Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1093z dziś
6288z ostatnich 7 dni
23631z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym na gaz...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny wraz demontażem i utylizacją istniejącego kotła węglowego oraz przebudowę istniejącej instalacji kotłowni

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
powiat: Łomża
t. 086 215-69-49
zpozsekretariat@zpozlomza.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Łomża
Wadium: ---
Nr telefonu: t. 086 215-69-49
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
KONKURS OFERT
na budowę wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny o pojemności 4,85 m3 wraz demontażem i utylizacją istniejącego kotła węglowego oraz przebudowę istniejącej instalacji kotłowni dla budynku Gabinetów Lekarza Rodzinnego Filia
w Miastkowie
zamówienie o wartości mniejszej od 130.000 zł - udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny o pojemności 4,85 m3 wraz demontażem i utylizacją istniejącego kotła węglowego oraz przebudowę istniejącej instalacji kotłowni dla budynku Gabinetów Lekarza Rodzinnego Filia w Miastkowie. Opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zostały określone w załączniku nr 2 do konkursu ofert.
2. Oględziny nieruchomości mogą być dokonywane od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00 po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 86 215 69 49.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wzór umowy na realizacje zamówienia zawiera załącznik nr 3 do konkursu ofert.

Dokument nr: ZPOZ - 2023 / 09 / 2

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: zpozsekretariat@zpozlomza.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat ZPOZ Ul. Szosa zambrowska 1/27, 18-400 Łomża) w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 18 września 2023 r. do godz. 9.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 15 października 2023 roku.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r poz. 1710, 1812,1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825.) -zamówienie o wartości mniejszej od 130.000 zł.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy - wg Załącznika nr 1 do Konkursu ofert.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy)
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. W niniejszym postępowaniu konkursowym komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Adres poczty elektronicznej, na jaki należy kierować korespondencję: remonty@zpozlomza.pl.
3. Wykonawca w korespondencji kierowanej do Zamawiającego powinien posługiwać się numerem sprawy: ZPOZ-2023/09/2.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Konkursu ofert.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.
6. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Konkursu ofert. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej: https://zpozlomza.pl/aktualnosci.
7. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty.
8. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą, wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub złożone dokumenty lub oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień, w określonym terminie. Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.
10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich złożenia, w określonym terminie
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający może przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Konkursie ofert. Treść oferty powinna odpowiadać treści konkursu ofert.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi zawierać cenę wraz z podatkiem VAT podaną cyfrowo i słownie.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem ręcznym.
5. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez Zamawiającego i stanowiących załączniki do Konkursu ofert. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferty są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym numery stron oferty zawierających informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone w odrębnym folderze oznaczonym ,,tajemnica przedsiębiorstwa" odrębnie od jawnej części oferty
2. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca w tytule wiadomości podał: ,,OFERTA - instalacja gazowa MIASTKOWO, znak sprawy: ZPOZ-2023/09/2"
3. Ocenie będą podlegać oferty złożone do upływu terminu składania ofert określonego w ust. 1.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia podając w Formularzu ofertowym kwotę cyfrowo i słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich
2. Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki równe 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
3. Wszystkie wartości pieniężne wyrażone w złotych podane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
5. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy stanowiącymi
4
załączniki do Konkursu ofert, w tym w szczególności: koszty dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu konkursu oraz kompletną usługę serwisową gwarancyjną realizowaną przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z kartą gwarancyjną urządzenia oraz wytycznymi producenta. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane.
XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:
Kryterium Waga Max liczba punktów, jaką oferta może uzyskać
CENA 100% 100,00 pkt
Przyjmuje się, że 1% = 1,00 punkt
2. W kryterium ,,CENA" liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:
najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
C= x 100x 100%
cena oferty badanej
gdzie:
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium CENA
3. Punktacja przyznawana w kryterium oceny ofert będzie obliczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
4. Wymogiem koniecznym by oferta była oceniania jest spełnienie warunku okresu gwarancji min. 2 lata na wykonane roboty budowlane, liczony od dnia odbioru robót potwierdzony protokołem odbioru.
5. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która:
1) uzyska najwyższą liczbę punktów za kryterium oceny ofert określone w ust. 1. (oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt),
2) spełni warunek gwarancji min. 2 lata na wykonane roboty budowlane, liczony od dnia odbioru robót potwierdzony protokołem odbioru.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy zgodnie z kryteriami Konkursu ofert złożą najkorzystniejsze oferty.
XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PRZED ZAWARCIEM UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym umowę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.
2. W celu zawarcia umowy, Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy składa:
1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę w sprawie zamówienia publicznego podpisuje pełnomocnik,
2) w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy będą zobowiązani przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców,
XIV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Niniejszy Konkurs ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: https://zpozlomza.pl/
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu ofert bez podania przyczyny.
3. Z tytułu unieważnienia Konkursu ofert Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Uwagi:
XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-404 Łomża,
2) Inspektor ochrony danych osobowych w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, e-mail: zpoziod@zpozlomza.pl, telefon: (86) 215-69-56
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Konkursem ofert na zakup i konfiguracja serwera NAS na kopie bezpieczeństwa baz danych Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, znak sprawy: ZPOZ-2023/09/1
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Konkursu ofert w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia Konkursu ofert, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w Konkursie ofert.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty Konkursu ofert albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego Konkursu ofert;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Konkursu ofert ani zmianą postanowień umowy,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
Kontakt: Sekretariat (86) 215-69-49 e-mail: sekretariat@zpozlomza.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.