Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
5767z ostatnich 7 dni
21331z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
powiat: toruński
tel./fax.(56) 678-60-22 wew. 163
przetargi@obrowo.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Obrowo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax.(56) 678-60
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn.:
,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. ,,Budowa chodnika w miejscowości Obrowo Ul. Sadowa"
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa chodnika w miejscowości Obrowo Ul. Sadowa" wraz z uzyskaniem na rzecz Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagane prawnie) w terminie do 31 grudnia 2023 roku. Lokalizacja projektowanego chodnika działka nr 112 obręb ewidencyjny 0011 Obrowo, Gmina Obrowo wzdłuż drogi gminnej (zgodnie z załączoną mapą).
2) Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (lub inna decyzja administracyjna umożliwiająca realizację robót),
b) wyjaśnianie treści lub dokonywanie zmian dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w pkt 1 w trakcie przeprowadzanego przez Zamawiającego postępowania o
udzielenie zamówienia na roboty budowlane objęte niniejszym projektem,
c) Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy ściśle współpracuje i konsultuje sięz Zamawiającym. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wstępną koncepcję dokumentacji.
d) Wykonawca uzyska komplet uzgodnień/warunków/opinii niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,
e) Wykonawca ponadto uzyska wszystkie inne niewymienione pozwolenia, decyzje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,
f) W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do:
-- dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin wykonania 14 dni od daty przesłania stosownego pisma Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej,
-- wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy,
-- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót.
-- udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień/odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy,Termin wykonania 2 dni od daty przesłania treści zapytań Wykonawców i/lub informacji wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian za pomocą poczty elektronicznej.
-- wprowadzenia zmian w dokumentacji na etapie wykonawstwa, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
-- Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru,
g) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami w szczególności z:
-- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. póz. 682 ze zm.),
-- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
-- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. póz. 2458),
-- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2023 r. póz. 1605 ze zm.),
-- Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
h) Jeżeli w dokumentacji projektowej nie można opisać przedmiotu zamówienia bez użycia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnegoprocesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę - Należy po takim wskazaniu dodać zwrot ..lub równoważny" oraz wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności fzaodnie z art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych),
i) Z chwilą odbioru przedmiotu niniejszego zapytania przez Zamawiającego przechodzą na niego wszystkie majątkowe prawa autorskie we wszystkich obszarach eksploatacji bez konieczności zapłaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia
j) Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w trakcie wykonywania inwestycji objętej przedmiotowym projektem budowlanym,

CPV: 71320000-7

Dokument nr: RiIFZ.271.XXXIV.2023.KRDG

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu
18.09.2023 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo.

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, Ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo lub na adres poczty e-mail: przetargi@obrowo.pl do 18.09.2023 r.do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2023 r.

Wymagania:
2. Tryb postępowania:
Postępowaniu prowadzone poza progiem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2023 r. póz. 1605 ze zm.).
5. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
6. Dokumenty i oświadczenia jakie wykonawcy mają dostarczyć:
1) Wypełniony formularz ofertowy,
Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień przez tych
Wykonawców, których oferty nie będą kompletne lub tych których oferty zawierają
błędy.
7. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
3) Oferta winna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5) Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie). Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
6) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
7) Oferta powinna zawierać cenę oferty, wyrażoną w kwocie brutto oraz netto wraz z podaniem stawki podatku VAT.
8) Oferta powinna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz opisane: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. ,,Budowa chodnika w miejscowości Obrowo ul. Sadowa"
9) Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl w formie skanu podpisanych dokumentów albo podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W temacie Wykonawca wskaże nazwę postępowania ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. ,,Budowa chodnika w miejscowości Obrowo ul. Sadowa" z dopiskiem : Nie otwierać przed dniem:
18.09.2023 r.
10) Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów wystawione przez osoby do tego upoważnione oraz wymagane załączniki.
11) Wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lubkopii poświadczonej notarialnie.
7. Kryteria wyboru ofert:
1) Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującym kryterium: Cena za wykonanie przedmiotu - 100 %
8. Przesłanki odrzucenia oferty:
Zamawiający może odrzucić ofertę złożoną przez Oferenta:
1) gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,
2) gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3) gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia,
4) który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył:
a) poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały wyznaczone),
b) wymaganych pełnomocnictw lub albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
5) oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe,
6) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej formie,
7) gdy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
8) wykonawca w okresie trzech lat od wyznaczonej daty otwarcia ofert:
a) nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę na rzecz Gminy Obrowo, co doprowadziło do naliczenia kar umownych w wysokości, co najmniej 10% wartości Umowy.
11. Warunki płatności
Podstawą płatności za dokumentację jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym i wypłacana będzie zgodnie z zapisami Umowy. Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej po podpisaniu Protokołu odbioru przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:
1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.
Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia. Oferenci uczestnicząw postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułuunieważnienia postępowania przez Zamawiającego

Kontakt:
9. Informacja o sposobie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami
1) Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami będzie odbywać się przy użyciu poczty elektronicznej - e-mail.
2) Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Kamila Ryłowicz, Dawid Głowacki, - tel. 56 678 60 22 wew. 163.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.