Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
601z dziś
5772z ostatnich 7 dni
22368z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i montaż ławek

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i montaż ławek

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA OLEŚNICY
Rynek - Ratusz
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
tel.: (071) 79 821 03 fax (071) 79 821 08, tel. (71)79821 00, tel. 71-798-21-94
kancelaria@um.olesnica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (071) 79 821 0
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup i montaż na terenie miasta Oleśnicy ławek dla seniorów".
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000,00 PLN NETTO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie jest zapytaniem o cenę lub innym postępowaniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39113600-3, 45223800-4.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż w mieście Oleśnica. Zamawiający planuje ustawienie 50 szt. ławek.
3. Parametry ławek:
a) całkowita długość ławki maksymalnie 120 cm, siedzisko ławki o długości 100 - 120 cm,
b) bez oparcia, ale z możliwością wkopania w gruncie,
c) nogi ławki wykonane z dwóch płyt betonu płukanego obłożone kolorowymi kamyczkami,
d) siedzisku wykonanym z deski drewnopodobnej, w kolorze brązowym, wykonanej z materiałów tekstylnych pochodzących z recyklingu,
e) wygrawerowanie na siedzisku każdej ławki opis i logo:
Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2023 roku
4. Wzory ławek, które są akceptowane przez Zamawiającego.
5. Dostawę i montaż ławek wzdłuż ulic miasta Oleśnicy poprzez wkopanie ich w grunt.
6. Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy cena za 50 szt. ławek przekroczy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, zleci realizację ww. zamówienia dla takiej ilości ławek tak, aby całość zamówienia nie przekroczyła kwoty zabezpieczonej w budżecie Miasta Oleśnicy na to zadanie.

CPV: 39113600-3, 45223800-4

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 18 września 2023 r. do godz. 16°° w siedzibie zamawiającego tj. w Oleśnicy, Rynek - Ratusz w Punkcie Informacyjnym lub przesłać na adres e-mail: kancelaria@um.olesnica.pl.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
30 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie ogłoszenia o postępowaniu, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
2. Do postępowania prowadzonego w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako: SWZ lub Specyfikacja) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. - określanej dalej jako PZP). W sprawach nie uregulowanych niniejszą SWZ, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
3. Niniejsza procedura jest prowadzona na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 19/VIII/2021 z dnia 22.01.2021 r.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, aby w każdym momencie zmienić warunki postępowania lub je odwołać.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
4. Złożone przez Wykonawcę dokumenty powinny zawierać dane finansowe wyrażone tylko i wyłącznie w walucie polskiej.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się do nich odpowiednio.
VI. Wykluczenie z postępowania.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2309 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 z późn. zm.).
3) Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
3
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz inne dokumenty, które należy załączyć, forma składania dokumentów.
1. Formularz ofertowy - wg wzoru - załącznik nr 1 do SWZ, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do oferty należy dołączyć kartę produktu, informację producenta, zrzut ze strony internetowej lub inny dokument obrazujący oferowany produkt i posiadający informację o jego cechach i parametrach.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu, ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
5. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo badania jedynie oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail Zamawiającego: kancelaria@um.olesnica.pl m.guzikowska@um.olesnica.pl Zamawiający dopuszcza składanie wniosków i oświadczeń w postępowaniu w formie pisemnej jak i elektronicznej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej na której została zamieszczona Specyfikacja.
3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę Specyfikacji zamieszcza się na stronie internetowej, na której Specyfikacja została udostępniana.
IX. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej. Zamawiający wyraża także zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w postaci skanu wszystkich podpisanych dokumentów ofertowych.
4. W przypadku sporządzania oferty przy użyciu komputera należy zachować formę wzoru Formularza ofertowego dla danego zadania z zachowaniem treści oświadczeń i ich kolejności.
5. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz (czyste strony nie muszą być podpisywane). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert, jak również rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach innych niż waluta polska.
7. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
8. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane i określone w SWZ.
9. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę w formie pisemnej: zamawiający sugeruje, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron rozpoczynała się od nr 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty (czyste strony mogą w ogóle nie być numerowane). Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11. Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej kancelaria@um.olesnica.pl.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i doręczeniem oferty zamawiającemu oraz uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z dopiskiem ,,WYCOFANIE OFERTY - dot. sprawy Zakup i montaż na terenie miasta Oleśnicy ławek dla seniorów" lub zmienić poprzez złożenie, według określonej w SWZ procedury, nowej oferty z dopiskiem ,,ZMIANA OFERTY".
Oferta z dopiskami ,,ZMIANA OFERTY" zostanie uznana za ostateczną ofertę wykonawcy, który wprowadził zmiany. Wcześniejsze oferty złożone przez wykonawcę nie będą rozpatrywane.
15. Zamawiający pozostawia ofertę złożoną po terminie bez rozpatrywania.
2. Po upływie tego terminu Zamawiający opublikuje na stronie zestawienie złożonych ofert.
XL Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wymaga się by cena podana w formularzu ofertowym była ceną ryczałtową wyrażoną w złotych polskich i obejmowała:
- przypisane prawem podatki,
- wszelkie opłaty,
- wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z podaniem wartości brutto.
2. Cenę należy obliczyć zgodnie z formularzem ofertowym.
3. Wartości należy podawać ograniczając się do dwóch miejsc po przecinku.
XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, wybór oferty, wyjaśnienia, unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród nieodrzuconych, ważnych i zgodnych z treścią niniejszej SWZ ofert.
2. Kryterium oceny ofert: cena 100 %
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą, a realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który ją złożył.
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści SWZ;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, co zostanie poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli wykonawca, wybrany do zawarcia umowy, uchyla się od niej, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, w każdym momencie jego trwania, bez podania przyczyn. W szczególności zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
12. Jeżeli po dwukrotnie przeprowadzonej procedurze nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej zamawiający może udzielić zamówienia wybranemu wykonawcy poprzez zawarcie z nim umowy z pominięciem wysyłania czy publikacji kolejnych zapytań ofertowych.
XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
1. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
2. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.
3. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
4. Wzór ogólnych warunków umowy zawiera Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający sugeruje, aby do oferty - sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ - dołączyć zaparafowany wzór umowy.
5. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Umowę zawiera się na czas oznaczony.
XIV. Postanowienia końcowe
1. Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte wyłącznie w celu sporządzenia oferty.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Uwagi:
3. Klauzula informacyjna z art. 13 ROPO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016 r. Nr 119, stron. 1) (dalej jako: ,,RODO"), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Oleśnicy z siedzibą
Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, tel. 71 798 21 03, mail: kancelaria@um.olesnica.pl.
2. Inspektor ochrony danych: Michał Pawlaczyk, tel. 71 798 21 10, mail: m.pawlaczyk@um.olesnica.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miastem Oleśnicą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Oleśnicy.
6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7. Pan/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych wart. 17 RODO;
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi akt prawny wskazany w pkt. 3.

Kontakt:
5. Informacje dotyczące postępowania będą udzielane w godz. 800 - 1600. Pracownik Zamawiającego uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Magdalena Guzikowska - Inspektor ds. Porządku Publicznego, tel. 71-798-21-94; m.guzikowska@um.olesnica.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.