Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1093z dziś
6288z ostatnich 7 dni
23631z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Lampy i oświetlenie

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Lampy i oświetlenie

Data zamieszczenia: 2023-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A.Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
powiat: Warszawa
telefon: 22 823 71 90
bip@ibb.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 22 823 71 9
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
. Przedmiot zamówienia
Lampa halogenowa (nr kat.B0114620) - 1 szt.
Lampa deuterowa (nr kat.L6022728) - 1 szt.
3. Kategoria zamówienia
Lampy i oświetlenie

Dokument nr: 3|LAO|2023

Składanie ofert:
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT
1. Sposób I termin składania ofert
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: bip@ibb.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
15 września 2023 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania zamówienia
21 dni
8. Miejsce realizacji zamówienia
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A.Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa

Wymagania:
4. Gwarancja producenta
24 miesiące
5. Rękojmia
12 miesięcy
6. Czas wykonania realizacji obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi
14 dni
2. Informacje dotyczące przygotowania oferty

a) Oferent może złożyć jedną ofertę. Jeżeli Oferent złoży kilka ofert, za wiążącą uznaje się ofertę złożoną
najpóźniej, chyba że przed terminem składania ofert Oferent wskaże, którą ofertę uznaje za wiążącą.
b) Oferta musi być sporządzona jest w języku polskim lub angielskim.
c) Oferta musi być czytelna.
d) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
e) Oferta oraz formularze składane wraz z ofertą powinny być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym.
f) Oferta może być złożona wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego (załącznik nr 1 - Formularz ofertowy)
albo w inny równoważny sposób.
g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej/podpisujących ofertę.
h) Oferty kierowane do Zamawiającego powinny w temacie zawierać numer referencyjny Ogłoszenia.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty
a) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli będą
spełniały wymagania określone niniejszym Ogłoszeniem i zostaną złożone w wymaganym terminie.
b) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
c) Oferty będą oceniane według kryterium najniższej ceny.
d) Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów
i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
e) W przypadku, gdy Oferty nie można wybrać z powodu wskazania, przez co najmniej dwóch Oferentów tej samej
ceny, Zamawiający wyśle, na adresy poczt elektronicznych wskazanych w Ofertach, powtórne zapytanie
dotyczące Przedmiotu Zamówienia. Oferenci zobowiązani będą w przeciągu 24 godzin od momentu otrzymania
ww. wiadomości do złożenia nowej Oferty.
f) W sytuacji opisanej w lit. e) powyżej, jeżeli powtórnie wskazana zostanie ta sama cena do realizacji
Zamówienia wybrany zostanie Oferent, który jako pierwszy wysłał Ofertę podstawową.
4. Wymagania dotyczące ceny
a) Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
(w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.
b) Jeżeli cena oferty określona jest w innej walucie niż PLN to w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający dokona przeliczenia jej na PLN wg średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez NBP z dnia
publikacji Ogłoszenia.
c) Cena powinna mieć wyodrębniony należny podatek VAT (o ile występuje).
d) Może być tylko jedna cena za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
IV. INFORMACJE PRAWNE
1. Podstawa prawna
a) Podstawą prawną niniejszego ogłoszenia jest art. 11 ust.5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo
zamówień publicznych (dalej: ,,Ustawa") zgodnie z którym, nie stosuje się Ustawy do zamówień o wartości
mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac
badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez
zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub
rozwoju.
b) Postępowanie o zamówienie z dziedziny nauki odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.
c) Oferta wybrana jako najkorzystniejsza jest jawna i na żądanie podlega upublicznieniu.
d) Realizację zamówienia poprzedza przygotowanie przez Zamawiającego w formie elektronicznej ogłoszenia o
udzielonym zamówieniu. Ogłoszenie to zostanie zamieszczone stronie podmiotowej Zamawiającego
(http://ibbpan.bip.gov.pl/) w zakładce ,,zamówienia z dziedziny nauki".
e) Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty, a proponowany przedmiot zamówienia jest
fabrycznie nowy, tj. nieużywany przed dniem jego wydania zamawiającemu
2. Zastrzeżenia prawne

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
o modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
o zmiany przedmiotu zamówienia;
o unieważnienia postępowania.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.