Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
582z dziś
5752z ostatnich 7 dni
22349z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Gąbin
Ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin
powiat: płocki
Tel. 24 267 41 64
urzad-sekretariat@gabin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Gąbin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 24 267 41 64
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy do składania ofert na ,,Wykonanie podejścia do urzędu".
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
a)
prace rozbiórkowe:
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
- ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 30 cm
- wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km
- rozebranie krawężników betonowych
- rozebranie ław pod krawężniki
- wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km
b) wykonanie chodników
- ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
- warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
- podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
- układanie nawierzchni chodników z kostki betonowej o grubości 6 cm
c) krawężniki i obrzeża
- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
- ława pod krawężniki betonowa zwykła
- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Do wyceny należy przyjąć przedmiar. Załączona dokumentacja jest dokumentem pomocniczym, obejmuje całość inwestycji, przedmiotowe roboty stanowią jedynie jej część.
Dostępny samorząd - granty

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

CPV: 45000000-7, 34953300-5

Dokument nr: GK.ZP.271.2.39.2022

Składanie ofert:
Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. W Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie, Ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin w terminie do dnia 18.09.2023 r. do godz. 10:00, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub przesłać (skan) e-mailem na adres e-mailowy: urzad-sekretariat@gabin.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do dn. 28.09.2023 r.

Wymagania:
IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3.
Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną lub finansową
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4.
Posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
V. Zawartość oferty: Dla ważności oferty cenowej musi zawierać ona następujące dokumenty:
o
wypełniony i prawidłowo podpisany formularz oferty (załącznik nr 1)
VI. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena 100%
VII. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Dostępny samorząd - granty

Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz posiada najniższą cenę
IX. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania: Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach: 1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uwagi:
Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin z siedzibą w Gąbinie, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin. Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:
o listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin
o przez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres /umiggabin/skrytka
o poprzez e-mail: sekretariat@gabin.pl
o telefonicznie: 24 267 41 50.
Dostępny samorząd - granty

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
o listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin
o przez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres /umiggabin/skrytka
o poprzez e-mail: iod@gabin.pl
o telefonicznie: 24 267 41 70.
Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane zawarte w dokumentacji postępowania będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Zarządzeniem nr 33/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł. netto w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu zarządzenie nr 33/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł. netto w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie.
Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.) podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, itp.) oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, okres przechowywania danych osobowych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy ustaw stanowią inaczej.
Dostępny samorząd - granty

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przechowywane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:
o dostępu do treści swoich danych osobowych
o sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
o ograniczenia ich przetwarzania.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:
o usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
o przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
o sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskać można pod nr tel. 24 267 41 64.
Osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcami jest Dominika Lurie-Gapińska.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.