Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
604z dziś
5815z ostatnich 7 dni
21379z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usunięcie folii przeciwsłonecznych z szyb okiennych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usunięcie folii przeciwsłonecznych z szyb okiennych

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
powiat: Warszawa
agnieszka.halacz@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie prac polegających na usunięciu folii przeciwsłonecznych typu Titan 50 Xtra SR z szyb okiennych w pomieszczeniach biurowych gmachu MF przy ulicy Świętokrzyskiej 12 w Warszawie,
bloku A1´, piętro III.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ISTOTNE POSTANOWIENIA ZAKUPU
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu folii
przeciwsłonecznych typu Titan 50 Xtra SR z szyb okiennych w pomieszczeniach
biurowych gmachu MF przy ulicy Świętokrzyskiej 12 w Warszawie, bloku A1´, piętro III.
Folia zamontowana w 2012 roku uległa zmatowieniu.
Stan okien przedstawia poniższa dokumentacja fotograficzna.
Folie należy usunąć w 5 podwójnych oknach o wymiarach:
str. 2
104 cm 104 cm
204 cm
204 cm
204 cm
204 cm
104 cm 104 cm
W pomieszczeniach biurowych nr:
- 3115,
- 3111,
- 3109,
- 3105.
Technika usuwania folii powinna być dobrana w sposób możliwie nieinwazyjny,
gwarantujący uzyskanie gładkiej powłoki szklanej okna bez zarysowań.

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert jest niepubliczne.

Składanie ofert:
2. Złożenie ofert przez Wykonawców odbywa się w formie elektronicznej na adres:
e-mail: agnieszka.halacz@mf.gov.pl oraz patrycja.jagiello@mfgovpl i do
wiadomości: monika.ciesla@mf.gov.pl.
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 15 września 2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
III. WARUNKI FINANSOWE / ROZLICZENIA / PŁATNOŚCI/TERMIN REALIZACJI
1. Termin realizacji zamówienia - 14 dni od złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.

Wymagania:
2. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia będzie płatne w terminie 21 dni od dnia
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół
Odbioru, którego wzór określa Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
4. Cena jest ceną ryczałtową i musi obejmować wszelkie koszty, podatki, opłaty i
zobowiązania pieniężne wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia również te,
których konieczność można było przewidzieć na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oraz wiedzy technicznej. Wykonawca nie jest uprawniony do
żądania odrębnie zwrotu poniesionych wydatków lub podwyższania
wynagrodzenia.
5. Cena, o której mowa wyżej, musi być wyrażona w złotych polskich - rozliczenia
między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg
wartości nominalnej przedmiotu zamówienia.
6. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. Wierzytelności wynikające z zamówienia nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Faktura zostanie wystawiona na następujące dane Zamawiającego: Ministerstwo
Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, NIP: 5260250274 i przekazana
w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
kancelaria@mf.gov.pl albo przez platformę elektronicznego fakturowania.
9. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany i posiada konto na Platformie
Elektronicznego Fakturowania (dalej ,,PEF") prowadzonej przez brokera Infinite IT
Solutions pod numerem adresu PEF: 526 025 02 74, rodzaj adresu PEF: NIP, w celu
otrzymywania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz
innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.
10.W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest
zawrzeć elementy wymagane ustawą o podatku od towarów i usług oraz
dodatkowo podać informację dotyczącą odbiorcy płatności oraz wskazać umowę
zamówienia publicznego, którego faktura dotyczy.
11.W innym ustrukturyzowanym dokumencie elektronicznym Wykonawca
zobowiązany jest do wskazania umowy zamówienia publicznego lub
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, których dokument dotyczy. Inny
ustrukturyzowany dokument elektroniczny musi spełniać wymagania
umożliwiające jego przesyłanie za pośrednictwem PEF.
12. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania
Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na PEF w celu wysyłania
Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (zwane dalej ,,e-Dokumenty").
13.Za datę otrzymania e-Dokumentu przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu e-
Dokumentu na PEF.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu zakupowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowań na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Oferty przekazywane są Zamawiającemu w formie elektronicznej.
2. Zamawiający dopuszcza przesyłanie pytań o wyjaśnienie treści zamówienia w
wersji elektronicznej na adres email: agnieszka.halacz@mf.gov.pl oraz
patrycja.jagiello@mfgovpl i do wiadomości: monika.ciesla@mf.gov.pl.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub
oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje
odrzucenie oferty złożonej przez danego Wykonawcę.
3. Oferta Wykonawcy powinna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym
Załącznik nr 1 do Zaproszenia i zawierać pełnomocnictwo upoważniające do
złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą brane
pod uwagę i zostaną odrzucone.
VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena -
waga 100%.
2. W przypadku terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 14 dni, Zamawiający
odrzuci ofertę i nie będzie jej uwzględniał w ocenie ofert.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz została
oceniona jako najkorzystniejsza.
4. Zamawiający zastrzega, że będzie sprawdzał oferty pod względem ,,rażąco niskiej
ceny", tj. gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie będzie niższa o co najmniej
30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających
odrzuceniu, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części
składowych.
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu
spoczywa na Wykonawcy.
6. W przypadku braku udzielenia wyjaśnień lub udzielenia ich po wyznaczonym
terminie lub złożenia wyjaśnień, które wraz z dowodami nie będą uzasadniały
podanej w ofercie ceny lub kosztu, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jako
oferta z rażąco niską ceną.
IX. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do dokonania zakupu.
2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnienia treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste
omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki, niepowodujące istotnych
str. 5
zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w Zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy
zakupu.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli
się od potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę,
spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania
Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn na każdym etapie prowadzenia procedury zakupu. Oferentom nie
przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności
związanych z przygotowaniem oferty.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.