest Wykonawcą należy złożyć Pełnomocnictwo/a do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać
uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale,
bądź notarialnie poświadczonej kopii.
9. Kryteria oceny ofert:
9.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena oferty brutto - znaczenie kryterium - 100 %.
9.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najniższej cenie brutto za wykonanie
całości zamówienia oraz która spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym,
w tym zawiera wszystkie wymagane dokumenty.
9.3. Oferta z najniższą ceną może zdobyć maksymalnie 100 punktów.
9.4. Oferty niepełne, z brakami w zakresie wyceny jednego lub więcej elementów, nie będą brane
pod uwagę, chyba że możliwe będzie wyjaśnienie lub uzupełnienie powstałego braku po
terminie składnia ofert w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
9.5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
Opis sposobu obliczania ceny oferty:
10.1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowo-
cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na podstawie opisu
przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
10.2. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
w szczególności: bezpośredniej robocizny, koszty nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz
koszty pośrednie i zysku, wszelkie inne koszty jakie należy ponieść, aby przedmiot umowy
został należycie zrealizowany oraz należny podatek VAT.
10.3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu
matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
10.4. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo, zarówno w kwocie brutto jak i netto oraz
z wyszczególnieniem stawki podatku VAT.
10.5. Cena oferty, określona przez Wykonawcę będzie wstawiona do umowy i nie będzie podlegała
zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
10.6. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
10.7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, bez
zaliczek, bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut obcych.
11. Wyniki postępowania:
11.1. Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach
postępowania w następujący sposób:
? mailowo, na adres podany w formularzu ofertowym, oraz
? zamieści informację na stronie internetowej www.warmińsko-mazurskie.kas.gov.pl
w zakładce ,,ogłoszenia-zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł".
11.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa, zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym
załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
11.3. W przypadku gdy Wykonawca odmówi zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest
dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert
z pominięciem oferty uprzednio wybranej.
11.4. Dopuszcza się możliwość elektronicznego i korespondencyjnego podpisania umowy, bez
konieczności osobistego stawiennictwa Wykonawcy.
12. Pozostałe informacje
12.1. Zapytania w sprawie treści niniejszego Zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail:
przetargi2.ias.370000@mf.gov.pl.
12.2. Wszelkie zmiany niniejszego zapytania ofertowego lub informacja o jego unieważnieniu
zostaną zamieszczone na stronie internetowej BIP Zamawiającego w zakładce
Ogłoszenia/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne poniżej 130 tyś. złotych, tj.
https://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-
olsztynie/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ponizej-130-tys.-zl
12.3. Oferta oraz wszystkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom postępowania.
12.4. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte
w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie (na pisemny wniosek
Wykonawcy) jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących
informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Wykonawca musi uzasadnić przyczynę
ustanowienia tajemnicy przedsiębiorcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych
z Wykonawcą, wyłącznie w przypadku:
1) gdy zostanie złożona tylko jedna oferta;
2) lub gdy zostanie jedna oferta z wszystkich nieodrzuconych ofert, która przekroczy wartość
środków finansowych, jakimi dysponuje Zamawiający na realizację niniejszego
zamówienia.
12.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny.
12.7. Koszt przygotowania oferty obciąża Wykonawcę.

Uwagi:
13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
13.1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
w Olsztynie Al. M. J. Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn, e-mail: ias.olsztyn@mf.gov.pl;
tel. 89 525 41 01.
2) W IAS Olsztyn wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.olsztyn@mf.gov.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i dokonania
wyboru oferty najkorzystniejszej.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) upoważnieni pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie,
b) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. t.j., dalej: ustawy Pzp) oraz
w oparciu o art. 10 i 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz.902 t.j.)
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
6) W związku z przetwarzaniem przez IAS Olsztyn Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) na podstawie art. 15 RODO dostępu do swoich danych;
b) na podstawie art. 16 RODO sprostowania (poprawienia) swoich danych, (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy
odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego).
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ; skrzynka podawczej ePUAP
ww. Urzędu: /UODO/SkrytkaESP.
str. 5Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związanych z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest
obowiązkowe, a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp.
8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany
i nie będzie wiązało się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym
z profilowaniem.
9) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu
i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
10) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca składa
oświadczenie, którego treść została zamieszczona w formularzu ofertowo-cenowym
stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
11) W przypadku korzystania przez Wykonawcę z potencjału Podwykonawcy/podmiotu
trzeciego, tenże Podwykonawca/podmiot trzeci ma również spełnić obowiązek
informacyjny z art. 13 RODO wobec osób fizycznych skierowanych przez siebie do
realizacji zamówienia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.