Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
5767z ostatnich 7 dni
21331z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa przejścia dla pieszych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa przejścia dla pieszych

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
powiat: poznański
tel.(61) 8923610, tel. (61) 8923615
b.florys@murowana-goslina.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Murowana Goślina
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(61) 8923610, te
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
zapraszamy do złożenia propozycji cenowej dla ,,Wykonania robót polegających na przebudowie przejścia dla pieszych na podstawie projektu stałej organizacji ruchu - aktywnego przejścia dla pieszych w Ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie" oraz ,,Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym Ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie" w ramach zadania pn. ,,Doposażenie przejścia dla pieszych przy Ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego".
Ponadto informuję, że ww. zadanie jest dofinansowane z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań - Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024r.
I. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1. należy ją złożyć pisemnie zamkniętej opisanej kopercie;
2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;
3. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
4. ma obejmować całość zamówienia;
5. ma obejmować niezbędne dokumenty opisane w Zaproszeniu. II. Opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa istniejącego przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerów przez jezdnię ulicy Kolejowej z zastosowaniem aktywnego oznakowania w postaci wymiany znaków D-6b na znaki aktywne, podświetlone, załączone czujnikiem ruchu. Dodatkowo podświetlone linie wzdłuż chodnika listwą LED, wzdłuż przejść
dla pieszych obustronnie usytuowane punktowe elementy odblaskowe z systemem solarnym. Ponadto w chodniku planuje się zastosowanie płytek ostrzegawczych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz linie akustyczne na jezdni. Doświetlenie miejsca przejścia dla pieszych i przejazdu rowerów. Powyższy system modernizacji przejścia zawiera między innymi:
o aktywne punktowe elementy najezdniowe LED w osłonie żeliwnej z wbudowanym panelem solarnym,
o panele fotowoltaiczne,
o inwertery do systemu fotowoltaicznego,
o generator wiatrowy,
o czujniki ruchu wraz z uchwytami do regulacji zasięgu aktywacji systemu w obrębie przejścia
o listwa LED z detektorem ruchu,
o akumulator bezobsługowy,
o lampy ostrzegawcze 12V fi 200 mm,
o znaki D6b
o oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne przejścia dla pieszych w kolorze biało czerwonym,
o oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne z chemoutwardzalnej masy w formie pasów akustycznych w kolorze czerwonym.
Dodatkowy opis zawarty jest w Projekcie zgłoszenia robót w Zatwierdzonej stałej organizacji ruchu EZOR: 105/22 z dnia 14.06.2022r., Opisie przedmiotu zamówienia. Projekcie zgłoszenia robót i w kosztorysie ofertowym opracowanym przez Projekty drogowe Marcin Kaczmarek z siedzibą w 61-694 Poznaniu przy Ul. Żołnierzy Lenino 30;
Ponadto należy opracować i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu niezbędny na czas prowadzenia robót w pasie drogowym Ul. Kolejowej.

Składanie ofert:
2. Propozycję cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9
do dnia 15 września 2023 r. wraz z następującymi załącznikami:
1)załącznik nr 1 - propozycja cenowa (wg wzoru); dokładny adres firmy, NIP,
REGON, nr telefonu i e-mail,
2) wypełniony kosztorys ofertowy,
3)wykaz wykonanych robót,
4)nazwisko i nr telefonu osoby do kontaktu.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania prac ustala się do dnia 30.11.2023 roku. Termin rozpoczęcia prac powinien nastąpić nie później niż do dnia
30 września 2023 roku natomiast zakończeniem całości prac jest data podpisu protokołu odbioru końcowego.

Wymagania:
IV. Wynagrodzenie
l.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości ogółem: Netto + VAT 23% = Brutto
Stawka podatku od towarów i usług - VAT może ulec zmianie. 2. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata, z tytułu wzrostu cen jednostkowych zawartych w ofercie, Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób wyraźny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych lub wynikających ze wzrostu cen materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów związanych z wykonaniem robót.
V. Warunki płatności
Ustala się następujące warunki płatności:
1. Wykonawca, po wykonaniu ww. prac oraz po podpisaniu protokołu odbioru tych prac może wystawić fakturę na rzecz Gminy z tym, że:
a. płatność faktury nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru ostatecznego robót,
2. Zapłata faktury za wykonane i odebrane roboty nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Na fakturze zostaną podane następujące dane: Gmina Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9 62 - 095 Murowana Goślina NIP 777-31-59-427
4. Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminach określonych przepisami prawa.
VI. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia: wskazane w pkt. VII.
VII. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Oferentów.
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć wykaz wykonanych robót w zakresie przebudowy przejścia dla pieszych z zastosowaniem aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych jako spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał
co najmniej jedną robotę z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

W przypadku kiedy koszt opracowania ww. zakresu będzie większy niż zaplanowany w budżecie gminy, wówczas Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentem, który złożył najniższa propozycję cenową.
Na kopercie ma być napis ,,Propozycja cenowa dot. ,,Wykonania robót polegających na przebudowie przejścia dla pieszych na podstawie projektu stałej organizacji ruchu - aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie" w ramach zadania pn. ,,Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego". VIII- Kryteria wyboru
IX. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie między innymi pod następującymi warunkami:
1. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
a) terminu wykonania umowy o czas opóźnienia Wykonawcy, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i będzie następstwem poniżej wskazanych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy:
b) w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, podczas których jest brak możliwości prawidłowego wykonania robót zgodnie
z zaplanowaną technologią oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót - dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji zadania,
c) zawieszenia/wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
d) wystąpienia Siły wyższej, w tym pandemii, klęski żywiołowej;
e) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez, lub dającej się przypisać Zamawiającemu;
f) konieczności usunięcia niewypałów i niewybuchów;
g) stwierdzenia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
h) braku dostępności na rynku wskazanych w dokumentacji materiałów,
i) konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych; j) konieczności wykonania robót dodatkowych;
k) następstwa działania organów administracji, w szczególności odmowy wydania lub przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.;

Uwagi:
VIII- Kryteria wyboru
Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował
kryterium:
Cena -100%

Kontakt:
X. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami jest :
1. Kierownik Referatu Budowlano Inwestycyjnego i Zarządzania Drogami -Barbara Florys-Kuchnowska, tel.(61) 8923610, e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl
2. Inspektor ds. inwestycji - Wioletta Wojciechowska, tel. (61) 8923615, e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.