Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5222z ostatnich 7 dni
22692z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Renowacja mogił

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Renowacja mogił

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
powiat: dębicki
tel. 14 6838208, tel. 14 6838228
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dębica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 14 6838208, tel
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Renowacja mogił zlokalizowanych na cmentarzu wojskowym w Dębicy.
Renowację mogił, zlokalizowanych na cmentarzu wojskowym w Dębicy

1. Zakres zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-konserwatorskie przy 7 mogiłach pojedynczych zlokalizowanych na zabytkowym cmentarzu wojskowym w Dębicy.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) usunięcie wyprawy akrylowej oraz usunięcie zanieczyszczeń, wykwitów mchów
i glonów, a także usunięcie elementów luźnych i odpadających, dezynfekcja.

Wykopy wokół grobów należy wykonać do głębokości poniżej dolnej nieregularnej krawędzi betonu również w wewnątrz mogił.

b) stabilizacja fundamentów - wypoziomowanie oraz uzupełnienie ubytków, pęknięć rys i szczelin,

c) dezynfekcja, izolacja wodochronna i przeciwwilgociowa,

d) klejenie i zastrzyki wgłębne

e) uzupełnienie ubytków i złuszczeń

f) impregnacja, scalenie kolorystyczne powłoką hydrofobową,

g) remont tabliczek inskrypcyjnych oraz krzyży

Wnętrze kwater należy w całości wypełnić kamieniem łamanym (grys porfiru) o frakcji
8-28 mm. Kwatery wyłożyć geowłókniną do poziomu poniżej betonu (ok. 30 cm). Przestrzenie pomiędzy mogiłami należy obsiać trawą. Analogicznie jak na wcześniej remontowanych mogiłach.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest wykonać wizję w terenie celem dokładnej weryfikacji stanu, wielkości i zakresu zamówienia.

2) Prowadzenie dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich i przekazania jej Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Zamawiającemu,

3) Opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu prac i przekazania tego opracowania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Zamawiającemu.

Zamawiający zastrzega, że planowany powyżej zakres zamówienia może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości remontowanych mogił),
2. Szczegółowe wymagania:

A. Kierowanie pracami konserwatorskimi przez osobę posiadającą kwalifikacje o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii o których mowa w art. 64 ust 1.

B. Wykonywanie prac zgodne z warunkami zawartymi w decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: znak RZ-IRN. 5142.1.14.2019.GP z dnia 31.05.2019 r. oraz znak RZ-IRN. 5142.3.20.2020.GP z dnia 16.11.2020 r.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest wykonać wizję w terenie celem dokładnej weryfikacji stanu, wielkości zakresu zamówienia.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2023 r. o godz. 10:15w siedzibie Zamawiającego w pok. 228.

Składanie ofert:
Składanie ofert:

1) Oferty sporządzone na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1), należy składać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miejskim w Dębicy w terminie do 18.09.2023 r. godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2023roku.

Wymagania:
Opis przygotowania oferty: Wykonawca może sporządzić jedną ofertę z podaniem ceny.

7. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

C= najniższa ofertowa cena / cena ocenianej oferty x 100 pkt

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który otrzyma najwyższą punktację w kryteriach oceny.
3) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem. Kopertę należy opisać następująco:

Gmina Miasta Dębica

39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Oferta na:

,,Renowację mogił na cmentarzu wojskowym w Dębicy"

Nie otwierać przed dniem 18.09.2023 r. godz. 10:15

4) Na kopercie oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
10. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który zaoferuje najniższą cenę i którego oferta spełni wszystkie warunki postępowania.

11. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców składających ofertę.

12. Zamawiający może unieważnić postępowanie z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie lub bez podania przyczyny.

Kontakt:
Uprawniony do kontaktu z oferentami: Anna Bania tel. 14 6838208, Klaudia Reguła, tel. 14 6838228.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.