Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
16z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20359z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bobowa
ul. Rynek 21
38-350 Bobowa
powiat: gorlicki
um@bobowa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Bobowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zamówienia:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn.
1) ,,Remont drogi gminnej nr 270078K w km 0+000-0+693 w miejscowości
Bobowa , Remont drogi gminnej nr 270173K w km 0+420-1+160 w
miejscowości Siedliska"
2) ,,Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy
Bobowa"
3) ,,Remont drogi gminnej nr 270199K na odcinku I w km od 0+000-0-232,
na odcinku II w km od 0+348-0+363, na odcinku III w km od 0+704-0+996
w miejscowości Stróżna, Gmina Bobowa"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn.
1) ,,Remont drogi gminnej nr 270078K w km 0+000-0+693 w miejscowości Bobowa,
Remont drogi gminnej nr 270173K w km 0+420-1+160 w miejscowości Siedliska,"
2) ,,Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Bobowa"
3) ,,Remont drogi gminnej nr 270199K na odcinku I w km od 0+000-0-232, na odcinku
II w km od 0+348-0+363, na odcinku III w km od 0+704-0+996 w miejscowości Stróżna,
Gmina Bobowa"
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzór nad realizacją
robót budowlanych w specjalności:
1) branży drogowej bez ograniczeń,
2. Charakterystyka inwestycji:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został umieszczony w dokumentacji przetargowej
inwestycji,
zamieszczonej
na
stronie
internetowej
Zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/774482
https://platformazakupowa.pl/transakcja/805072
https://platformazakupowa.pl/transakcja/774482
3. Wspólny słownik zamówień CPV:
Kod podstawowy:
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
Kody dodatkowe:
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowlanego,
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi.
4. Obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jako Inspektora nadzoru osoby
posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji, i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych dla zadań opisanych w niniejszym Zapytaniu.
5. Ponadto do obowiązków Inspektorów nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:
1) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego jako osoba odpowiedzialna
w zakresie swoich uprawnień i obowiązków wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.);
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;
3) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, zgodnie z dokumentacją
projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej
realizację w porozumieniu z Zamawiającym;
4) rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót wątpliwości
natury technicznej powstałych w toku wykonywaniu robót - po uzgodnieniu
z Zamawiającym;
5) egzekwowanie od Wykonawcy procesu budowlanego prawidłowego i terminowego
wykonywania przedmiotu umowy;
6) informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach, dotyczących
przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, BHP, itp.;
7) informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia robót zamiennych
i dodatkowych;
8) uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez Nadzór Budowlany i inne organy
lub podmioty uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustaleń i decyzji
podjętych podczas kontroli;
9) wykonywanie wszelkich i innych czynności niezbędnych do prawidłowego przebiegu
zadania,
10) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych ulegających zakryciu lub
zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych udokumentowanych
wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru w/w robót i czynności,
11) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy podczas każdorazowej
wizyty na budowie;
12) egzekwowanie od Wykonawcy wymaganych dokumentów (w tym gwarancji,
ubezpieczeń, harmonogramów, projektów umów z podwykonawcami, szczegółowych
wykazów obejmujących kierownictwo robót i dokumentów potwierdzających ich
uprawnienia oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego) wraz z ich
analizą,
zaopiniowaniem
oraz
przekazaniem
skompletowanych
dokumentów
Zamawiającemu;
13) kontrolowanie
sposobu
składowania
i
przechowywania
materiałów
oraz
uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;
14) organizowanie i prowadzenie (w razie konieczności) narad koordynujących
z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy robót we wskazanym terminie przez
Zamawiającego, przygotowywanie dokumentacji i protokołu z narad, dokumentacji
fotograficznej z informacją w zakresie realizacji robót, zgodnie z harmonogramem
oraz realizacji zaleceń uczestników procesu inwestycyjnego,
15) bieżąca współpraca z Zamawiającym, m.in. udzielanie informacji ustnych i pisemnych
o stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów
związanych z realizacją umowy;
16) informowanie pisemnie lub mailowo Zamawiającego o występujących utrudnieniach
w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień,
17) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz potwierdzanie zgłoszenia gotowości
wykonanych robót;
18) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania Wykonawcy placu budowy
i uczestnictwo w tym przekazaniu;
19) przygotowanie całokształtu spraw do odbioru zadań, w tym w szczególności
dokonanie odbioru poszczególnych części (etapów), potwierdzenie zgłoszonej przez
Wykonawcę prac budowlanych gotowości do odbioru, dokonanie odbioru, w tym
ostatecznego odbioru po upływie okresu rękojmi i gwarancji;
20) kontrolowanie dokumentów rozliczeniowych przedstawianych przez Wykonawcę
w procesie budowlanym pod względem merytorycznym;
21) kontrolowanie
nadzorowanych
robót
budowlanych
w
zakresie
porządku
i bezpieczeństwa;
22) przyjęcie od Wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych dokumentacji
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu
w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia;
23) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą robót;
24) pisemne potwierdzenie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbiorów
częściowych w końcowych robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie gwarancji
i rękojmi;
25) w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę robót, przygotowanie
Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na wybór
wykonawcy zastępczego usunięcia wad (przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz
nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru;
26) uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych
na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie
gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji;
27) koordynowanie pracami budowlanymi w sposób nie utrudniający i nie zakłócający
ruchu w obszarze inwestycji;
28) kontrolowanie poprawności rozliczeń finansowych inwestycji - w zakresie
technicznym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
29) przygotowanie dokumentu OT lub PT w uzgodnieniu z Zamawiającym.

CPV: 71520000-9, 71521000-6, 71247000-1

Dokument nr: RIiGK 16/2023/ZO

Otwarcie ofert: 4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.09.2023 r. do godz. 10:15.
5.Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Bobowej, Ul. Rynek 21, 38 - 350 Bobowa,
pok. nr 20.

Składanie ofert:
1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadań pn.
1) ,,Remont drogi gminnej nr 270078K w km 0+000-0+693 w miejscowości Bobowa,
Remont drogi gminnej nr 270173K w km 0+420-1+160 w miejscowości Siedliska,"
2) ,,Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Bobowa"
3) ,,Remont drogi gminnej nr 270199K na odcinku I w km od 0+000-0-232, na odcinku
II w km od 0+348-0+363, na odcinku III w km od 0+704-0+996 w miejscowości Stróżna,
Gmina Bobowa"
2.Na Dzienniku Podawczym
Urzędu Miejskiego w Bobowej
terminie do dnia
15.09.2023 r. do godz. 10:00.
3.Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia
podpisania umowy do planowanego dnia zakończenia robót i odbioru końcowego
i rozliczenia robót budowlanych. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony:
do 30.11.2023 r.
2. W przypadku zmiany/wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego - termin
wskazany w ust. 1 ulegnie zmianie/wydłużeniu, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia
ponad wynagrodzenie złożone w ofercie.
3. Wykonawca zobowiązany jest również do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w okresie gwarancji i rękojmi, udziału w przeglądach gwarancyjnych
i udziału w odbiorze pogwarancyjnym, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie,
będącej załącznikiem do zapytania ofertowego.

Wymagania:
II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 2 pkt. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), przepisami ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
V. Rozliczenie z Wykonawcą:
1.
Rozliczenie z Wykonawcą następować będzie jednorazowo, fakturami końcowymi
wartości umownej na podstawie protokołów końcowego odbioru robót dla każdego
zadania. Z tym, że Wykonawca przedłoży faktury odrębnie dla każdego z nadzorowanych
zadań.
2.
W przypadku, gdy w wyniku prowadzonego postępowania, zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza oferta złożona przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników, lub nie zawiera umów ze
zleceniodawcami lub osobę fizyczna nie wykonującą działalności gospodarczej,
wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, proporcjonalnie do okresu obowiązywania
umowy. Wykonawca świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego usługi w wymiarze
miesięcznym nie przekraczającym ilorazu miesięcznej wartości wynagrodzenia netto
i wysokości obowiązującej minimalnej stawki godzinowej określonej w Ustawie z dnia
10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 2207). Do faktur/rachunku wykonawca zobowiązany będzie dołączyć ewidencję
godzin wykonywania przedmiotu umowy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego następujące warunki udziału w postępowaniu:
a)dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada osoby skierowane do
realizacji zamówienia umożliwiające jego realizację na odpowiednim poziomie jakości,
tj.:
- dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania/nadzorowania
robotami
budowlanymi
w
specjalności
drogowej
bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W/w osoba winna posiadać aktualny
wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające profesjonalną realizację
całości przedmiotu zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.
VII.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego - formularza ofertowego.
2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, oraz wraz
z wszystkimi załącznikami musi być także podpisana przez osobę lub osoby
uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.
3. Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma
być potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób
upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie
prawne czego dowód winien znaleźć się w ofercie.
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
5. Zaleca się aby każda zapisana strona składająca się na przedstawioną ofertę (wraz
z załącznikami) powinna być parafowana, ponumerowana kolejnymi numerami,
a oferta trwale spięta.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być wyraźnie oznaczone
i parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
10. W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie Wykonawcę
do złożenia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca
nie
przedłoży
wymaganych
dokumentów
w
terminie
wyznaczonym
przez
Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
11. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Jeżeli oferta zawiera informacje, które wg Wykonawcy stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 419) i jeżeli
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być
udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa wówczas informacje takie nie będą ujawniane. Informacje te muszą
być
wyodrębnione
w
formie
osobnego
pakietu
celem
zachowania
przez
Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony ,,Tajemnica
przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z niniejszym Zapytaniem przygotowanie
ww. pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na
formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na
wniosek każdej zainteresowanej osoby.
6.Oferent może przed terminem rozpatrywania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
IX.
Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty
1. Zamawiający wymaga aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
a) Wypełniony Formularz ofertowy - wg. załącznika nr 1 do zapytania ofertowego,
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i zakresu
wykonywanych przez nie czynności wg załącznika nr 2,
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg. załącznika nr 2a,
d) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych
dokumentów złożonych przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej
należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców.
X. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - Cena - brutto - 100%
Lp.
1.
Kryterium
Cena
Maksymalna
ilość punktów
w kryterium
100
Waga
%
Maksymalna ilość punktów do
uzyskania w kryterium
100%
100
2. Kryterium - Cena - będzie oceniane na podstawie ceny brutto przedmiotu zamówienia
zawartej w ofercie, a ilość punktów obliczana według poniższego wzoru:
P = C/C? x 100 pkt x 100 %
Znaczenie:
P - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium ,,cena".
C- najniższa cena brutto spośród złożonych ofert.
C? - cena brutto zawarta w ocenianej ofercie.
100 pkt - maksymalna ilość punktów w kryterium ,,Cena"
100% - waga procentowa kryterium ,,Cena"
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska maksymalną ilość
punktów.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert
dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także informacje o kwocie wykonania przedmiotowej usługi.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert prześle pocztą elektroniczną informację z otwarcia ofert
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie lub zaginięcie
oferty nieoznaczonej niezgodnie z powyższym opisem.
XII.
Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, w następujących sytuacjach:
1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2. została złożona przez Wykonawcę:
a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu
ofertowym.
3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
5. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
6. Jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XIII. Przesłanki odrzucenia oferty
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu
Ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty.
2. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu za podstawę rozliczenia za wykonanie
przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami oraz obejmować
wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności
wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z poprawnym wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia, muszą być wliczone do ceny oferty złożonej przez Wykonawcę.
4. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim
ceny brutto z uwzględnieniem wartości podatku VAT oraz określenia wartości netto.
6. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub
pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia, a wszystkie utrudnienia
wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie
oferty.
7. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dokumentów, dotyczących wyliczenia ceny.
9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień, lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XIV. Informacja o wyniku postępowania
1. Niezwłocznie
po
zakończeniu
postępowania
Zamawiający,
prześle
wszystkim
Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu pocztą elektroniczną:
informację o wyniku postępowania, tj.:
a) wyborze Wykonawcy, lub
b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, lub
c) niezłożeniu żadnej oferty, lub
d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
XV. Zmiany umowy
Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór
stanowi odpowiednio załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony
aneksu do umowy.
2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
sposobu wykonania umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie
zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357 ? kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidzianych warunków fizycznych,
c) zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawa,
f) trwających lub przedłużających się procedur związanych z prowadzonymi w związku
z realizacją
niniejszej
umowy
postępowaniami
administracyjnymi
i
innymi
postępowaniami przed organami administracji publicznej,
g) skrócenia lub wydłużenia robót w ramach zadania inwestycyjnego nad którym
pełniony jest nadzór inwestorski.
3. Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej
będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania
umowy, sposobem wykonania umowy lub wysokością wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, że umowa może ulec zmianie
w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów
i usług. Wówczas wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze aneksu do
umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto
umowy.
5. Wykonawca jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany umowy
w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest
złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek winien zawierać podanie podstawy
prawnej żądania z przywołaniem właściwych postanowień umowy oraz zawierać
uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien
precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany umowy, przedstawiając w tym
zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej
oceny wniosku o zmianę umowy przez Zamawiającego.
6. Wszystkie postanowienia opisane w niniejszym Rozdziale stanowią katalog zmian, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu
stron.
XVI. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
2) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, bez podania przyczyny,
3) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
4) unieważnienia postępowania (tzn. postępowanie uznaje się za nierozstrzygnięte), jeśli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania
postępowania,
d) postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna
z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do
Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z Podwykonawców.
4. Zamawiający nie przewiduje:
1)składania ofert wariantowych,
2)składania ofert częściowych,
3)aukcji elektronicznej,
4)zawarcia umowy ramowej,
5)zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający może wezwać do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, o czym
niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
7. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do
złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
podlega wykluczeniu lub nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
i dokonać wyboru tej oferty.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał
się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych.

Uwagi:
6. Informacja RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bobowa;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Pełnienie funkcji
inspektora nadzoru nad realizacją zadań pn.
1) ,,Remont drogi gminnej nr 270078K w km 0+000-0+693 w miejscowości Bobowa ,
Remont drogi gminnej nr 270173K w km 0+420-1+160 w miejscowości Siedliska,"
2) ,,Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Bobowa"
3) ,,Remont drogi gminnej nr 270199K na odcinku I w km od 0+000-0-232, na odcinku
II w km od 0+348-0+363, na odcinku III w km od 0+704-0+996 w miejscowości Stróżna,
Gmina Bobowa"
b) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy i lub trwałości
projektu przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
oraz okresu trwałości projektu UE, w zależności który z tych terminów jest dłuższy;
d) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
e) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
f) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.