Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1068z dziś
6435z ostatnich 7 dni
23085z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 12 20 10 240;
zamowienia@zzm.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 12 20 10 24
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
zapraszamy do złożenia oferty w trybie
zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych
z modernizacją boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy Ul. Heila, działka nr
57/171 i część działki 139/14 obr. 47 Podgórze w Krakowie, dla Zarządu Zieleni
Miejskiej w Krakowie, na podstawie materiałów przekazanych przez
Zamawiającego. Wymagania i warunki związane z realizacją zamówienia określa
również załączony wzór umowy.

Dokument nr: NP.26.1.369.23.UK

Składanie ofert:
6. Termin i miejsce złożenia oferty: do dnia 18.09.2023 r. do godz. 10:00, na adres
e-mail: zamowienia@zzm.krakow.pl

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin realizacji zadania: do dnia 24.11.2023r., a Zamawiający zakłada, iż
podpisanie umowy nastąpi w terminie do dnia 22.09.2023r., a w przypadku
podpisania umowy w terminie późniejszym termin realizacji może zostać przesunięty
o stosowną liczbę dni opóźnienia.

Wymagania:
2. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), gdyż wartość zamówienia
jest poniżej wartości wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) tej ustawy, tj. 130 tys. zł netto.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 37/2020
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień
publicznych w ZZM w Krakowie.
4. Pytania i wnioski do treści zapytania i załączników można składać, w zalecanym
terminie na co najmniej dwa dni przed upływem terminu składania ofert, za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zzm.krakow.pl
5. Ofertę sporządzoną w języku polskim, odpowiednio do treści wzoru formularza
oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, należy złożyć w wymaganym czasie
i terminie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
albo jako skan podpisanych dokumentów, za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail: zamowienia@zzm.krakow.pl
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Oferta najkorzystniejsza, tj. oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania
opisane w zapytaniu i jego załącznikach zostanie wybrana do realizacji zamówienia,
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
9.1 posiadał zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
9.2 posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
9.3 znajdował się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia,
9.4 posiadał zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do realizacji zamówienia,
czyli:
9.4.1 dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj.:
9.4.1.1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu
obowiązków
kierownika
robót
oraz
doświadczenie
jako
kierownik
budowy/kierownik robót /inżynier budowy/inspektor nadzoru, w nadzorowaniu albo
kierowaniu
dwoma
robotami
budowlanymi
w
zakresie
budowy/remontu/przebudowy/rozbudowy obiektów albo elementów małej
architektury wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie odpowiadającym
posiadanym uprawnieniom.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 682 z późn. zm.), mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. między innymi w ustawie z dnia 22
grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity; Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 334) lub
zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub
posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia
2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 551).
9.5 nie podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
tj.:
9.5.1 w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody
poprzez niewykonanie zamówienia lub nienależyte jego wykonanie, bądź też
wyrządzona szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia niniejszego
postępowania,
9.5.2 nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
9.5.3 nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nie
została podjęta przez Wykonawcę uchwała o likwidacji,
9.5.4 sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
9.5.5 zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2023r. poz. 1497), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:
9.5.5.1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy,
9.5.5.2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy,
9.5.5.3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
- przy czym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie pkt 9 ppkt 9.1 - 9.3. a ocena spełnienia warunków
opisanych w pkt 9 pkt 9.4 i braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 9.5,
dokonana zostanie na podstawie oświadczeń zawartych w treści oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie w toku badania i oceny ofert możliwość weryfikacji
treści ofert oświadczeń i dokumentów, ewentualnie wzywać do ich poprawienia lub
uzupełnienia oraz możliwość żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień
dotyczących ich treści, uzupełnień, prezentacji itp., w zakresie oferowanego
przedmiotu zamówienia, zaoferowanej ceny itp. oraz w aspekcie posiadanej wiedzy i
doświadczenia, osób przewidzianych do realizacji zamówienia, sytuacji ekonomicznej
i finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej, etc.
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami
zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy jeżeli została złożona po upływie
terminu składania ofert oraz jeżeli uzna w szczególności, iż oferta nie spełnia
warunków i wymagań zapytania w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia,
albo jej treść nie odpowiada treści zapytania, bądź jest ona niezgodna z przepisami
prawa, a także jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do jakości oferowanego
przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie gwarantuje
należytego wykonania umowy, albo nie wykaże spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, bądź zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z
postępowania.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może również negocjować treść ofert,
w szczególności w aspektach dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia,
zaoferowanej ceny, ulepszania ofert oraz dotyczących innych kryteriów oceny i
porównania ofert z zachowaniem zasad przejrzystości postępowania, równego
traktowania Wykonawców oraz uczciwej konkurencji.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub
odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podawania uzasadnienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.