Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1068z dziś
6435z ostatnich 7 dni
23085z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej kaplicy oraz trzech drewnianych pawilonów...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej kaplicy oraz trzech drewnianych pawilonów ogrodowych

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
ul. Madalińskiego 101
02-549 Warszawa
powiat: Warszawa
telefon: (+48 22) 270 14 66
kontakt@polonika.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: (+48 22) 27
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi pt.: ,,Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej kaplicy Łodyńskich zlokalizowanej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie oraz trzech drewnianych pawilonów ogrodowych (nad ujęciami wody mineralnej ,,Józia", ,,Bronisława" i ,,Ferdynand") zlokalizowanych w parku Adamówka w Truskawcu (Ukraina)".
Warunkiem koniecznym udzielenia zamówienia jest przeprowadzenie prac zgodnie z miejscowymi przepisami prawa oraz uzyskanie zgody administratorów obiektów na ich realizację.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Niniejsza usługa obejmuje:
W przypadku kaplicy Łodyńskich zlokalizowanej na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie:
- wykonanie skanowania laserowego 3D obiektu z zewnątrz oraz we wnętrzu,
- opracowanie chmury punktów - odfiltrowanej, oczyszczonej, zarejestrowanej i zorientowanej w układzie geodezyjnym państwowym PUWG'2000, zapisanej w jednym z formatów: PTS, PTX, E57 wraz z dołączonym raportem złożenia w postaci pliku TXT,
- opracowanie kompletu wektorowych rysunków architektonicznych (rzuty, przekroje, widoki),
- opracowanie barwnych ortofotoplanów elewacji obiektu,
- opracowanie teksturowanego modelu 3D MESH bryły obiektu,
- opracowanie wideo promocyjnego - animacji modelu 3D połączonej z prezentacją dokumentacji 2D i ortofotoplanów.
W przypadku trzech drewnianych pawilonów zlokalizowanych w parku Adamówka w Truskawcu:
- wykonanie skanowania laserowego obiektów z zewnątrz oraz ich wnętrz,
- opracowanie chmur punktów - odfiltrowanych, oczyszczonych, zarejestrowanych i zorientowanych w układzie geodezyjnym państwowym PUWG'2000, zapisanych w jednym z formatów: PTS, PTX, E57 wraz z dołączonym raportem złożenia w postaci pliku TXT,
- opracowanie kompletu wektorowych rysunków architektonicznych (rzuty, przekroje, widoki).
Obiekty powinny zostać zeskanowane w sposób wyczerpująco opisujący stopień skomplikowania ich bryły (z włączeniem więźby dachowej i krypt w miarę możliwości dotarcia do nich), z uwzględnieniem detalu architektonicznego i trwałego wystroju. Uzyskana w wyniku skanowania chmura punktów powinna umożliwić opracowanie kompletnej inwentaryzacyjnej dokumentacji
architektonicznej (bez dodatkowych pomiarów uzupełniających), w związku z tym musi odwzorowywać każdą przestrzeń, każdy element konstrukcji, detalu, stałego wystroju itp.
Materiały powinny zostać przekazane na nośnikach cyfrowych wraz z Viewerami, pozwalającym na wykonywanie podstawowych funkcji pomiarowych w obrębie dostarczonej chmury punktów i modeli fotogrametrycznych.
Przedłożona dokumentacja powinna spełniać standardy określone w wytycznych Narodowego Instytutu Dziedzictwa ,,Dobre praktyki w zakresie wykonywania dokumentacji zabytków architektury współczesnymi metodami naziemnej rejestracji cyfrowej" (dostęp: https://nid.pl
Oferta powinna określać wynagrodzenie z rozbiciem na ww obiekty.
Wycena powinna uwzględniać koszt dojazdu i pobytu wykonawców prac.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@polonika.pl lub listownie do Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Ul. Madalińskiego 101, 02-594 Warszawa, na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r. do godz.12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Opracowanie dot. drewnianych pawilonów ogrodowych w parku Adamówka w Truskawcu - do dnia 13.10.2023 r.
Opracowanie dot. kaplicy Łodyńskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie - do dnia 30.11.2023 r.

Wymagania:
Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące osób wykonujących przedmiot zamówienia:
Podmiot składający ofertę musi wykazać się min. 20 realizacjami zgodnymi z przedmiotem zamówienia, dotyczącymi obiektów zabytkowych objętych ochroną prawną.
Oferent zobowiązany jest ponadto do uzyskania zgody właściciela obiektu na wykonanie
prac.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zgodnie z formą reprezentacji wynikającą z rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie danej osoby.
Termin ważności oferty: 30 dni od złożenia.
V. Kryterium wyboru oferty:
Oferty zostaną ocenione na podstawie przyznanych punktów. Maksymalnie można uzyskać 48 pkt.
o Cena - maksymalnie można uzyskać 30 pkt.
Sposób punktowania: (cena brutto oferty najniższej spośród wszystkich badanych ofert)/(cena brutto oferty badanej)*30 pkt.
Poziom wiedzy specjalistycznej oferenta:
o Doświadczenie oferenta w realizacji projektów z zakresu dokumentacji obiektów architektury metodą skaningu laserowego - maksymalnie można uzyskać 10 pkt.
Sposób punktowania:
1-5 projektów - 2 pkt; 6-20 projektów - 4 pkt; 21-40 projektów - 8 pkt; 41 projektów i więcej - 10 pkt.
o Doświadczenie oferenta w realizacji projektów z zakresu dokumentacji obiektów architektury metodą skaningu laserowego prowadzonych przy obiektach/zespołach obiektów objętych ochroną prawną - maksymalnie można uzyskać 8 pkt.
Sposób punktowania:
1-5 projektów - 2 pkt; 6-20 projektów - 4 pkt; 21-40 projektów - 6 pkt; 41 projektów i więcej - 8 pkt.
VI. Pozostałe informacje związane z zapytanie ofertowym:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej kwoty 130.000,00 zł.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na co najmniej 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający treść zapytań wraz z odpowiedziami przesyła wykonawcom, do których skierował zapytanie ofertowe.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zgodna z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.
7. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów określonych zapytaniu ofertowym będą odrzucone. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z zapytaniem ofertowym,
b) została złożona po terminie wyznaczonym do składania ofert,
c) zajdą okoliczności określone w ust. 3,
d) oferta została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) lub art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
a) w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta,
b) w postępowaniu nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu,
c) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty nie podając przyczyny.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, nie jest także ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. oferty cenowej na realizację usługi pt.: ,,Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej kaplicy Łodyńskich zlokalizowanej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie oraz trzech drewnianych pawilonów ogrodowych (nad ujęciami wody mineralnej ,,Józia", ,,Bronisława" i ,,Ferdynand") zlokalizowanych w parku Adamówka w Truskawcu (Ukraina)".

Kontakt:
Osoba wskazana do kontaktu: Katarzyna Pastuszka, specjalistka ds. polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą w Programie Ochrona, kpastuszka@polonika.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.