Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1068z dziś
6435z ostatnich 7 dni
23085z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont budynku kotłowni poprzez ocieplenie ściany szczytowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont budynku kotłowni poprzez ocieplenie ściany szczytowej

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o
ul. Przemysłowa 2a
09-200 Sierpc
powiat: sierpecki
tel. 24 275 22 47, fax. 24 275 50 17
sekretariat@cieplownia-sierpc.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sierpc
Wadium: 3 000,00 zł
Nr telefonu: tel. 24 275 22 47, f
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem przetargu jest:
1. Remont budynku ,,Kotłowni" poprzez ocieplenie ściany szczytowej (ściana od strony placu - magazynu węgla) wraz z obróbką cokołów. Powierzchnia ocieplenia 350 m2. Wysokość budynku około 15 m.
2. Ocieplenie w kompletnym systemie BSO, grubość ocieplenia 10 cm z wyprawą z tynku silikonowo-silikatowego dekoracyjnych gr 1,5 mm,
3. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, wraz z demontażem starej, (około 21 m.b.)
4. Rury spustowe demontaż i ponowny montaż około 24 m.b.),
5. Montaż oraz demontaż rusztowania.
6. Wszystkie materiały specjalistyczne użyte do prac muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami użycia zastosowanych metod i materiałów, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi, ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz szczegółowymi przepisami bhp i ppoż. obowiązującymi na terenie Ciepłowni Sierpc. Spółka z o.o. Wszystkie prace wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, przy zachowaniu warunków BHP i Ppoż.
8. Wykonawca zabezpieczy teren przyległy do miejsca prowadzenia prac.
9. Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć teren po wykonanych robotach, zutylizować wszelkie pojemniki, zużyte materiały i narzędzia.
10. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia, budynków, oraz terenu przyległego, które wynikną w czasie wykonywania prac odpowiada Wykonawca.

Dokument nr: CS/P/07/2023

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi 18 września 2023 r. o godz. 12:15.

Składanie ofert:
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 18 września 2023 r. o godz. 12:00.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w sekretariacie Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o., Ul. Przemysłowa 2a w Sierpcu, z dopiskiem ,,Remont budynku ,,Kotłowni" poprzez ocieplenie ściany szczytowej, numer sprawy: CS/P/07/2023" - NIE OTWIERAĆ PRZED 18.09.2023".

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI:
Od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2023 r.

Wymagania:
Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej wykonywanej przez Ciepłownię Sierpc Spółka z o.o. z dn. 11.12.2019 r. (dostępny na stronie internetowej: www.cieplownia-sierpc.pl).
UWAGI:
1. Oferent, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest zapoznać się w Ciepłowni Sierpc z zakresem robót oraz szczegółowymi lokalnymi warunkami technicznymi istniejącymi w obiekcie.

2. Wszystkie osoby uczestniczące w realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne niezbędne uprawnienia, przeszkolenia i certyfikaty (budowlane, alpinistyczne itd.) niezbędne do zrealizowania jego pełnego zakresu.
GWARANCJA:
Minimalny okres gwarancji na prace będące przedmiotem przetargu:
- 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

45 dni od upływu terminu składania ofert.

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CENA - 100%

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca wykaże się realizacją w ciągu ostatnich pięciu lat, co najmniej dwóch zadań w zakresie przedmiotu zamówienia zbliżonym do przedmiotu zamówienia,
3. Wykonawca musi posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę minimum 300 000,00 zł. - proszę o załączenie kserokopii aktualnej polisy.

WADIUM
1. Przy składaniu ofert obowiązuje wpłata wadium w kwocie: 3 000,00 zł (trzy tysiące
złotych).
2. Wpłata wadium na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BANK POLSKI 64 1020 3974 0000 5702 0002 8100.
3. Należy podać pełną nazwę firmy, adres i NIP oraz czego wpłata dotyczy.
4. Zwrot wadium dla oferenta, który wygrał przetarg nastąpi w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy, dla pozostałych oferentów w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia postępowania przetargowego.
5. Oferentom nie przysługuje prawo do odsetek.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE OFERTY:
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Dokumenty wymagane w postępowaniu:
o wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik do Ogłoszenia o przetargu;
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
o zestawienie nazw i adresów obiektów gdzie Wykonawca realizował bądź realizuje roboty potwierdzające spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia.
- referencje,
- dowód wpłaty wadium,
- polisa OC ubezpieczenia działalności gospodarczej.
5. Zamawiający zastrzega kontynuowanie postępowania w drodze negocjacji.
6. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
7. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
Łukasz kowalski - Kierownik ds. wytwarzania
tel. 24 275 22 47
e-mail: lkowalski@cieplownia-sierpc.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.