Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5330z ostatnich 7 dni
20344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Jednorazowej wymiany kół, relokacji i przechowywania kompletów kół

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Jednorazowej wymiany kół, relokacji i przechowywania kompletów kół

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Departament Poboru Opłat Drogowych
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
powiat: Warszawa
daniel.bet@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Z A P R O S Z E N I E
Ministerstwo Finansów zwane dalej ,,Zamawiającym" zaprasza Wykonawców
do składania ofert na:
świadczenie usług jednorazowej wymiany kół, relokacji i przechowywania kompletów kół
dla Mobilnych Jednostek Kontrolnych oraz Mobilnych Punktów Kontrolnych

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: jednorazowej wymiany kół, relokacji
i przechowywania kompletów kół. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony
jest w załączniku nr 3 do Umowy tj. - OPZ.

Składanie ofert:
VIII. DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane w terminie: do 30 kwietnia 2024 r. od daty podpisania umowy.
Terminy realizacji poszczególnych usług wskazane są w pkt 3 OPZ - załącznika nr 3 do
Umowy.

Wymagania:
IV. WARUNKI FINANSOWE / ROZLICZENIA / PŁATNOŚCI
Warunki finansowe, informacje dot. rozliczenia i płatności zostały uregulowane w paragrafie 6
Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

V. WYMAGANIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI.
1. Zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia wyłącznie Wykonawców -
Przedsiębiorców w rozumieniu artykułu 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie
działalności gospodarczej, to jest spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, prawne i
jednostki organizacyjne niebędącą osobą prawną - wykonujące we własnym imieniu
działalność gospodarczą oraz niepodlegające wykluczeniu z postępowań na podstawie art.
7 ust. 1 Ustawy dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie
oferty złożonej przez danego Wykonawcę.
2. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące elementy :
1) Wypełniony Formularz Oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1;
3
2) Cennik ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Formularza Oferty.
3) Wykaz partnerów serwisowych w których świadczone będą Usługi, według wzoru
który stanowi Załącznik nr 2 do Formularza Oferty;
4) Dokumenty rejestrowe takie jak KRS, CEIDG lub wskazanie źródła, z którego
Zamawiający może je pobrać.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będą brane pod
uwagę.
3. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu, który stanowi Załącznik nr 1 do
Zaproszenia.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem
Wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych
narzędzi do przekazu wideo on-line.
5. Zamówienie realizowane z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

IX. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do udzielenia zamówienia.
2. W toku oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści
złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, niepowodujące istotnych zamian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w Zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy.

X. INFORMACJE DODATKOWE
1. Jeśli, Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od
podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę, spośród ofert złożonych
w postępowaniu i spełniających wymagania Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn,
na każdym etapie prowadzenia procedury zakupu. Wykonawcom nie przysługuje z tego
tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych
z przygotowaniem oferty

Uwagi:
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, w oparciu o kryterium ceny. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę brutto.
2. Cena podana w ofercie jest ceną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Cena
powinna zawierać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją zamówienia.
3. Wykonawca poda cenę ofertową jako wartość brutto w PLN z należnym podatkiem VAT.

Kontakt:
3. Kontakt z Zamawiającym:
Daniel Bet - e-mail: daniel.bet@mf.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.