Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
465z dziś
5636z ostatnich 7 dni
22232z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont budynku

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wiśniowa
Wiśniowa 150
38-124 Wiśniowa
powiat: strzyżowski
tel. 731 121 319, tel. (17) 2775 063 wew. 37
lukasz.sliwka@wisniowa.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Wiśniowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 731 121 319, te
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont budynku DL w Markuszowej.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont Remont kuchni w DL w Jazowej.
wewnętrzne przedmiaru robót. Roboty obejmują :
3.2. Opis zakresu robót budowlanych Szczegółowy zakres robót zgodny z przedmiarami i opisem robót.
Roboty należy wykonywać tak aby stanowiły one jak najmniejsze obciążenie dla osób wynajmujących sale.

Dokument nr: PB.271.2.9.2023

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich ofert

Składanie ofert:
Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami
Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2023 godz. 11:00
na adres Gmina Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, lub na adres email lukasz.sliwka@wisniowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji zamówienia: 30.11.2023 r.

Wymagania:
W celu umożliwienia Wykonawcom przygotowania oferty, Zamawiający umożliwia i zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu dary i godziny kontakt - Śliwka Łukasz tel. 731 121 319;
2. Opis warunków zamówienia:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny. Kryteria oceny ofert: 1. cena - waga 95%.
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w ocenianym kryterium oferowana cena wynosi 95 pkt i otrzymuje ją oferta z najniższą oferowaną ceną. Pozostałe oferty otrzymują punktacje wyliczona wg wzoru:
ATC = Cn/Cb-x95 pkt Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy wg kryterium oferowana cena
Cn - najniższa zaoferowana cena. spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
Cb - cena zaoferowana w ofercie badanej
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty wykonania robót wraz z niezbędnymi czynnościami nieuwzględnionymi w przedmiarze zgodnie z dokumentacją ,opisem i zapisami w umowie.
Dodatkowo oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma dodatkowo 5 punktów,
GB
pozostałe odpowiednio do terminu mniej wg. wzoru: KG =-x 5pkt
gn
Gdzie:
KG - ilość punktów przyznanych Wykonawcy wg kryterium Gwarancja
Gn - najdłuższa zaoferowana gwarancja, spośród wszystkich ofert nie podlegających
odrzuceniu
Gb - długość gwarancji w ofercie badanej Końcowa Punktacja na podstawie której dokonywany jest wybór oferentów jest sumą punktów KC i KG wg. wzoru:
KP = KC+KG
Przy czym minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
3. Sposób składania Oferty
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:, pieczątkę firmową, datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail, zawierać wymagane załączniki.
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy - w przypadku ofert składanych elektronicznie należy wysłać skan podpisanej oferty nr części której dotyczy oferta;
wartość netto przedmiotu zamówienia w PLN: (cyfrą i słownie ) wartość i stawkę podatku VAT w PLN netto: (cyfrą i słownie ) wartość brutto przedmiotu zamówienia w PLN: (cyfrą i słownie ) termin realizacji zamówienia, - również proponowany przez Wykonawcę, okres gwarancji,
oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu, dokumentacją i warunkami zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń , wypełniony formularz oferty, oświadczenie
6. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia po odbiorze i otrzymaniu faktury z odroczonym terminem płatności na min 14 dni.
8. Zawarcie umowy nastąpi w niezwłocznie po rozstrzygnięciu zapytania

Kontakt:
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Śliwka Łukasz .tel. (17) 2775 063 wew. 37 email, lukasz.sliwka@wisniowa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.